Naziv
Završni ispit na studiju Francuskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
6
Šifra
70024
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
0

Cilj
Provjera stečenih znanja o francuskoj književnosti i izražavanja na francuskom jeziku.
Provjera svladanosti temeljnih deskriptivnih i metodoloških pojmova relevantnih za lingvistički opis francuskoga jezika, s obzirom na različite razine lingvističkog opisa.
Provjera stečenih znanja iz morfologije i sintakse francuskog jezika, provjera vladanja metajezikom te provjera izražavanja i strukturiranja teksta na francuskom jeziku.
Sadržaj
 1. Pisani ispit iz zadane teme iz francuske književnosti (opseg određen programom studija).
 2. Pisani ispit iz zadane teme iz gramatike francuskog jezika obrađene na kolegijima francuski jezik 1-6 (opseg određen programom studija).
 3. Pisani ispit iz zadane teme iz francuske lingvistike (opseg određen programom studija).

Ishodi učenja
 1. Student će moći demonstrirati kompetencije izražavanja na francuskom jeziku.
 2. Student će moći demonstrirati aktivno operativno poznavanje francuske književnosti.
 3. Student će moći opisati i objasniti gramatičke strukture francuskog jezika.
 4. Student će moći uz pomoć raznovrsnih suvremenih lingvističkih i gramatičkih pristupa i teorija opisati i objasniti relevantne fonološke, fonetske, morfološke i sintaktičke kategorije na francuskome jeziku.
 5. Student će moći kreirati vlastiti pisani tekst na francuskom jeziku prema zadanim elementima ili samostalno primjenjujući francuski govorno-jezični izraz sukladno zadanom području pisanoga rada.
 6. Student će moći navesti i objasniti najvažnije pojmove iz romanske lingvistike s naglaskom na francuski jezik.
 7. Student će moći kategorizirati funkcionalne dijelove francuske rečenice i kreirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica.
 8. Student će moći objasniti i primijeniti osnovnu metodologiju i terminologiju lingvističkog opisa na različitim razinama poučavanja jezika u sinkroniji i dijakroniji te je primijeniti u analizi fonetike, fonologije, morfosintakse, semantike i pragmatike francuskoga jezika.
 9. Student će moći prikupiti i interpretirati relevantne podatke iz područja francuske književnosti potrebne za donošenje zaključaka vezanih uz razna društvena, znanstvena ili etička pitanja.
 10. Student će moći procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak studija na višoj razini (diplomski studij).
Metode podučavanja
Izrada pismenog ispita - eseja o zadanoj temi
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje sadržaja i izraza.

Obavezna literatura
 1. određena programom sveučilišnog studija determined by the curriculum of the university study
Dopunska literatura
 1. određena programom studija

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar