Naziv
Stilistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
5
Šifra
52525
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj ovoga kolegija jest studente upoznati sa stilističkom disciplinom, njezinim retoričkim naslijeđem, različitim metodama i pristupima koji su se iz njega razvili te im prikazati široku primjenjivost stilističkoga instrumentarija u analizi literarnih i neliteranih tekstova. Teorijska znanja koja će se studentima posredovati na predavanjima (npr. odnos retorike i stilistike, funkcije jezika, značajke jezika fikcije, pragmatika stilskih figura itd.) na seminarima će se dopuniti praktičnim znanjima o značajkama svakog pojedinog stila i načinima primjene stilističkih znanja u samostalnoj analizi literarnih (poetskih, proznih i dramskih) i neliterarnih tekstova.
Sadržaj
 1. Pojam stil od antike do danas
 2. Retorika i stilistika – od propisa do opisa
 3. Lingvistička stilistika
 4. ‘Govorni događaj i funkcije jezika’ (R. Jakobson)
 5. Postoji li jezik fikcije
 6. Tekst i njegova obilježja; vrste tekstova
 7. Stilistika teksta
 8. Stilističko čitanje pjesme
 9. Pjesma kao iskaz: stih i prostor, zvuk i smisao
 10. Stilističko čitanje proze
 11. Raslojavanje jezika
 12. Funkcionalni stilovi
 13. Beletristički stil
 14. Pragmatika figura
 15. Zaključne napomene

Ishodi učenja
 1. Ustvrditi odstupanja od hrvatske standardnojezične norme u pisanim tekstovima uzimajući u obzir funkcionalnostilsku raslojenost hrvatskoga jezika
 2. Prepoznati i opisati stil kao obilježje književnih tekstova nastalih kreativnom jezičnom uporabom
 3. Interpretirati, tumačiti i analizirati povijesne i suvremene tekstove na fonološkoj, morfonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini hrvatskoga jezika
 4. Primijeniti naučene spoznaje o znanosti o književnosti i književnopovijesnim razdobljima u analizi i tumačenju književnih djela, kao i analizirati tekstove hrvatske književnosti s obzirom na pripadnost određenom književnom razdoblju te rodu i vrsti
 5. Objasniti i razlikovati obilježja književnopovijesnih razdoblja i stilskih formacija u hrvatskoj književnosti od srednjovjekovlja do postmodernizma
 6. Analizirati tekstove hrvatske književnosti s obzirom na pripadnost određenom književnom razdoblju te rodu i vrsti
Metode podučavanja
- interaktivno analiziranje, komentiranje i pojašnjavanje teorijskih tekstova
- pojašnjavanje stilističkih koncepata i pojmova na konkretnim književnim i neknjiževnim predlošcima
- predavanja o određenim stilističkim temama
- grupna diskusija
- stilske vježbe: uvježbavanje funkcionalne pismenosti u svim funkcionalnim stilovima
- pisanje kraćih kritičkih tekstova i sažetaka
- izlaganje samostalne analize stilističkih tema
- davanje iscrpne povratne informacije o studentskim zadaćama i seminarskim radovima
Metode ocjenjivanja
Ukupnu ocjenu sačinjavaju sljedeći elementi:
- redovitost u pohađanju nastave
- sudjelovanje u nastavi (priprema za sat, postavljanje pitanja, komentiranje)
- domaće zadaće (5 po semestru)
- usmeno izlaganje i/ili pisani seminarski rad
- pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Bagić, Krešimir (2005) Beletristički stil, u: Treba li pisati kako dobri pisci pišu, Zagreb, str. 7-20.
 2. Bagić, Krešimir (2012) Rječnik stilskih figura, Zagreb (natuknice: glasovni simbolizam, igra riječima, neologizam, rima, elipsa, epitet, metafora, metonimija, simbol, sinegdoha, alegorija, aluzija, eufemizam, hiperbola, ironija, lakonizam, parafraza, retoričko pitanje, sentencija)
 3. Bahtin, Mihail (1989) O romanu, Beograd, str.11-57.
 4. Compagnon, Antoine (2006) Stil, u: Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor, Zagreb, str.17-51.
 5. Fish, Stanley (2010) Postoji li tekst u ovome kolegiju?, Quorum 3/4 (2010), Zagreb, str. 238-258.
 6. Genette, Gérard (2002) Fikcija i dikcija, u: Fikcija i dikcija, Zagreb, str. 9-29.
 7. Guiraud, Pierre (1964) Stilistika, Sarajevo, str. 5-66.
 8. Kovačević, Marina – Lada Badurina (2001) Raslojavanje jezične stvarnosti, Rijeka, str. 7-152..
 9. Mukařovský, Jan [Mukaržovski, Jan] (1986) O pesničkom jeziku, u: Struktura pesničkog jezika, Beograd, str. 48-102.
 10. Pranjić, Krunoslav (1983) Stil i stilistika, u: Uvod u književnost, Zagreb, str. 253-302.
Dopunska literatura
 1. Aristotel (1989) Retorika, Zagreb.
 2. Auerbach, Erich (2004) Odisejev ožiljak, u: Mimesis, Zagreb, str. 5-37.
 3. Bagić, Krešimir (1994) Živi jezici, Zagreb.
 4. Beaugrande, Robert-Alain de - Wolfgang Ulrich Dressler (2010) Uvod u lingvistiku teksta, Zagreb.
 5. Buljubašić, Eni (2013) Vježba iz feminističke stilistike, Umjetnost riječi 3-4; 183-202.
 6. Fish, Stanley (2010) Što je stilistika i zašto o njoj govore tako grozne stvari?, Quorum 3/4: 259:318.
 7. Frank, Manfred (1994) Kazivo i nekazivo, Zagreb.
 8. Goodman, Nelson (2008) Načini svjetotvorstva, Zagreb.
 9. Guberina, Petar (1952, 1967) Zvuk i pokret u jeziku, Zagreb.
 10. Jenny, Laurent (2006) O književnom stilu, u: Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor, Zagreb, str. 135-148.
 11. Jukić, Sanja (2012) Stripovni stil pjesničkoga subjekta u suvremenom hrvatskome pjesništvu iskustva intermedijalnosti i postintermedijalnosti, Poznańskie Studia Slawistyczne 2: 169-188. file:///C:/Users/KB/Downloads/Jukic+Sanja%20(1).pdf
 12. Košćak, Nikola (2010) Stil kao egzemplifikacijski aspekt diskursa, Fluminensia 2: 85-92.
 13. Molinié, Georges (2002) Stilistika, Zagreb.
 14. Pranjić, Krunoslav (1968, 1972, 1985) Jezik i književno djelo, Zagreb, Beograd.
 15. Rem, Goran (1988) Poetika brisanih navodnika, Zagreb.
 16. Riffaterre, Michael (1989) Kriteriji za stilsku analizu, Quorum 5/6: 524–537.
 17. Riffaterre, Michael (1989) Stilistički kontekst, Quorum 5–6: 538–545.
 18. Ryznar, Anera (2014) Interdiskurzivnost: stilistički prilog teoriji književnoga diskurza, Umjetnost riječi 1-2, str.
 19. Schaeffer, Jean-Marie (2006), Književna stilistika i njeziin predmet, u: Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor, Zagreb, str. 119-134
 20. Vojvodić, Jasmina (2006), Gesta, tijelo, kultura, Zagreb.
 21. Vuletić, Branko (2006) Govorna stilistika, Zagreb.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar