Naziv
Teorije i metodike nastave
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS
5
Šifra
118146
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Metodičke vježbe
30

Cilj
Cilj je predmeta upoznati studente s predmetom metodike nastave i praktičnim pitanjima pripreme, realizacije i (samo)evaluacije nastave te razviti bazične kompetencije vezane uz promatranje i praćenje nastave te planiranje, izvođenje i evaluaciju nastave i kolegijalno opažanje.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij.
 2. Osnovni metodički pojmovi.
 3. Ciljevi i zadaci nastave.
 4. Artikulacija nastavnog sata.
 5. Metode aktivnog učenja i suradničko učenje.
 6. Kako uspješno učiti u timu?
 7. Projektna nastava.
 8. Promatranje nastavnog sata. Analiza nastavnog sata.
 9. Kolegijalno opažanje nastave.Protokoli praćenja nastave.
 10. Vrednovanje učeničkih radova i postignuća.
 11. Metodika prirodno znanstvenog područja.
 12. Metodika književno-umjetničkog područja.
 13. Metodika početne nastave (matematike, jezika, prirode i društva). Metodika tjelesne i zdravstvene kulture.
 14. Pripremanje za izvedbu nastavnog sata.
 15. Analiza rezultata i zaključna razmatranja.

Ishodi učenja
 1. Definirati osnovne metodičke pojmove
 2. Razlikovati metodiku nastave od didaktike
 3. Upotrijebiti različite sociološke oblike nastavnoga rada u zadanoj nastavnoj situaciji
 4. Demonstrirati različite nastavne metode
 5. Procijeniti opravdanost odabrane nastavne metode
 6. Samostalno osmisliti pripremu za nastavu služeći se različitim izvorima iz područja metodike nastavnog predmeta (priroda i društvo)
 7. Samostalno planirati, izvesti i evaluirati nastavni proces na razini nastavne jedinice
 8. (Samo)evaluirati nastavni proces prema zadanim metodičkim kriterijima
Metode podučavanja
predavanje, metodičke vježbe, javna pedavanja, ogledna predavanja, kolegijalno opažanje u nastavi
Metode ocjenjivanja
Da bi uspješno odgovorili zahtjevima ovog kolegija studenti moraju zadovoljiti svih pet navedenih područja:
• Pohađanje metodičkih vježbi
• Javno predavanje
• Kolegijalno opažanje+dnevnik promatranja nastave
• Kolokviji
• Pismena priprema
U prve tri kategorije ocjena je u kategoriji: zadovoljio – nije zadovoljio.U zadnje dvije kategorije ocjena je brojčana.

Obavezna literatura
 1. De Zan, I. (2001). Metodika prirode i društva.Školska knjiga:Zagreb
 2. Peko, A; Pintarić, A. (1999.) Uvod u didaktiku hrvatskog jezika. Osijek: Pedagoški fakultet.
 3. Markovac, (2000.) Metodika početne nastave matematike. Školska knjiga: Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Aktualni udžbenici za RN u osnovnoj školi i odgovarajući priručnici za učitelje.
 2. Findak, M. (2003). Metodika tjelesne i zdravstvene kulture. Zagreb: Školska knjiga.
 3. Jurić,V. (1989). Metoda razgovra u nastavi. Zagreb: Zavod za pedagogiju FFZG.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar