Naziv
Nederlandistika
Puni naziv
Nederlandistika
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar nederlandistike
sveučilišna magistra nederlandistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

  1. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na nizozemskom jeziku tako da budu gramatički, stilski i komunikacijski pravilni
  2. upotrijebiti morfosintaktički složene i semantički pravilne pisane i govorne iskaze u skladu s pravilima standardnog nizozemskog jezika
  3. opisati kulturološke i znanstvene obrasce u sinkronoj i dijakronoj perspektivi s osobitim težištem na jeziku, književnosti i medijima nizozemskog govornog područja
  4. provesti samostalno istraživanje u području nederlandistike na vlastitu ili zadanu temu te prezentirati i interpretirati rezultate pred stručnjacima i laicima
  5. preispitati i valorizirati društveno-jezične pojave u zemljama nizozemskog jezičnog područja
  6. identificirati i kritički procijeniti posljedice kolonijalnog doba Nizozemske i Belgije na njihov suvremeni povijesno-kulturni kontekst
  7. samostalno ovladavati stručnim znanjima potrebnim za cjeloživotno usavršavanje u području nederlandistike
  8. obrazložiti i vrednovati postupke odabira, prikupljanja i analize različitih vrsta podataka u društveno-humanističkim znanostima te primijeniti suvremene tehnologije u obradi i opisu odabrane građe
  9. upotrijebiti lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi svih jezičnih razina nizozemskoga jezika
  10. primjenjivati vještine cjeloživotnoga učenja i jezičnoga usavršavanja u struci u ovisnosti o potrebama posla

1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 6 ECTS bodova (10694)
2.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 6 ECTS bodova (11854)
2.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 6 ECTS bodova (10795)
2.1. Kolegiji s odsjeka