Naziv
smjer Prevoditeljsko-kulturološki
Puni naziv
Ukrajinski jezik i književnost, smjer Prevoditeljsko-kulturološki
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar ukrajinistike
sveučilišna magistra ukrajinistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30

 1. objasniti teorijske i primijenjene aspekte znanosti o prevođenju
 2. razlikovati specifičnosti prevođenja različitih tipova tekstova i specifičnosti različitih vrsta prevođenja
 3. planirati i izvoditi proces pismenog prevođenja tekstova različitih rodova, žanrova i stilova s ukrajinskoga jezika na hrvatski i obrnuto
 4. primijeniti književnoznanstvena znanja u procesu prevođenja djela koja pripadaju različitim književnim rodovima
 5. primijeniti znanje o osobitostima jezika struka pri prevođenju stručnih tekstova
 6. usporediti kulturno-povijesne i književne procese na prostoru Ukrajine i Hrvatske
 7. kritički vrednovati prijevod tekstova različitih rodova, žanrova i stilova s ukrajinskoga jezika na hrvatski i obrnuto
 8. koristiti tiskana pomagala, suvremene informacijske tehnologije i alate u procesu pismenog prevođenja u svrhu kvalitetnijeg oblikovanja prijevoda
 9. kritički primijeniti odgovarajuće prevoditeljske metode i strategije
 10. definirati probleme u prevoditeljskom procesu i pronalaziti rješenja odabirom odgovarajućih strategija prijevoda ovisno o vrsti prijevoda
 11. učinkovito komunicirati s naručiteljem prijevoda
 12. surađivati sa stručnjacima iz istog područja u svrhu razvoja struke, razmjene novih spoznaja i unapređivanja vlastitog rada
 13. procijeniti potrebu i odabrati odgovarajući oblik cjeloživotnog usavršavanja
 14. analizirati relevantnu znanstvenu i stručnu literaturu i kritički je prosuđivati
 15. formalno i logički oblikovati znanstvene i stručne radove na ukrajinskom jeziku, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 16. prezentirati stručne sadržaje o ukrajinskom jeziku i kulturi pred stručnom javnošću i laicima