Naziv
Analiza i interpretacija tekstova od 11. do 16. stoljeća
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
52228
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Savladavanje vještine kompleksne književno-lingvističke i povijesno-kulturološke analize srednjovjekovnog teksta. Stjecanje sposobnosti uočavanja srednjovjekovnoga „sloja“ u klasičnim i suvremenim tekstovima
Sadržaj
 1. Uvodni dio. Teorijske primjedbe. O shvaćanju tradicije u ruskoj književnosti.
 2. Interpretacija i razumijevanje kao dva pristupa tekstu. O načelu adekvatnosti u analizi teksta. Slavia romana i Slavia orthodoxa.
 3. Vrste periodizacije srednjovjekovne književnosti: prednosti i nedostaci. Teocentričnost i antropocentričnost. Slovesnost i literatura. Kriteriji za proučavanje srednjovjekovnih ruskih tekstova.
 4. Bizantski utjecaj na srednjovjekovnu rusku jezičnu umjetnost. Sinteza svih vrsta umjetnosti. Kategorije pashalnosti i sobornosti.
 5. Oratorsko umijeće u Staroj Rusiji: svečane propovijedi (Slova) i didaktički propovijedi.Slovo o Zakonu i Milosti. Epoha i autor. Opozicija zakona i milosti u ruskoj umjetnosti riječi.
 6. Slovo o Zakonu i Milosti: struktura, jezik, biblijski likovi i povijesne reminiscencije. Vizualnost srednjovjekovnog teksta.
 7. Kiril Turovski – propovijednički tekstovi. Pojam „ljestvice“ i primjeri u klasičnim ruskim tekstovima. Ikoničnost srednjovjekovnog teksta.
 8. Ljetopisi i kronike. Povest vremennyh let.Specifičnost jezičnoga izraza u kontekstu retrospektivne analogije.
 9. Skandinavski utjecaj: frazeologija, sintaksa i fonetika skalda u srednjovjekovnim ruskim tekstovima.
 10. Slovo o polku Igoreve: jezična posebnost. Hapaksi. Vrste tumačenja teksta.
 11. Srednjovjekovna enciklopedija: Tolkovaja Paleja - osmišljavanje svijeta. Posebnost srednjovjekovne terminologije.
 12. Srednjovjekovna hagiografija: počeci, razvoj, shema. Vrste hagiografije.
 13. Filozofija jezika: kanon. Žitije Feodosija Pečerskoga, Paterici, Žitije Sergija Radonješkog
 14. Modeli korištenja hagiografskog teksta u književnim tekstovima 19. i 20. stoljeća.
 15. Razvoj hagiografskog teksta i dešifriranje srednjovjekovnog teksta: suvremeni primjeri.

Ishodi učenja
 1. kritički prosuđivati književno-teorijsku i književno-povijesnu građu i argumentirano obrazložiti valjanost teksta iz područja ruske književnosti i kulture
 2. prezentirati vlastiti rad
 3. primijeniti zakonitosti vezane za interpretaciju književnog teksta
 4. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
Teorijsko izlaganje uz primjenu slijedećih metoda:
Filološka analiza teksta. Sinkronijski i dijakronijski pristup tekstu. Retrospektivna analogija. Usporedbena analiza srednjovjekovnih i novijih tekstova. Tekstološka analiza.
Korištenje videomaterijala i prezentacije.
Posjeta muzeja ikona.
Metode ocjenjivanja
Prilikom pisanja seminarskoga rada student mora pokazati poznavanje relevantne literature, metoda istraživanja teksta te vladanje pojmovnim aparatom.

Na usmenom ispitu student mora pokazati poznavanje materijala te umijeće njegova analiziranja, kritičke prosudbe, donošenja vlastitih argumentiranih zaključaka.

Obavezna literatura
 1. Громов М.Н. Ужанков А.Н. Культура Древней Руси// История культур славянских народов. Т.1. Москва 2003.
 2. Видмарович Н. “Священнобезмолвие” в древнерусской литературе. FF Press . Zagreb 2003.
Dopunska literatura
 1. Есаулов И.А. Пасхальность русской словесности. Москва, Кругъ 2004.
 2. Камчатнов А.М. Лингвистическая герменевтика. На материале древнерусских рукописных источников. 1995
 3. Видмарович Н. Агиография: текст и контекст. Российский государственный гуманитарный университет. Москва. 2009.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 7. semestar