Naziv
Dvojezičnost
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
5
Šifra
160822
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Dati uvid u teorijska promišljanja o razvoju i odražavanju individualne i društvene dvo/višejezičnosti, ključne pojmove i osnovnu terminologiju. Razumijevanje povijesnog i suvremenog konteksta razvoja dvo/višejezičnosti te uloge višejezičnosti u lokalnim i globalnim zajednicama.
Sadržaj
 1. Uvod u dvojezičnost/višejezičnost
 2. Dvojezično procesiranje
 3. Reprezentacije jezika u umu
 4. Dvojezični razvoj
 5. Višejezični modeli
 6. Međujezične interakcije
 7. Usvajanje trećeg jezika
 8. Prvi kolokvij
 9. Istraživanje dvojezičnosti 1
 10. Istraživanje dvojezičnosti 2
 11. Identitet i stavovi o višejezičnosti
 12. Dvojezičnost i emocije
 13. Dvojezično obrazovanje
 14. višejezični pristup kurikulumu
 15. Drugi kolokvij

Ishodi učenja
 1. 1. opisati višejezičnost kao disciplinu I njezinu povezanost s dvojezičnošću I ovladavanjem inim jezikom
 2. 2. objasniti osnovna načela temeljnih teorija ovladavanja inim jeziko
 3. 3. opisati i objasniti svrhu i rezultate ključnih istraživanja u području ovladavanja inim jeziko
 4. 4. usporediti I opisati različite modele dvo- i višejezičnog obrazovanja
 5. 5. objasniti rezultate suvremenih istraživanja o utjecaju dvo- i višejezičnosti na identitet I izražavanje emocija na inom jeziku
Metode podučavanja
Nastava ovog kolegija izvodi se kombinirano kroz predavanja i seminare. Prema uputama predavača, studenti se pripremaju za nastavu prethodnim proučavanjem zadanih dijelova literature o temi koja se obrađuje. Na nastavi se očekuje visok stupanj interakcije studenata, posebno u seminarskom dijelu gdje se radi na grupnim projektima.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje i vrednovanje – krajnja ocjena temelji se na rezultatima aktivnoga sudjelovanja u nastavi (15 %), dvama kolokvijima (ukupno 50 %) te projekntome zadatku (35 %).Uspješnim rješavanjem predviđena dva testa studenti se mogu osloboditi polaganja završnog ispita ili polagati pisani ispit u redovnom ispitnom roku.

Obavezna literatura
 1. Edwards, J. (2013) The Handboook of Bilingualism and Multilingualism, Second Edition. (chapter 1)
 2. De Angelis (2007) Third or additional language acquisition: Clevedon:Multilingual Matters
 3. Paradis, J. (2007). Early bilingual and multilingual acquisition. In P. Auer, & L. Wei, (Eds.) Handbook of Multilingualsm and Multilingual Communication 5, (pp.15-44).
 4. Cenoz, J. (2009). Towards Multilingual Education. Clevedon:Multilingual Matters
 5. Aronin, L., & Singleton, D. (2012). Multilingualism (Vol. 30). John Benjamins Publishing.
Dopunska literatura
 1. Bono & Stratilaki ( 2009). The M-factor, a bilingual asset for plurilinguals?, The International Journal of Multilingualism, 6, 2, 207-227. Eds), Multilingual lexic
 2. Cenoz (2009). The influence of bilingualism on L3. In Cenoz (2009) Towards Multilingual Education (Ch.7, 148-169).
 3. 2. Kemp (2007). Strategic processing in grammar learning, The International Journal of Multilingualism, 4, 4, 241-261.
 4. Gibson & Hufeisen (2003). Investigating the role of prior language knowledge. In Cenoz, Hufeisen & Jessner (on (pp. 87-102).

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij