Naziv
Svakodnevni život u srednjem vijeku
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
3
Šifra
51117
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija da se opisom jednoga od stalnih lirskih oblika, kakav je sonet, objasne osnove interpretacije i ujedno prikaže povijest europske i svjetske književnosti od srednjega vijeka do XXI. stoljeća. Cilj je savladavanje osnovnih znanja o svakodnevnom životu u srednjovjekovnoj Europi kao i njihove razlike u pojedinim dijelovima. Primijeniti stečeno znanje na višoj razini studija, te se koristiti se stručnom literaturom u samostalnom radu. Povijesni izvori nisu uvijek dostatni da se dovoljno duboko i cjelovito rasvijetli život na nekom prostoru. Rekonstruirati život u srednjem vijeku ponekad je vrlo teško. Cilj predmeta je usmjeriti studente da se neposredno približe terenu i samim, danas nestalim naseljima i da iz njihovih još uvijek prikrivenih izvora dobiju nove dodatne informacije o intenzitetu života na nekom prostoru. Nužno je poznavati arheološke metode rada rekonstruirati i cjelinu okoliša, jer je on značio ekonomsku osnovu od koje se živjelo. Nalazišta poput utvrde, naselja, crkve i groblja bit će prikazana u cjelini življenja kroz prizmu objekata, ali i pokretnih nalaza koji govore o životnom standardu i mogućim vezama s vanjskim svijetom.
Sadržaj
 1. Život u srednjem vijeku – uvodna razmatranja
 2. Kultura života u naseljima
 3. Život u utvrdi i u dvorcu
 4. Kuće i ognjišta
 5. Odjeća i oprema
 6. Gospodarstvo i trgovina
 7. Prehrana i gladovanje
 8. Bolesti, smrt i pokopi
 9. Vjerovanja i manifestacije
 10. Zabave, zabavišta i kultni prostori
 11. Obitelj, odnošaji u porodici i položaj žene
 12. Položaj staleža, položaj malenih, slabih i neslobodnih
 13. Odnos prema otpadu i smeću
 14. Odnos prema prirodi
 15. Odnošaji prema nepoznatome

Ishodi učenja
 1. Prepoznati i analizirati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal.
 2. Objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura i civilizacija na području srednje i istočne Europe te Hrvatske.
 3. Koristiti se stručnom literaturom u samostalnom radu.
 4. Koristiti se osnovnim znanjem potrebnim za razumijevanje arheološke problematike i primijeniti ih u drugim znanostima.
Metode podučavanja
predavanja i seminari,
pisano i usmeno izražavanje
audio-vizualne metode
Metode ocjenjivanja
kontinuirana pisana i usmena evaluacija, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. RURALIA Ruralia - Conferences on Medieval Rural Archaeology, passim
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar