Naziv
Vježbe pismenog prevođenja I
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS
3
Šifra
117560
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Razvijanje kriterija i vještina smislenoga pismenog prevođenja različitih tekstnih tipova s njemačkog na hrvatski i obrnuto
Sadržaj
 1. upoznavanje specifičnih stilova različitih tipova teksta na njemačkom i hrvatskom jeziku s područja društva i kulture (djelatnosti institucija, biografije, kritike i sl.); objašnjavanje različitih faza procesa prevođenja od recepcije ishodišnog do produkcije ciljnog teksta
 2. vježbanje osnovnih tehnika prevođenja uz korištenje kontrastivnih metoda; izrada glosara uz pojedine tematske cjeline; upoznavanje odgovornog i pouzdanog korištenja izvorima znanja poput referentne literature i interneta
 3. prepoznavanje i rješavanje jezično i kulturološki uvjetovanih prevoditeljskih problema
 4. komentiranje studentskih prijevoda s njemačkog na hrvatski jezik uz objašnjavanje odabira prevoditeljskih strategija i pojedinih rješenja
 5. komentiranje studentskih prijevoda s hrvatskog na njemački jezik uz objašnjavanje odabira prevoditeljskih strategija i pojedinih rješenja
 6. komentiranje studentskih prijevoda s njemačkog na hrvatski jezik uz objašnjavanje odabira prevoditeljskih strategija i pojedinih rješenja
 7. komentiranje studentskih prijevoda s hrvatskog na njemački jezik uz objašnjavanje odabira prevoditeljskih strategija i pojedinih rješenja
 8. komentiranje studentskih prijevoda s njemačkog na hrvatski jezik uz objašnjavanje odabira prevoditeljskih strategija i pojedinih rješenja
 9. komentiranje studentskih prijevoda s hrvatskog na njemački jezik uz objašnjavanje odabira prevoditeljskih strategija i pojedinih rješenja
 10. komentiranje studentskih prijevoda s njemačkog na hrvatski jezik uz objašnjavanje odabira prevoditeljskih strategija i pojedinih rješenja
 11. komentiranje studentskih prijevoda s hrvatskog na njemački jezik uz objašnjavanje odabira prevoditeljskih strategija i pojedinih rješenja
 12. komentiranje studentskih prijevoda s njemačkog na hrvatski jezik uz objašnjavanje odabira prevoditeljskih strategija i pojedinih rješenja
 13. komentiranje studentskih prijevoda s hrvatskog na njemački jezik uz objašnjavanje odabira prevoditeljskih strategija i pojedinih rješenja
 14. komentiranje studentskih prijevoda s njemačkog na hrvatski jezik uz objašnjavanje odabira prevoditeljskih strategija i pojedinih rješenja
 15. izrada kontrolnih prijevoda na oba jezika u vremenski ograničenim uvjetima

Ishodi učenja
 1. razumjeti različite vrste tekstova sa što više sadržajnih implikacija
 2. prepoznati specifičan tip teksta kao i intencije autora
 3. izraziti različite nijanse značenja na hrvatskome i njemačkome
 4. primijeniti osnovne tehnike prevođenja i prevodilačke postupke (transformacije, transpozicije, permutacije, ekspanzije, adaptacije, interkategorijalne promjene itd.)
 5. odrediti različite faze procesa prevođenja od recepcije ishodišnog do produkcije ciljnog teksta
 6. primijeniti relevantno znanje o kulturi i povijesti
 7. koristiti se izvorima znanja poput referentne literature i interneta
 8. razviti jezične kompetencije na oba jezika
 9. prepoznati interkulturalne razlike
 10. prepoznati kriterije za dobar prijevod
Metode podučavanja
Individualni rad, grupni rad, frontalni rad
Metode ocjenjivanja
ocjenjivanje dvaju ovećih prijevoda (oko 6000 znakova), redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi, pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. jednojezični i dvojezični rječnici
 2. pravopisi
 3. različiti priručnici
Dopunska literatura
 1. Marija Lütze-Miculinić, Njemački toponimi i njihove izvedenice u hrvatskome književnom jeziku na primjeru imena njemačkih saveznih zemalja i njihovih glavnih gradova, Suvremena lingvistika 57/58
 2. Vesna Ivančević Ježek, Osposobljavanje prevoditelja na primjeru njemačkih prijevodnih vježbi, Strani jezici 4/2006.
 3. Sonja Strmečki Marković, Inja Skender Libhard, Übersetzung im DaF-Unterricht - eine neu zu definierende Unterrichtsmethode?, KDV Info 48/49, 2016.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij