Naziv
Zooarheologija: osnove animalne osteologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
3
Šifra
64111
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovama osteologije sisavaca i metodama obrade animalnog materijala arheološkog podrijetla uz samostalnu izradu zooarheološke analize sa svim elementima. Poseban naglasak stavljen je na moderne metode i tehnologije te razlučivanje osteoloških ostataka primitivnih od modernih životinjskih pasmina.

Kolegij objedinjava različite znanstvene discipline: arheologiju, biologiju i veterinarsku medicinu s naglaskom na komparativnu anatomiju sisavaca, te je primjenjiv za interdisciplinarni studij. Upravo interdisciplinarna karakteristika kolegija pruža svakoj znanstvenoj grani jedinstveno korištenje i tumačenje stečenih znanja.
Sadržaj
 1. Uvod u animalnu osteologiju sisavaca. Osnovne značajke kostiju: građa i kemijski sastav, rast i vrste kostiju
 2. Kralješci. Osnovne značajke vratnih, prsnih, slabinskih i repnih kralježaka biljoždera i mesoždera, kralježnička formula pojedinih životinjskih vrsta
 3. Rebra i prsna kost. Osnovne značajke rebara, vrste rebara (prava, lažna, lebdeća), broj rebara za određenu životinjsku vrstu
 4. Kosti ramenog obruča: lopatica i ključna kost. Osnovne značajke kostiju ramenog obruča
 5. Kosti zdjeličnog obruča - bočna, crijevna, stidna i sjedna kost
 6. Kosti ruke: nadlaktica, podlaktica i palčana kost. Osnovne značajke pojedinog anatomskog elementa, zglob, hvatišta mišića
 7. Kosti noge: natkoljenica, goljenica i lisna kost - osnovne značajke pojedinog anatomskog elementa, zglob, hvatišta mišića
 8. Kosti šake i stopala. Zapešće, pešće, prsti šake, zastopalje, kosti stopala, prsti stopala
 9. Kosti lubanje I: neurocranium
 10. Kosti lubanje II: splanchnocranium
 11. Zubi. Osnovna građa, ontogenetski razvoj, skupine zuba i zubne formule, osnovni oblici zuba prema tipu i visini
 12. Rogovlje. Tipovi rogovlja i osnovna podjela
 13. Metode odredbe spola, starosti i visine životinje. Osnovne metode odredbe spola, starosti i visine životinje prema koštanim i dentalnim ostacima životinja
 14. Paleopatologija. Oosnove koštane i dentalne patologije životinja
 15. Kosturi ptica i riba-arheološki nalazi. Osnovne značajke kostura ptica i riba, te njihova identifikacija u zooarheološkom materijalu

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći prepoznati anatomske elemente kostura sisavaca.
 2. Studenti će moći utvrditi taksonomsku pripadnost pojedinog koštanog uzorka.
 3. Studenti će moći utvrditi spolnu pripadnost na temelju određenih koštanih ostataka.
 4. Studenti će moći prepoznati osnovne patološke promjene na koštanom materijalu
 5. Studenti će moći izvesti i objasniti osnovnu zooarheološku analizu uz nadzor voditelja.
 6. Studenti će primjeniti stečeno znanje u praktičnom radu na terenu.
Metode podučavanja
Tijekom predavanja koristit će se razni socijalno-djelatni oblici rada: frontalni, individualni i grupni oblik, te praktične radionice.
Metode ocjenjivanja
Kolokviji (obvezni) i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. France, D.L., 2010, Human and Nonhuman Bone Identification: A Concise Field Guide. CRC Press - Spi Con edition, Boca Raton.
 2. Reitz, EJ, Wing, ES, 2008, Zooarchaeology. Cambridge University Press, Cambridge. Izabrana poglavlja
 3. Davis, S, 1995, The Archaeology of Animal Bones. Batsford, London; Yale University Press, New Haven. Izabrana poglavlja
 4. Lyman, RL, 2008, Vertebrate Taphonomy. Cambridge University Press, Cambridge. Izabrana poglavlja
 5. König, E.H., 2009, Anatomija domaćih sisavaca. Slap. Zagreb.
 6. Schmidt, E., 1972, Atlas of Animal Bones from Archaeological Sites. Harvard University Press, Massachusetts.
Dopunska literatura
 1. Članci iz relevantnih znanstvenih časopisa

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar