Naziv
Talijanistika
Puni naziv
Talijanistika
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

Stari studiji