Naziv
Završni rad na studiju Švedskog jezika i kulture
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavistiku
ECTS
4
Šifra
69902
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
0

Cilj
Osposobiti studenta za samostalno pretraživanje i analiziranje primarne i sekundarne literature te izradu stručnog rada na švedskom jeziku, uz primjenu metodoloških i teorijskih znanja usvojenih na preddiplomskom studiju.
Sadržaj
 1. Konzultacije s potencijalnim mentorom oko odabira teme
 2. Priprema sinopsisa, uključujući prijedlog teme i preliminarni izbor literature
 3. Dorada sinopsisa s dodijeljenim mentorom
 4. Čitanje i analiza odabrane literature
 5. Konzultacije s mentorom prije pisanja rada
 6. Pisanje prve verzije završnog rada
 7. Priprema završne verzije rada prema mentorovim komentarima na prvu verziju
 8. Priprema prezentacije za usmeno izlaganje u programu za pripremu prezentacija
 9. Prezentacija rada pred ispitnim povjerenstvom
 10. Odgovori na pitanja članova povjerenstva
 11. /
 12. /
 13. /
 14. /
 15. /

Ishodi učenja
 1. Student će znati isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta te napisati stručni rad na švedskom jeziku, poštujući zadanu formu pri pisanju stručnih radova u području skandinavistike, vodeći računa o konvencijama akademskog pisanja i etičkoj odgovornosti;
 2. moći prikupiti, vrednovati i koristiti primarne i sekundarne izvore informacija te ih adekvatno primijeniti u procesu razvijanja znanja;
 3. sudjelovati u razgovoru na švedskom jeziku o stručnim temama u pojedinim skandinavističkim područjima;
 4. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja.
Metode podučavanja
Konzultacije s mentorom.
Metode ocjenjivanja
Zajednička ocjena članova komisije za pisani završni rad i njegovu usmenu prezentaciju i obranu.

Obavezna literatura
 1. Student u dogovoru s mentorom izabire primarnu i sekundarnu literaturu.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar