Naziv
E-leksik
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS
5
Šifra
125475
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Stjecanje kompetencija u izradi i označavanju računalnih resursa za hrvatski jezik.
Primjena usvojenog znanja na izradu i označavanje računalnih resursa hrvatskoga jezika.
Sadržaj
 1. uvod u leksikologiju i leksikografiju I
 2. uvod u leksikologiju i leksikografiju II
 3. vrste računalnih resursa
 4. morfološko označavanje – teorijski okviri, resursi i alati
 5. sintaktičko označavanje – teorijski okviri, banke stabala
 6. morfosintaktičko označavanje – teorijski okviri, argumentna struktura glagola
 7. leksička semantika – teorijski uvod
 8. kolokvij 1
 9. semantičko označavanje I – konceptualne mreže
 10. semantičko označavanje II – semantika okvira
 11. morfosintakičko označavanje hrvatskoga – inventar oznaka i primjena
 12. sintaktičko označavanje hrvatskoga – inventar oznaka i primjena
 13. semantičko označavanje hrvatskoga – inventar oznaka i primjena
 14. morfosemantičko označavanje hrvatskoga – derivacijske mreže
 15. kolokvij 2

Ishodi učenja
 1. Analiza jezične građe odabranom računalnolingvističkom metodom temeljenom na podacima.
 2. Primjena usvojenog znanja na izradu i označavanje jezičnih resursa hrvatskoga jezika na morfološkoj, morfosintaktičkoj, sintaktičkoj i semantičkoj razini.
 3. Samostalno prikupljanje jezične građe .
 4. Analiza jezične građe odabranom računalnolingvističkom metodom temeljenom na pravilima.
Metode podučavanja
predavanja, seminari
Metode ocjenjivanja
dva kolokvija tijekom semestra, pismeni ispit nakon odslušanog kolegija

Obavezna literatura
 1. Hanks, P (2007): Lexicology: Critical Concepts in Linguistics, Routledge
 2. Tadić, M. (2003): Jezične tehnologije i hrvatski jezik, Zagreb : Ex libris, 2003
 3. Fellbaum, Ch. (1998): WordNet : an electronic lexical database, MIT Press
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 13. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 18. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 19. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
 1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar