Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
četvrtkom 12:30-13:30 i po dogovoru
Soba
B009
Telefon
0917360661
E-mail
sletica2@ffzg.hr


Stela Letica Krevelj diplomirala je dvopredmetni studij engleskog i talijanskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2002. godine. 2004. godine upisala je i apsolvirala poslijediplomski doktorski studij Lingvistike. Na istom je fakultetu 2007. upisala doktorski studij Glotodidaktike. Doktorsku disertaciju Crosslinguistic interaction in acquiring English as L3: role of psychotypology and L2 status (Međujezične interakcije u ovladavanju engleskim kao trećim jezikom: uloga psihotipologije i statusa drugoga jezika), pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marte Medved Krajnović i prof. dr. sc. Davida Singletona (Trinity College Dublin, Irska) obranila je 2014. godine.
Od 2007. god. zaposlena je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao znanstvena novakinja u suradničkome zvanju asistenta. U suradničko zvanje poslijedoktoranda izabrana je 2014. godine, te je 2015. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika (polje filologija, grana anglistika).U listopadu 2019. izabrana je u znanastveno-nastavno zvanje docenta. Na Katedri za metodiku Odsjeka za anglistiku izvodi nastavu iz kolegija Proces ovladavanja jezikom, Usvajanje drugoga jezika, Dvojezičnost, Višejezičnost. Mentorirala jetridesetak diplomskih radova na bolonjskom studiju.
Bavi se istraživačkim radom u području usvajanja i poučavanja drugoga jezika, višejezičnosti, usvajanja trećega jezika te etikom u primijenjenolingvističkim istraživanjima. Usavršavala se na međunarodnim radionicama Experimental Methods in Language Acquisition Research (Utrecht, 2007), CHILDES Workshop (Newcastle, 2009), NooJ - Linguistic Engineering Development Environment (Zagreb, 2009). Obajvila je preko 20 znanstvenih radova te je bila suurednicom triju zbornika znanstvene konferencije UZRT:Emprical Studies in Applied Linguistics. S izlaganjima je sudjelovala na preko 40 znanstvenih i stručnih konferencija u Hrvatskoj i inozemstvu te održala šest plenarnih izlaganja. Sudjelovala je na znanstvenim projektima MZOS-a 'Engleski jezik u Hrvatskoj' (130514) i 'Usvajanje engleskoga jezika od rane dobi: analiza učenikova međujezika' (130-1301001-0988) te na međunarodnom projektu Europske komisije 'Early language learning in Europe (ELLiE)' pod vodstvom J. Mihaljević Djigunović. Sudjelovala je na pet projekata (2014. -2018.) osiguranih Ugovorom o namjenskom financiranju znanstvene djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu (pod vodstvom R. Geld). Od 2017. godine sudjeluje na međunarodnom projektu 'Dominant language constellations' pod vodstvom L. Aronin (Israel), a 2018. je sa S. Sterlingom (USA) započela projekt ' Research ethics around the word'. Od 2018. godine članica je Upravnog odbora međunarodnog udruženja International Association of Multilingualism (član od 2009.), od 2018. do 2022. godine bila je potpredsjednicom udruženja Hrvatskog društva za anglističke studije (2015.-2018. tajnica), te članica Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (od 2007.). Recenzirala je radove za domaće i strane časopise (npr. International Journal of Multilingualism, Linguistic Approaches to BIlingualism, Jezikoslovlje, SRAZ, Suvremena lingvistika, itd.). Od 2021. godine glavna je urednica časopisa Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku.

Razdoblje Naziv Uloga
2018 - 2021 Dominant language constellations Suradnik
2018 - 2019 Kriteriji odabira vizualnih elemenata u jezičnim zadacima imenovanja Suradnik
2018 - Research ethics around the world: Views of research ethics in Croatia and USA Voditelj
2017 - 2018 Strategije ovladavanja leksikom u odnosu na razvoj kvalitete fonoloških reprezentacija u prvom i drugom jeziku (hrvatski i arapski - J1, engleski -J2) Suradnik
2016 - 2017 Odnos razvoja leksika i kvalitete fonoloških reprezentacija u prvom i drugom jeziku (hrvatski i arapski - J1, engleski - J2) Suradnik
2015 - 2022 Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu Suradnik

Ključni istraživački interes
 • usvajanje drugog jezika
 • višejezičnost
 • usvajanje trećeg jezika
 • metodologija istraživanja i etika u području ovladavanja i poučavanja engleskog jezika
 • poučavanje engleskog kao stranog jezika
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko društvo za anglističke studije (HDAS) (potpredsjednica )
 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (Član)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (član i glavna urednica časopisa)
 • Hrvatsko udruženje profesora engleskog jezika (HUPE)
 • International Association of Multilingualism (član upravljačkog odbora)
 • Povjerenstvo za polaganja stručnog ispita, Agencija za odgoj i obrazovanje
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2022. IAM L3 Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, Filozofski fakultet u Zagrebu i International Association of Multilingualism (međunarodni, znanstveni)
 • 2018. UZRT2018. Empirical Studies in Applied Linguistics, Odsjek za anglistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2017. 4. međunarodna konferencija Hrvatskog društva za anglističke studije Word and Images, Hrvatskod društvo za anglističke studije (-, -)
 • 2016. 3. međunarodna konferencija Hrvatskog društva za anglističke studije Migrations., Hrvatsko društvo za anglističke studije (-, -)
 • 2016. UZRT2016. Empirical Studies in Applied Linguistics, Odsjek za anglistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkog odbora / glavna urednica)
 • Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkog odbora / glavna urednica)
 • Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkog odbora / glavna urednica)

Opis znanstvene djelatnosti
Dr.sc. Stela Letica Krevelj objavila je 13 izvornih znanstvenih radova. Četiri su rada objavljena u znanstvenom časopisu, a devet radova su poglavlja u znanstvenim knjigama. Deset radova objavljeno je u publikacijama na razini a1, a tri u publikacijama na razini a2. Suurednica je znanstvene knjige: 'UZRT 2014- Empirical Studies in Applied Linguistics' te UZRT2016: Empirical Studies in Applied Linguistics.
Njezin su primarni znanstveni interes međujezični utjecaji u jezičnoj proizvodnji i procesiranju te psiholingvistički aspekti višejezičnosti no njezina se istraživanja odnose i na druge aspekte ovladavanja inim jezikom kao i metodologiju i etiku u primijenjeno-lingvističkim istraživanjima.

Ostala znanstvena djelatnost
Dr. sc. Stela Letica Krevelj je aktivno (s izlaganjem) sudjelovala na 26 znanstvenih skupova: četrnaest u Hrvatskoj i dvanaest u inozemstvu (Austrija, Irska, Italija, Mađarska, Makedonija, Poljska, SAD, Španjolska, Švedska). U dva navrata bila je suorganizatorica međunarodnoga znanstvenoga skupa University of Zagreb Round Table: Empirical Research in Applied Linguistics u svibnju 2014. te u lipnju 2016. u Zagrebu. Recenzirala je radove za međunarodni časopis International Journal of Multilingualism, hrvatski časopis Suvremena Lingvisitka te za zbornike Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku.
Članica je Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku kao i članica programskog odbora Društva u 2014. i 2015. godini te organizatorica Okruglog stola u sklopu godišnje konferencije Društva u 2015. Tajnica je Hrvatskog društva za anglističke studije od 2015. godine. Od 2009. godine aktivna je članica je i znanstvene udruge International Association of Multilingualism. Bila je suorganizatorica i članica programskog odbora konferencije 'Migrations' Hrvatskog društva anglističkih studija u studenom 2016. Bila je i članica organizacijskog odbora Konferencije 'English studies as archive and as prospecting' organizirane povodom 80. godišnjice studija anglistike u Zagrebu.

Pozvana predavanja:
„Razvoj višejezičnosti: znanost i javnost” na Znanstveno-stručnome simpoziju Hrvatskoga logopedskoga društva (ožujak 2014.),
‘Višejezičnost- više mogućnosti’ za Odjel za rano učenje jezika Hrvatskoga filološkoga društva (svibanj 2014.)
'Doing research with young learners' na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
‘Interaction of languages within a DLC' (Limerick, lipanj 2017.) 'Dominant Language Constellations (DLC)' u kolokviju na koneferenciji International Symposium on Bilingualism 2017.

Plenarna predavanja:
'Ethical issues in language acquisition researach' (Zadar, lipanj 2017.) Konferencija: 4th Zadar Linguistic Forum on Research Methods in Applied Linguistics.


Odabrani popis objavljenih znanstvenih radova i uredničkih knjiga
1. Letica Krevelj, S. & Geld, R. (2017) (Ur.). UZRT 2016: Empirical Studies in Applied Linguistics. Zagreb: FF press.
2. Letica Krevelj, S. (2016). Multilinguals’ perceptions of crosslinguistic similarity and relative ease of learning genealogically unrelated languages. SRAZ, 61, 175-206.
3. Letica Krevelj, S. (2016) Psychotypology and the Activation of Interlingual and Deceptive Cognates from Typologically Unrelated Languages in L3 English Production. U: I. Zovko Dinković & J. Mihaljević Djigunović (ur.). English Studies from Archives to Prospects: Volume 2 - Linguistics and Applied Linguistics, 254-269. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
4. Letica Krevelj, S. & Mihaljević Djigunović, J. (2015) (Ur.). UZRT 2014: Empirical Studies in Applied Linguistics. Zagreb: FF press.
5. Letica Krevelj, S. i Medved Krajnović, M. (2015) Early EFL development from a dynamic systems perspective. U: J. Mihaljević Djigunović i M.Medved Krajnović (ur.) The new dynamics of primary English. Clevedon, UK: Multilingual Matters/Channel View Publications.
6. Letica Krevelj, S. (2012) Multilinguals' Exploitation of Affordances: Evidence from the Use of Compensatory Strategies. U: J. Mihaljević Djigunović i M. Medved Krajnović (ur.) UZRT 2012: Empirical studies in English applied linguistics, 113-130. Zagreb: FF press. ISBN 978-953-175-458-3
7. Mihaljević Djigunović, J. i Letica Krevelj, S. (2012) Developmental dynamics in acquiring existential there in L2 English. SRAZ, 57, 107-122. ISSN 0039-3339
8. Mihaljević Djigunović, J. i Letica Krevelj, S. (2011) Lexical diversity in early learning of English as L2. SRAZ, 56, 253-270. ISSN 0039-3339
9. Geld, R. i Letica Krevelj, S. (2011) Centrality of space in the strategic construal of up in English particle verbs. U: M. Brdar, M. Omazić, V. Pavičić Takač, T. Gradečak-Erdeljić, i G. Buljan (ur.) Space and Time in Language, 145-166. Frankfurt am Main: Peter Lang. ISBN: 9783631613122