Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
Četvrtkom 12:00 - 13:00
Soba
B 319
Telefon
01/4092098
E-mail
anvidovi@ffzg.hr

Ana Vidović Zorić rođena je u Sisku 1981. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sisku. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2006. hrvatski jezik i književnost te fonetiku, a na istome je fakultetu 2015. završila Poslijediplomski doktorski studij lingvistike, obranom disertacije Govorne pogreške u fonološkom kodiranju i fonetskoj izvedbi. Na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu zaposlena je od 2008. godine. U zvanje znanstvenog suradnika u polju filologije izabrana je 2019. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje docentice u studenom 2020. Na Odsjeku za fonetiku izvodi nastavu iz predmeta Govorne vježbe, Opća fonetika i Neurofonetika, a izvodila je nastavu i iz predmeta Artikulacijska fonetika, Fonetska transkripcija te Fonetika na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Na Odsjeku obavlja i posao ISVU koordinatorice, te je članica Povjerenstva za kvalitetu te Etičkog povjerenstva. Surađivala je na znanstvenoistraživačkom projektu Proizvodnja i percepcija govora, te na projektu KROKO – koartikulacija u hrvatskom govoru: instrumentalno istraživanje Hrvatske zaklade za znanost od veljače 2017. do lipnja 2021. Trenutno je suradnica na projektu Korpus govornih pogrešaka, uz potporu Sveučilišta u Zagrebu. Od lipnja 2021. voditeljica je Odjela za fonetiku Hrvatskog filološkog društva, a od 2012. do 2016. bila je članica Predsjedništva toga Odjela. Također je i članica Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku. Izvršna je tajnica časopisa za fonetiku Govor / Speech. Područja znanstvenog interesa su joj: neurofonetika, proizvodnja govora i govorna (dis)fluentnost. Redovito objavljuje znanstvene radove i sudjeluje na znanstvenim skupovima.

Razdoblje Naziv Uloga
2017 - 2021 KROKO - Koartikulacija u hrvatskom govoru: instrumentalno istraživanje
2016 - 2021 Korpus govornih pogrešaka Suradnik
2015 - 2022 Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu Suradnik

Ključni istraživački interes
  • artikulacijska fonetika
  • neurofonetika
  • psiholingvistika
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (redovni član)
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
  • International Phonetic Association, International Phonetic Association (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2022. Istraživanja govora, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva; Odsjek za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zgarebu (međunarodni, znanstveni)
  • 2019. Istraživanja govora, Odjel za fonetiku HFD-a; Odsjek za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
  • 2013. Istraživanja govora 2013, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva; Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
Ana Vidović Zorić je od 2008. sudjelovala u projektu MZOŠ-a Proizvodnja i percepcija govora (voditelji: dr. sc. Damir Horga, dr. sc. Juraj Bakran i dr. sc. Marko Liker), u okviru kojeg je prikupljala i analizirala govorne pogreške u hrvatskome jeziku. Od veljače 2017. do lipnja 2021. bila je suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu HRZZ-a Koartikulacija u hrvatskome govoru: instrumentalno istraživanje (voditelj: dr. sc. Marko Liker). Suradnica je i na Istraživačkom projektu Filozofskog fakulteta Korpus govornih pogrešaka od 2017. godine.

Popis radova u hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji:
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=306656