Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
ponedjeljak, 10.00 - 11.00
Soba
B-120
Telefon
01 4092-083
E-mail
tkustovi@ffzg.hr

Tanja Kuštović:
Životopis

Rođena sam 1971. u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završila sam u Zagrebu. Filozofski fakultet u Zagrebu upisala sam 1990. godine- studij hrvatskoga jezika i jugoslavenskih književnosti.
Diplomirala sam 1996. godine i stekla zvanje profesor hrvatskog jezika i književnosti. Iste godine zaposlila sam se kao dječji informator u Knjižnicama grada Zagreba.
Od 1997. godine radila sam kao znanstvena novakinja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Odsjeku za kroatistiku- Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo. Iste sam godine upisala poslijediplomski studij kroatistike.
Magistrirala sam 2001. godine s temom „Jezik Šimuna Kožičića Benje prema njegovim jezikoslovnim koncepcijama u djelu ʼKnižice od žitiê rimskih arhierêov i cesarovʼ“.
Doktorirala sam 28. prosinca 2005. godine s temom prilozi u hrvatskoglagoljskim tekstovima 14. i 15. stoljeća“.
Nakon doktorata promaknuta sam u višu asistenticu 2006, a od 2007. godine postajem docentica na Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo. Na istoimenoj katedri držim predavanja i seminare iz kolegija: Staroslavenski jezik, Hrvatski jezik i književnost u srednjem vijeku, Jezik hrvatskoglagoljskog Prvotiska, Filološke analize hrvatsko- staroslavenskih tekstova.
Boravila sam u Beču kao CEPUS-ov stipendist 1998. godine.
Održavala sam tijekom 2001. godine u Puli seminar iz staroslavenskog jezika za pulske studente. Kao lektor u Sveučilišnoj školi hrvatskoga jezika za strance radila sam od 2000. do 2004. godine. Održavala sam seminare i predavanja za strane slaviste na Zagrebačkoj slavističkoj školi u Dubrovniku od 2002. do 2009. godine.
Sudjelovala sam na nizu znanstvenih skupova od kojih su mnogi bili međunarodnog karaktera.
Bila sam član organizacijskog odbora Glagoljska tradicija u povijesti slavenske pismenosti 2013. g. koji je organizirao Staroslavenski institut iz Zagreba i Institut slavjanovednija Ruske akademija nauka.
Znanstveni interes su mi jezična istraživanja hrvatskih glagoljskih, ali i ćiriličkih tekstova, liturgijskih i neliturgijskih pri čemu sam se fokusirala na proučavanje priloga kao riječi „sviju vrsta“, što znači da u svoja istraživanja nužno uključujem i sve ostale kategorije riječi.

jjjj

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Istraživanja jezika i pisma glagoljskih neliturgijskih tekstova II. Suradnik
2021 - 2021 Istraživanja jezika i pisma glagoljskih neliturgijskih tekstova Suradnik
2020 - 2024 Istraživanje starije hrvatskoglagoljske zborničke baštine Suradnik
2015 - 2019 Jezik izdanja hrvatske protestantske tiskare u kontekstu književnojezičnih smjernica XVI. st. Suradnik

Ključni istraživački interes
 • filologija
 • glagoljica
 • ćirilica
 • latinica
 • srednji vijek
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Matica hrvatska
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Međunarodni znanstveni skup Jezik hrvatskih protestantskih izdanja u kontekstu hrvatskih i europskih književnojezičnih koncepcija XVI. stoljeća, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta i Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Društvene i humanističke studije, časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli, Filozofski fakultet u Tuzli ,Tuzla, BiH (član Naučnog odbora)
 • Društvene i humanističke studije, časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli, Filozofski fakultet u Tuzli ,Tuzla, BiH (član Naučnog odbora)
 • Društvene i humanističke studije, časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli, Filozofski fakultet u Tuzli ,Tuzla, BiH (član Naučnog odbora)
 • Društvene i humanističke studije, časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli, Filozofski fakultet u Tuzli ,Tuzla, BiH (član Naučnog odbora)
 • Društvene i humanističke studije, časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli, Filozofski fakultet u Tuzli ,Tuzla, BiH (član Naučnog odbora)
 • Društvene i humanističke studije, časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli, Filozofski fakultet u Tuzli ,Tuzla, BiH (član Naučnog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
PRIKAZ ZNANSTVENE, NASTAVNE, ODNOSNO STRUČNE DJELATNOSTI

Godine 1997. postajem znanstvena novakinja na Filozofskom fakultetu, na Odsjeku za kroatistiku, pri Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo i sudjelujem na projektu Enciklopedija hrvatskog glagolizma, pod vodstvom akademika Stjepana Damjanovića. Magistrirala sam s temom Jezik Šimuna Kožičića Benje prema njegovim jezikoslovnim koncepcijama u djelu "Knižice od žitiê rimskihь arhierêovь i cesarovь" 2001. godine, te sam nakon toga upisala poslijedoktorski studij kroatistike. U Puli sam 2001.g. držala seminar iz staroslavenskog jezika za pulske studente. Za strane slaviste držala sam seminar iz staroslavenskog jezika u Dubrovniku na Zagrebačkoj slavističkoj školi (2002, 2004., 2005., 2008, 2009. g.). Radila sam kao lektor u Sveučilišnoj školi hrvatskog jezika za strance od 2000. do 2004.g. Doktorirala sam s temom Prilozi u hrvatskoglagoljskim tekstovima 14. i 15. stoljeća 2005. godine. Povremeno radim kao suradnik na Croaticumu gdje držim seminar iz glagoljice. Suradnik sam u Matici hrvatskoj u čijim novinama i časopisima povremeno objavljujem prikaze stručnih knjiga.
Sudjelovala sam na nekoliko znanstvenih skupova od kojih su neki bili međunarodnog karaktera, te objavila tekstove s tih skupova:

- Drugi hrvatski slavistički kongres, Osijek, 1998.
- 900. godina Bašćanske ploče, Zagreb- Krk, 2000.
- Blgari i Hrvati prez vekovete, Sofija, 2001.
- Glagoljica i hrvatski glagolizam: Znanstveni skup povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta, Zagreb-Krk 2.-6. listopada 2002.
Od zadnjeg izbora (12. travnja. 2007. godine) sudjelovala sam na skupovima:

- Prvi međunarodni znanstveni lingvistički skup, Tuzla, 14. do 16. rujna 2007. godine s temom: Prilozi količine u staroslavenskom jeziku i hrvatskoglagoljskim neliturgijskim tekstovima 14. i 15. stoljeća.
- 37. seminar Zagrečake slavističke škole, Dubrovnik, 2008. g s temom: Prilozi za izražavanje prostora.
- 38. seminar Zagrečake slavističke škole, Dubrovnik, 2009. g. s predstavljanjem: Novosti iz jezikoslovne kroatistike.
- Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića, Malinska, Dubašnica, Otok Krk, 2009. g. s temom: Branko Fučić i Bašćanska ploča.
- Znanstveni kolokvij u čast 70. rođendana akademika Josipa Bratulića, Zagreb, 2009., s temom: Podsjetnik na djelo Vinka Premude.
- Znanstveni skup: Šimun Kožičić Benja i njegova glagoljska tiskara u Rijeci (1530. – 1531.), održan 2011. godine u Rijeci, s temom: Zamjenice u Misalu hruackom Šimuna Kožičića Benje u odnosu na zamjenice u Misalu Pavla Modrušanina, Senjskom misalu i Prvotisku misala.
- Zadarski filološki dani IV (međunarodni znanstveni skup), Zadar, 2011., s temom: Nepromjenjive riječi u Ivančićevu zborniku.
- Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Međunarodni znanstveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju (Krk, 5. i 6. listopada 2012.), s temom: Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom.
- Međunarodni znanstveni skup Hrvatska ćirilična baština, Zagreb, 26. do 27. studenoga 2012. s temom: Jezik hrvatskg protestantskog ćiriličkog Novog zavjeta (1563.) prema hrvatskoglagoljskoj tradiciji, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za filološke znanosti.
- Lovran u riječi, riječ u Lovranu, Lovran, 20. travnja 2013. s temom: Prilozi u Kvaderni kapitula lovranskoga.
- Međunarodni znanstveni skup: Glagoljska tradicija u povijesti slavenske pismenosti /Глаголическaя традиция в иcтopии славянской пиcmehhoctи Glagolitic tradition in the history of the slavonic literacy/ Zagreb, 21-27. listopada 2013, s temom: Slavistika Josipa Hamma i njegov „izlet“ u rusistiku.
- Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres, Sarajevo, 28.-30. 5. 2015. s temom: Jezična povezanost bosanskih i hrvatskih srednjovjekovnih tekstova: Hvalova zbornika (1404) i prvotiska Brevijara po zakonu rimskoga dvora (1491).
- Zadarski filološki dani 6, Zadar i Novalja, 25. i 26. rujna 2015. s temom: Nazivi za vode u hrvatskoglagoljskim srednjovjekovnim tekstovima.
- Međunarodni znanstveni skup Hrvatski jezik i književnost u Rumunjskoj, Bukurešt, 1. – 3. listopada 2015., s temom: Nepromjenjive riječi u hrvatskoglagoljskim brevijarima.
- Međunarodni znanstveni skup Fenomen glagoljice, Biograd na Moru – Zadar, 12-13. svibnja 2017. s temom: Usporedba imeničkih deklinacija u protestantskom glagoljskom Novom testamentu i Tkonskom zborniku.
- Međunarodni znanstveni skup Hrvatsko- makedonske književne, jezične i kulturne veze 5, Rijeka, 6. i 7. listopada 2017., s temom: Srednjovjekovna književnost unutar makedonske književnosti.
- Međunarodni znanstveni skup Reformacija u Europi i njezini odjeci: Povodom 500. obljetnice Lutherovih teza, Osijek, 19-20. listopada 2017. s temom: Imenska sklonidba u Novom testamentu prema imenskoj sklonidbi u srednjojezičnom razdoblju.
- XII. međunarodni znanstveni simpozij Muka kao nepresušno nadahnuće kulture: Pasionska baština Like, Gospić, 7–10. lipnja 2018., s temom: Jezične usporednice u Muci po Mateju u glagoljskom Novom testamentu (1562.) i u kodeksima Bartola Krbavca, (zajedno s Mateom Žagarom).
- 1. međunarodni znanstveni skup Hrvatski prijevodi Biblije, Zagreb, 26–28. rujna 2018., s temom: Biblijski tekstovi uraške protestantske tiskare u suodnosu (zajedno s Verom Blažević Krezić i Mateom Žagarom).
- Međunarodni znanstveni skup Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskog sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj Pazin, 4.—7. listopada 2018. s temom: Prijevod uraškog glagoljskog Novog testamenta i mogući utjecaji jezika istarskih hrvatskocrkvenoslavenskih kodeksa (na primjeru Drugog beramskog brevijara).
- Znanstveni kolokvij Život i djelo fra Marka Japundžića, Drenovci, 22. veljače 2019., s temom: Japundžićeva istraživanja hrvatskoglagoljskih liturgijskih tekstova.
- Međunarodni znanstveni skup Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi, Katowice, 7–9. svibnja 2019., s temom: Jezično jedinstvo i stilska razvedenost hrvatskih protestantskih tekstova 16. stoljeća.
- Znanstveno- stručni skup u povodu 150 godina od prvog broja Vienca, 9. i 10. listopada 2019., s temom: Odjeci djelovanja Ćirila i Metoda u prvih 35 godina Vienca
- Međunarodni znanstveni skup Jezik hrvatskih protestantskih izdanja u kontekstu hrvatskih i europskih književnojezičnih koncepcija XVI. stoljeća, 20. listopada 2019. s temom: Usporedba jezika homilija i novozavjetnih tekstova u glagoljičkoj, ćiriličkoj i latiničkoj Postili (zajedno s Verom Blažević Krezić).
- 4. mednarodna znanstvena konferenca. Slavistični znanstveni premisleki. Izzivi slavistike v 21. stoletju. Pariški zbornik Slave 73 u proputovanju od 14. do 21. stoljeća“. Maribor, 13. -15. svibnja 2021.
- Treći bosanskohercegovački slavistički kongres: Muka po Mateju u hrvatskoglagoljskim i ćiriličkim tekstovima (na primjeru Pariškog zbornika, Hrvojeva misala i Hvalova zbornika). Sarajevo, 17.-19.9.2021.
- Međunarodni znanstveni skup „Joanna Rapacka i hrvatsko-poljske književne i kulturne veze“ s izlaganjem: Glagoljaška odrednica u Leksikonu hrvatskih tradicija Joanne Rapacke“, Zadar, 23. 9. 2021.
- Međunarodni znanstveni skup "Mediteran kao identitetska odrednica: jezik, književnost, kultura i novi mediji, s izlaganjem: Jezik četiri kantika u „Pariškom zborniku Slave 73“, „Akademijinu brevijaru HAZU III c 12“ i „Ofičju Blažene Djeve Marije“Split, 22. – 23. listopada 2021.

Neki od tih radova su objavljeni, a neki još čekaju objavljivanje.
Recenzirala sam znanstvene radove za časopis Slovo i Kroatologija.
Bila sam recenzentorica u knjigama:
- Glagoljična i ćirilična tabla za dicu, Tübingen, 1561., pretisak, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2007., priredio Stjepan Damjanović
- Stjepan Damjanović: Jezik hrvatskih glagoljaša, Matica hrvatska, Zagreb 2008.,
- za Senjski zbornik recenzirala sam tekst Borisa Kuzmića, 2008. godine: Senjski govor nekad i danas na primjeru Korizmenjaka (1508)
- Anđela Frančić i Boris Kuzmić: Jazik horvatski, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2009.
Bila sam mentorica pri pisanju diplomskih radova studentima: Andrei Štefulj, Nevenki Mirosavljević, Nerini Sarkotić, Moniki vaplinić, Martini Poljanec, Maji Medenjak, Ani Munjić i drugima.
Godine 2007. izabrana sam u stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskoga rada mr. sc. Sofije Gadžijeve pod naslovom Morfonologija prezentske paradigme u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku.
Suradnica sam na projektima:
1. Enciklopedija hrvatskoga glagoljaštva (šifra projekta:130-1300620-0632, voditelj projekta akademik Stjepan Damjanović) od 2009. do 2013.
2. Jezik izdanja hrvatske protestantske tiskare u kontekstu književnojezičnih smjernica XVI. st. (šifra projekta kojeg financira HRZZ: IP-2014-09-6415; voditelj projekta: prof. dr. Mateo Žagar ) od 2014.do 2019.
3. Istraživanje starije hrvatskoglagoljske zborničke baštine (šifra projekta koji financira HRZZ: IP- 2019-04; voditeljica projekta: dr. sc. Vesna Badurina Stipčević) od 2020. do 2024. Nositelj projekta je Staroslavenski institut u Zagrebu.
Danas radim kao docentica na Odsjeku za kroatistiku pri Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo (čija sam bila predstojnica od 2021/22), na kolegijima Staroslavenski jezik, Hrvatski jezik i književnost u srednjem vijeku, uvela sam u nastavu izborne kolegije: Jezik hrvatskoglagoljskoga prvotiska (na dodiplomskom studiju), Hrvatski paleoslavisti i istraživači hrvatskoga glagolizma (preddiplomski studij), Filološke analize hrvatsko- staroslavenskih tekstova (na diplomskom studiju), te nastavljam suradnju na navedenom projektu.