Naziv
Umjetnost nakon 1900.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
51174
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Cilj je kolegija upoznavanje povijesnog razvoja moderne i suvremene umjetnosti u Hrvatskoj i inozemstvu, najznačajnijih pokreta, pravaca, ključnih umjetnika i djela. Posebna pažnja posvećena je razvijanju kritičkog promišljanja kroz fokusiranje na pojedine problematski postavljene teme, te usavršavanju pismenog i usmenog izražavanja studenata.
Sadržaj
 1. Uvodno izlaganje. Naslijeđe umjetnosti 19. stoljeća: Manet, Monet, Cézanne, Rodin.
 2. Fovizam, kubizam, futurizam.
 3. Ekspresionizam, skulptura u prvim desetljećima 20. stoljeća.
 4. Ruska avangarda, De Stijl, Bauhaus.
 5. Umjetnost 20. stoljeća u Beču.
 6. Dadaizam, nova objektivnost, metafizičko slikarstvo, nadrealizam.
 7. Arhitektura u prvoj polovici 20. stoljeća.
 8. Kolokvij.
 9. Tendencije u poslijeratnom slikarstvu i kiparstvu (1940-te i 1950-te).
 10. Neodada, novi realizam, Fluxus, Zero, body art.
 11. Gorgona, Nove tendencije.
 12. Umjetnost 1960-ih i 1970-ih: pop art, minimalizam, konceptualna umjetnost, arte povera, land art, fotorealizam.
 13. Umjetnost od 1980-ih do danas.
 14. Arhitektura nakon 1945.
 15. Zaključna razmatranja. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. prepoznati i opisati razvoj i specifičnosti moderne i suvremene umjetnosti u Hrvatskoj i inozemstvu te imenovati najznačajnije pravce, ključne umjetnike i umjetnička djela
 2. prepoznati i opisati stilske utjecaja u različitim medijima (od arhitekture, slikarstva i skulpture do grafičkog dizajna i fotografije) te veze likovne i drugih umjetnosti (književnosti, filma itd.)
 3. prepoznati i obrazložiti odnose između umjetnosti i šireg društveno-političkog konteksta
 4. analizirati umjetnička djela likovnih i izvedbenih umjetnosti te vizualne kulture
 5. primijeniti terminologiju vezanu uz pojave u umjetnosti nakon 1900.
 6. koristiti se stručnom literaturom te demonstrirati pismeno i usmeno izražavanje kroz problemski postavljene seminarske teme
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, vježbe / terenska nastava, e-učenje, samostalni zadaci, mentorski rad.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit (dva kolokvija tijekom nastave ili integralni ispit), seminarski rad (usmeno izlaganje i pismeni seminar).
Ocjenu sadržava:
5% usmeno izlaganje seminara na temu iz hrvatske povijesti umjetnosti nakon 1900.
10% pismena verzija seminara na temu iz hrvatske povijesti umjetnosti nakon 1900.
45% prvi kolokvij i 40 % drugi kolokvij ili 85% pismeni ispit tijekom ispitnih rokova

Obavezna literatura
 1. "Umjetnost 20. stoljeća", ur. Ingo F. Walter, Zagreb: Taschen / VBZ, 2005. (odabrana poglavlja)
 2. "Avangardne tendencije u hrvatskoj umjetnosti", ur. Zvonko Maković, Zagreb: Galerija Klovićevi dvori, 2007., str. 24-81.
 3. "Hrvatska umjetnost: Povijest i spomenici", ur. Milan Pelc, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti – Školska knjiga, 2010. (odabrana poglavlja)
 4. "K 15. Pojmovnik nove hrvatske umjetnosti", ur. Krešimir Purgar, Zagreb: Art magazin Kontura, 2007. (odabrana poglavlja)
 5. "Nova umjetnička praksa 1966.-1978.", ur. Marijan Susovski, Zagreb: GSU, 1978. , str. 21-34.
 6. "Tisuću godina hrvatskog kiparstva", ur. Igor Fisković, Zagreb: MGC, 1997., str. 317-344. "
 7. Nena Dimitrijević, "Gorgona", Zagreb: Galerije grada Zagreba, 1977.
 8. Ješa Denegri, "Apstraktna umjetnost u Hrvatskoj 2:  geometrijske tendencije u hrvatskoj umjetnosti", Split: Logos, 1985., str. 11-36, 48-60.
 9. Ivanka Reberski, "Realizmi dvadesetih godina i hrvatsko slikarstvo", Zagreb: Umjetnički paviljon, 1994., str. 31-51.
 10. Zdenko Rus, "Apstraktna umjetnost u Hrvatskoj 1:  slikarstvo, egzistencija, apstrakcija", Split: Logos, 1985., str. 29-52.
 11. Predavanja i prezentacije dostupne na sustavu za učenju na daljinu Omegi
Dopunska literatura
 1. "Concepts of Modern Art", ur. Nikos Stangos, London: Thames & Hudson, 1995.
 2. Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin Buchloh, "Art since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism", London: Thames & Hudson, 2004.
 3. Grgo Gamulin, "Hrvatsko slikarstvo XX. stoljeća", Zagreb: Naprijed, 1988.
 4. Grgo Gamulin, "Hrvatsko kiparstvo XIX. i XX. stoljeća", Zagreb: Naprijed, 2001.
 5. Linda Wintraub, "Art on the Edge and Over", Litchfield: Art’s Insight’s, 1996.

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar