Naziv
Uvod u biblijski intertekst u nastavi
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
118132
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Protumačiti mogućnosti recepcije i interpretacije umjetnina riječi s naglašenim ili latentnim biblijskim intertekstom pomoću predavanja i tekstova znanstvene naravi.
Osposobiti studente za nastavno tumačenje biblijskih simbola u odabranim književnim djelima iz srednjoškolskoga i osnovnoškolskoga programa.
Studenti se moraju osposobiti za uočavanje i interpretaciju biblijskih simbola u književnim djelima i na filmu. Moraju odrediti kako oni u književnim djelima funkcioniraju, znači u kakve međuodnose s drugim motivima ulaze i kako se to reflektira na značenje cijeloga novoga teksta.
Usavršiti tehnike predavanja i pisanja stručnih tekstova.

Sadržaj
 1. Uvod: vrste biblizama i biblijskoga interteksta
 2. Northrop Frye: Anatomija kritike (prvi i drugi esej)
 3. Northrop Frye: Anatomija kritike (treći četvrti esej)
 4. R. Girard: mehanizam žrtvenoga jarca Akademsko pismo
 5. 5. J.R. R. Tolkien: Gospodar prstenova, podzemni svijet
 6. T.S. Eliot: Četiri kvarteta
 7. 7. Nikola Šop: Kuda bih vodio Isusa i druge rane pjesme
 8. 8. Tin Ujević: Fisharmonika
 9. Darko Deković: Dolina noćnih prikaza
 10. 1.A.B. Šimić: Marija 2. Studentska predavanja
 11. 1. Marijanska lirika (Dante, Goethe, Eliot, Šop) 2. Studentska predavanja
 12. 1.Apage Satana: Infernalni element kroz stoljeća (Biblija, Dante, Goethe, Dostojevski, Bulgakov, The Rolling Stones Sympathy for the Devil) 2.Studentska predavanja
 13. 1.Harry Potter, modus romanse i crkva 2.Studentska predavanja
 14. 1. Prawerovo smještanje / placing /, Fryeevi modusi, biblizmi i moriturni elementi u djelima iz programa za srednje škole 2. Studentska predavanja
 15. Studentska predavanja

Ishodi učenja
 1. Studenti će naučiti kako raščlaniti, usustaviti i vrjednovati biblizme u tumačenim književnim djelima.
 2. Studenti će moći napisati znanstveni tekst i održati predavanje o biblizmima u izabranom tekstu.
 3. Studenti će svladati tehnike nastanka znanstvenoga teksta glede postavke hipoteza i pronalaska dokaza. Stalno će se naglašavati potreba jasnoće i čitljivosti.
 4. Studenti će biti osposobljeni održati predavanje na izabranu temu, prikazati raščlanjeni i usustavljeni materijal, uporabiti slikonize i napisati uručke, te pokaknuti raspravu ističući otvorene probleme.
 5. Studenti će biti osposobljeni u osnovnim i srednjim školama interpretirati književna djela s jakim ili prikrivenim biblizmima.
 6. Studenti će biti osposobljeni za primjenu Fryeevih i Girardovih teorija pri tumačenju izabranih djela.
Metode podučavanja
Predavanje, rasprava, usmjereno čitanje, čitanje sa zadatkom, rasprava
Studentska predavanja, studentski pisani tekstovi (povezani tekst od 15 kartica u formi znanstvenoga članka), rasprave.
Metode ocjenjivanja
1. Pisani ispit u obliku pet upita na koje student odgovara povezanim tekstom (trajanje 45 minuta; do 400 riječi za svaki upit)
2. Esej: tekst pisan u formi znanstvenoga članka na temu istraživanja uloge biblijskoga interteksta u djelu koje studenti sami izaberu (književni tekstovi imaju prednost, no moguće je tumačiti problematiku i na filmu odnosno u medijima)
3. Usmeno predavanje u trajanju od 15 do 20 minuta na temu izabranu za esej (ocjenjuje se vrijednost samoga iznesenoga sadržaja, kakvoća hrvatskoga jezika i metodička vrijednost nastupa)

Obavezna literatura
 1. 1. Northrop Frye, Anatomije kritike , Naprijed, Zagreb 1979.
 2. 2. Slavić, Dean: Simboli i proroci (Uvod u biblijski intertekst), Školska knjiga, Zagreb 2011. (recenzenti: akademik Ante Stamać i prof. dr. Stjepan Hranjec).
 3. Girard, René: The Scapegoat, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1986. (izabrana poglavlja)
 4. Girard, René: The Girard Reader, Edited by James G. Williams, Crossroad, NewYork 2000. (izabrana poglavlja)
 5. Léon-Xavier, Dufour (glavni urednik): Rječnik biblijske teologije, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1969. (izabrana poglavlja)
 6. Badurina Anđelko (uredio): Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva , Sveučilišna naklada Liber i Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1985. (izabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Bloom, Harold: The Anxiety of Influence A Theory of Poetry, Oxford University Press, New York 1973.
 2. Boban, Vjekoslav: Molitva kao pjesnička vrsta, u Molitvenik hrvatskih pjesnika, izbor i proslov Josip Brkić, Altagama, Zagreb 2008.
 3. Botica, Stipe: Biblija i hrvatska tradicijska kultura, Školska knjiga, Zagreb 2011.
 4. Brkić, Josip (izbor i proslov): Molitvenik hrvatskih pjesnika, Altagama, Zagreb 2008.
 5. Frye, Northrop: The Great Code, The Bible and the Literature, Harcourt Brace, New York 1983.
 6. Frye, Northrop: Words with Power, HBJ, New York 1990.
 7. Fisch, Harold: The Biblical Presence in Shakespeare, Milton and Blake, Clarendon Press, Oxford 1999.
 8. Gilić, Nikica: Filmske vrste i rodovi, AGM, Zagreb 2007.
 9. Javor, Ranka i Štefančić, Silko: Knjižnica i mediji, Knjižnice grada Zagreb, Zagreb 2006.
 10. Jeffrey, David Lyle: A Dictionary of Biblical Tradition in English Literature, Wm.B. Eerdmans, 1992.
 11. Jurica, Neven: Bog i hrvatska poezija XX. stoljeća, Alfa, Zagreb 1991.
 12. Jurica, Neven i Petrač, Božidar (uredili): U sjeni transcedencije. Antologija hrvatskog duhovnog pjesništva od Matoša do danas, Zagreb 1999.
 13. Jurica, Neven i Petrač, Božidar (uredili): Duša duše hrvatske, Biskupski ordinarijat, Mostar 1988.
 14. Lončarević, Vladimir (izabrao i priredio): Krist u hrvatskom pjesništvu. Antologija duhovne poezije, Verbum, Split 2007.
 15. Lončarević, Vladimir: Luči Ljubomira Marakovića. Život i rad, estetički pogledi i kritička praksa. Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove. Religijski niz, knj.4, Zagreb 2003.
 16. Lončarević, Vladimir: Književnost i hrvatski katolički pokret , Alfa, Zagreb 2005.
 17. Mihojević, Josip (izabrao i priredio): Bogorodica u hrvatskom pjesništvu, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994.
 18. Peruško, Zrinjka: Uvod u medije, Jesenski i Turk, Zagreb 2011.
 19. Petrač, Božidar: Jakovljeve ljestve hrvatske lirike, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2003.
 20. Božidar Petrač (izabrao i priredio): Hrvatska božićna lirika od Kranjčevića do danas, Naklada Jurčić, Zagreb 2000.
 21. Božidar Petrač (izabrao i priredio): Hrvatska uskrsna lirika od Kranjčevića do danas, Naklada Jurčić, Zagreb 2001.
 22. Pintarić, Ana: Biblija i književnost – interpretacije, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Matica hrvastka Ogranak Osijek, Osijek 2009.
 23. Slavić, Dean: Šimićeva Marija u surječju opusa, Crkva u svijetu, 1 / 2009.
 24. Stamać, Ante (priredio): Lirika velikog petka, Pasionska baština, Zagreb 1998.
 25. Skupina pisaca: Zbornik radova s međunarodnoga simpozija održanoga u Zagrebu 9. prosinca 2000., Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove
 26. Skupina pisaca: Zbornik radova s međunarodnoga simpozija Biblija i književnost održanoga u Zagrebu i Rijeci 26. i 27. rujna 2012., Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci, Rijeka 2012.
 27. Skupina pisaca: Zbornik radova s međunarodnoga simpozija Biblija i književnost održanoga u Zagrebu i Rijeci 9. i 10. listopada 2014., Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci, Rijeka 2014.
 28. Šimundža, Drago: Bog u djelima hrvatskih pisaca: vjera i nevjera u hrvatskoj književnosti 20. stoljeća, Matica hrvatska, Zagreb 2004.
 29. Špehar Milan, Problem Boga u djelima Miroslava Krleže, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1987.
 30. Talan, Nikica: Utjecaj Biblije na portugalsku i brazilsku književnost (kratak povijesni pregled), Književna smotra, 92 – 94, Zagreb 1994., str. 28 – 41.
 31. Allen, Graham: Intertextuality, Routledge, London 2000.
 32. Garvanović- Porobija, Đurđica: Veliki meštar sviju biblizama, Miroslav Krleža i Biblija, Synopsis, Zagreb i Sarajevo 2014.
 33. Grübel, Rainer i Viktor Odinokov: Russkaja Literatura i religija, Novosibirsk, Nauka 1996.
 34. Toit, du C.W.: The Fictional Transfiguration of Jesus, HTS Teologiese Studies / Theological Studies, January 1997, 53 (3) (dostupno online u pdf-u)

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar