Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
utorkom od 10 do 11 sati u B117
Soba
B117
Telefon
01/4092-080
E-mail
zrinka.bozic@ffzg.hr

Zrinka Božić rođena je 25. travnja 1976. godine u Rijeci. Osnovnu školu pohađala je i završila u Lovranu, a gimnaziju u Opatiji. Na zagrebačkom Filozofskom fakultetu studirala je hrvatski jezik i književnost, gdje je diplomirala 2000. godine. Iste je godine upisala poslijediplomski studij književnosti na Odsjeku za komparativnu književnost. 2002. godine pohađala je Ljetnu školu književne teorije (Europe and its Other) u organizaciji Sveučilišta u Konstanzu (Konstanz International Summer School of Literary Studies)

Od 2001. godine zaposlena je na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, od 2012. do 2019. godine obnašala je dužnost predstojnice Katedre za teoriju književnosti, a od 2017. do 2020. i prodekanice za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje.

Magistrirala je 2005. temom Oblikovanje nacionalnog identiteta u hrvatskoj književnoj historiografiji, a doktorirala 2009. temom Problem smrti u suvremenoj književnoj teoriji: o francuskoj recepciji Heideggerove analize bitka ka smrti pod mentorstvom prof. dr. sc. Vladimira Bitija.

Nositeljica je obaveznih kolegija na preddiplomskom studiju kroatistike Uvod u teoriju književnosti i Čitanje književnog teksta. Na diplomskom studiju izvodi izborne kolegije Ideologija i književnost, Fenomenologijska teorija čitanja: tekst - svijest - tijelo, Književne zajednice: desubjektivacija, emancipacija, kolektivizam i Feministička književna teorija. Na Doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti i kulture izvodila je kolegije Književnost - politika - teorija, Književnost i revolucija, Književnost i kritička teorija, a na doktorskom studiju Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu kolegije Dekonstrukcija književne povijesti i Suvremene književnoteorijske rasprave.

Kao znanstvena novakinja sudjelovala je u nekoliko istraživačkih projekata. Trenutno je suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanost Književne revolucije (voditeljica izv.prof.dr.sc. Marina Protrka Štimec, https://lire.ffzg.unizg.hr/) i voditeljica projekta The Cartography of the Political Novel in Europe (CAPONEU) financiranog u sklopu programa HORIZON 2022 (Filozofski fakultet je koordinator konzorcija).

Autorica je dviju knjiga: Iz perspektive smrti: Heidegger i drugi (Plejada, Zagreb, 2012.) i The Community in Avant-Garde Literature and Politics (Palgrave Macmillan, London, 2022.). Članke, rasprave i recenzije objavljuje u domaćim i međunarodnim znanstvenim publikacijama.

Razdoblje Naziv Uloga
2023 - 2027 The Cartography of the Political Novel in Europe (CAPONEU - HORIZON EUROPE) Voditelj
2022 - 2022 Modernizam i avangarda: emancipacija, otpor forme i proizvodnja književnog znanja Suradnik
2021 - 2021 Primjene književne teorije: strategije i modeli Suradnik
2020 - 2020 Procedure otpora: književna teorija i filologija Suradnik
2019 - 2019 Modernost i transgresivne književne prakse Suradnik
2018 - 2023 Književne revolucije - LIRE Suradnik
2017 - 2018 Identifikacija, emancipacija, kontingencija: suvremene tendencije u znanosti o književnosti Voditelj

Ključni istraživački interes
 • književna i kulturna teorija
 • kritička teorija
 • naratologija
 • fenomenologija
 • marksistička estetika
 • teorija historiografije
 • svjetska književnost
 • hrvatska književnost
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko semiotičko društvo
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2022. Književnost i revolucije, Istraživački tim projekta Hrvatske zaklade za znanost Književne revolucije (IP-2018-01- 7020, voditeljica izv. prof. dr. sc. Marina Protrka Štimec) (međunarodni, znanstveni)
 • 2017. Topologies of Thinking: Contents, Positions, and Translations of Contemporary Theory, Katedra za teoriju književnosti Odsjeka za kroatistiku (međunarodni, znanstveni)
 • 2015. Zaboravljeni počeci: nacionalna filologija u interdisciplinarnoj humanistici, Znanstveni skup povodom 140 godina kroatistike na Sveučilištu u Zagrebu 26.-27.11.2015., Odsjek za kroatistiku (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti

ZNANSTVENE KNJIGE:
The Community in Avant-Garde Literature and Politics, Palgrave Macmillan, London 2022.

Iz perspektive smrti: Heidegger i drugi, Plejada, Zagreb 2012.

ZNANSTVENI ČLANCI:
„Razmatranja o očiglednom žanru ili – što je to politički roman?“, Protrka Štimec, Marina, Coha, Suzana ur. Književnost: motori i Hambari, FF press, Zagreb, 2022., str. 237-250.

„Mjesto teorije književnosti i neki drugi aranžmani“, Umjetnost riječi, LXV (2021), br. 1-2, str. 27-50.

"Svjedočanstvo i bliskost: Sonnenschein Daše Drndić", Fluminensia, 32(2020), br. 1, str. 53-71.

"Decentred Geographies: Poetics and Politics of the Avant-garde", Poznańskie Studia Slawistyczne, 18(2020), str. 47-64.

"Manifesting Dispossession: Politics of the Avant-Garde", Biti, Vladimir ur. Claiming the Dispossession: Politics of Hi/storytelling in Post-imperial Europe, Brill, Leiden/Boston 2017., str. 47-64.

"Touched by Disaster: Writing and the Political", Lugarić, Danijela; Car, Milka; Tamás Molnár, Gábor ur. Myth and its Discontents: Memory and Trauma in Central and East European Literatures, Praesens Verlag, Wien 2017., str. 249-262.

„Concentration Camp on the River Sava: What Remains Afterwards?", Heftrich, Urs; Jacobs, Robert; Kaibach, Bettina; Thaidigsmann, Karoline ur. Images of Rupture between East and West. Winter Verlag, Heidelberg 2016., str. 389-405.

"Tragajući za političkim: nacionalna književnost i svjetska književna republika", Pieniążek-Marković, Krystyna/ Vuković, Tvrtko ur., Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2015., str. 37-55.

"Obrat k estetici i politika književnosti", Pišković, Tatjana/ Vuković, Tvrtko ur., Jezične, književne i kulturne politike: Zbornik radova 43. seminara Zagrebačke slavističke škole, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu/ Zagrebačka slavistička škola, Zagreb 2015., str. 81-92.

"Ispisivanje traga: književnost, politika i političko", Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, LVIII(2014), Br. 2, str. 119-137.

"What about the Politics of Deconstruction", Biti, Vladimir ur., Reexamining the National-Philological Legacy: Quest for a New Paradigm, Rodopi, New York/ Amsterdam 2014., str. 265-285.

„Vidjeti daimona? Izlaganje jastva u Proljećima Ivana Galeba“, Nova Croatica, Br. 5 God. V.(2011), str. 33-56.

„Intelektualna povijest kao dijalog: La Capra i psihoanaliza“, Filozofska istraživanja, Br. 122 God. 31(2011), Sv. 2, str. 393-405.

„Etika svjedočenja: preživjeli kao drugi tubitka“, Nova Croatica, Br. 4 God. IV.(2010), str. 1-23.

„Smrt i zahtjev za pisanjem: Blanchot, Hegel, Heidegger“, Književna smotra, Br. 157-158 God. XLII.(2010), Sv. 3-4, str. 3-14.

„Nacija bez subjek(a)ta. Kakva je poststrukturalistička koncepcija nacije“, Filozofska istraživanja, Br. 117-118, God. 30(2010), Sv 1-2, str. 319-329.

„Death and Community“, TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 17 Nr., April 2010., www.inst.at/trans/17Nr/5-3/5-3_blanusa17.htm

„Trauma of Literary History“, Beyond Binarisms, Discontinuities and Displacements: Studies in Comparative Literature, Aeroplano Editora, Rio de Janeiro 2009., str. 135-144.

„Bank(noting) Identity“, Semiotische Berichte, Jg.25, 1-4/2001, str. 71-80.

UREDNIŠTVO:
Uredila poseban tematski broj časopisa Umjetnost riječi, Sv. LVIII, Br. 2 (2014) naslovljen Književnost, politika i političko i napisala uvodni tekst „Ispisivanje traga: književnost, politika i političko“.

SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM KONFERENCIJAMA:
7th Derrida Today Conference, Washington DC, USA
June 12 – 15, 2022
Izlaganje: Literature and Emancipation: Messianic Expectations in Bloch and Derrida

Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Nie)normalność, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Instytut Filologii Słowiańskiej, Poznań
11-12.10.2021.
Izlaganje: Ono krivo – početak politike i rađanje političkog romana

Crisis, 7th Biennal Conference of the European Network for Avant-garde and Modernism Studies, University of Leuven, Leuven
September 17-19, 2020
Izlaganje: Interpreting Crisis: Rethinking the Avant-Garde
Konverencija otkazana zbog korona krize, rad prihvaćen i uvršten u program (priložen program konferencije).

East-Central European Literature in/as World Literature, International Conference at the Eötvös Lörand University (ELTE), Budapest
June 27-28, 2019
Izlaganje: Decentered Geographies: Poetics and Politics of Avant-garde

Topologies of Thinking: Contents, Positions, and Translations of Contemporary Theory, International Conference at the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb
May 26-28, 2017
Izlaganje: Totalitarian Subject(s) and Literature

Claiming the Dispossession: The Politics of Hi/storytelling in Post-imperial Europe, International conference at the University of Vienna
November 20-21, 2015
Izlaganje: Dispossession and Emancipation

Violence, Art, and Politics, International conference at the University of Zagreb
May 23 – 24, 2014
Izlaganje: Touched by Disaster: Writing and the Political

Trans-Misje Kroatystyki, Međunarodna konferencija na Sveučilištu Adama Mickiewicza u Poznanju
9-10. prosinca 2013.
Izlaganje: Nacionalna književnost i politika književne republike

Crisis of Politics and the Political in a Changing World, International conference at the University of Zagreb
May 31st- June 1st 2013
Izlaganje: Representing the Political: Narrating the Horror

The National-Philological Concept of Literature and the European Hyphenated Identities, International conference at the University of Vienna
October 27-30, 2011
Izlaganje: The Politics of Deconstruction, or the New Figure of Europe

Images of Rupture in Civilization between East and West: The Iconography of Auschwitz and Hiroshima in Eastern European Arts and Media, International conference at the University of Heidelberg
May 26-29, 2011
Izlaganje: Concentration Camp on the River Sava: What remains after?

Re-thinking Humanities and Social Sciences: The Issue of the Post(Other), International conference at the University of Zadar
September 10-12, 2010
Izlaganje: The Ethics of Testimony: the Survivor as the Other of Dasein

Knowledge, Creativity and Transformations of Societies, International conference at the University of Vienna
December 6-9, 2007
Izlaganje: Death and Community

The XVIIIth Congress of the International Comparative Literature Association,
International conference at the Federal University of Rio de Janeiro
July 29th – August 4th, 2007
Izlaganje: Trauma of Literary History

Money, Meaning, and Mind, 2nd Viennese Semiotic Atelier, Institut für Sozio-Semiotische Studien, Vienna
October 19-20, 2001
Izlaganje: BankNoting Identity

PREDAVANJA:
Eberhard Karls Universität Tübingen, Philosophische Fakultät, Slavisches Seminar, 21.6.2017.
Gostujuće predavanje: A Box of Lead Letters, That's not Much: Narration and the Political

Identität Europas, Course, Inter-University Centre Dubrovnik, 31 August - 4 September 2015.
Predavanje: Art Collective and the Politics of Anonymity

Institut für Slawistik, Universität Wien, 14.4.2015. Wien
Gostujuće predavanje: Svjedočanstvo i bliskost

43. seminar Zagrebačke slavističke škole, Dubrovnik, Poslijediplomsko središte Dubrovnik (PSD) Sveučilišta u Zagrebu, 18-29. kolovoza 2014.
Predavanje: Književnost – politika – estetika

Identität Europas, Course, Inter-University Centre Dubrovnik, 2-7 September 2013.
Predavanje: Doing Politics, Writing Literature, Questioning the Political

Identität Europas, Course, Inter-University Centre Dubrovnik, 3-8 September 2012.
Predavanje: What about the Politics of Deconstruction?

Identität Europas, Course, Inter-University Centre Dubrovnik, 29 August - 3 September 2011.
Predavanje: Concentration Camp on the River Sava: What remains after?