Naziv
Tečaj makedonskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
37566
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Praktično ovladavanje makedonskim jezikom na usmenoj i pisanoj razini. Ovladavanje pravogovornom (ortoepskom) normom. Upoznavanje s morfološkim sustavom makedonskoga jezika. Govorna komunikacija na razini jednostavne proširene rečenice.
Sadržaj
 1. Ponavljanje 1. semestra, vokabular za namještaj, glagoli ima i se naogja
 2. Boje, opis prostorije, uvod u udvojeni objekt uz osobne zamjenice u dativu i akuzativu
 3. Prilozi mjesta, dodatno objašnjenje udvojenog objekta, vježbanje udvojenog objekta i neodređenih imenica s brojem jedan
 4. Prikaz svršenih i nesvršenih parnjaka glagola, vokabular za voće i povrće, prikaz prijelaznih glagola
 5. Vježbe udvojenog objekta, vježbe snalaženja u prostoru - opis gdje se što nalazi, uz vokabular za institucije
 6. Vokabular za namirnice, par poznatih recepata, ponavljanje vokabulara za voće i povrće, brojevi 1-20, čitanje tekstova
 7. Brojevi 20-100, vokabular za posuđe, čitanje tekstova s posebnom pažnjom na naglaske i naglasne cjeline
 8. Dijelovi tijela, čitanje tekstova uz pronalaženje glagola i davanje njihovih vidskih parnjaka
 9. Uvod u prošla vremena, opreka imperfekt i aorist naspram perfekta, vokabular za zanimanja
 10. Vježbanje imperfekta, vokabular za životinje
 11. Vježbanje vidskih parnjaka uz prezent i futur, te imperfekt i aorist
 12. Prikaz ostalih prošlih vremena - svi oblici perfekta, pluskvamperfekt, idno-minato, idno-prekažano
 13. Dani u tjednu, mjeseci, vježbanje sveg vokabulara, vježbanje imperfekta
 14. Vježbanje prošlih glagolskih vremena, dodatne vježbe vokabulara i gramatike
 15. Ponavljanje gradiva prije ispita

Ishodi učenja
 1. prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini makeonskoga jezika
 2. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti nekomplicirane, prilagođene tekstove na makedonskom jeziku
 3. usmeno i pismenokomunicirati na slovenskom u jednostavnim i uobičajenim situacijama
Metode podučavanja
Frontalna metoda, metoda rada u skupini i metoda individualnih vježbi (u komunikacijskom pristupu) uz pomoć audio i vizualne te multimedijske računalne opreme.
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Koneski, Blaže: "Gramatika na makedonskiot literaturen jazik", Kultura, Skopje, 1982.
 2. Biceska, Kita: ''Početen kurs po makedonski jazik za stranci'', Univerzitet ''Sv. Kiril i Metodij'' Skopje, 1995.
 3. "Pravopis na makedonskiot literaturen jazik", Prosvetno delo , Skopje 1979.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 10. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 11. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 13. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar