Naziv
Glotodidaktika 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
3
Šifra
124500
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznati studente s osnovnim teorijskim postavkama suvremene nastave stranih jezika i načinima njihova poučavanja s posebnim osvrtom na španjolski jezik. Osposobiti studente za učinkovito poučavanje španjolskog kao stranog jezika primjenom različitih nastavnih oblika, didaktičkih modela i tehnika u nastavi.
Sadržaj
 1. Kumaravadivelu i “post-metodo”
 2. Komunikacijski pristupi u nastavi stranog jezika
 3. Jezične vještine i pragmatične sposobnosti u komunikacijskim ciljevima nastave
 4. Strategije u komuniciranju i njihovo razvijanje u nastavnom procesu
 5. Pristup temeljen na zadatku
 6. Završni zadatak - projekt, prezentacija
 7. Akcijski pristup
 8. Dinamika nastavnog procesa - rad u parovima, grupama, kooperativno učenje, učenje kroz igru
 9. Dinamika nastavnog procesa - afektivna dimenzija učenja
 10. Primjena tehnike neurolingvističkog programiranja u nastavi stranih jezika
 11. Međukulturalnost u nastavi stranih jezika - ciljevi
 12. Učenik kao društveno-kulturni subjekt (ZEROJ)
 13. Neverbalni elementi komunikacije
 14. Autonomija u nastavnom procesu
 15. Učenik kao autonomni subjekt (ZEROJ)

Ishodi učenja
 1. Definirati pojam komunikacijskog pristupa u poučavanju stranih jezika i objasniti njegove značajke
 2. Definirati pojam akcijskog pristupa u nastavi stranih jezika, objasniti njegove osnovne značajke i kritički prosuditi njegovu vrijednost
 3. Definirati pojam pristupa temeljenog na zadatku u nastavni stranih jezika, objasniti njegove osnovne značajke i kritički prosuditi njegovu vrijednost
 4. Definirati i objasniti temeljne postavke neurolingvističkog programiranja u nastavi stranih jezika
 5. Prepoznati i objasniti različite elemente koji utječu na dinamiku nastavnog procesa
 6. Razlikovati, objasniti i vrednovati međukulturne elemente u nastavi stranih jezika
 7. Definirati koncept samostalnosti u učenju i objasniti njegove značajke
 8. Objasniti i vrednovati utjecaj različitih čimbenika na proces učenja i usvajanja španjolskog kao stranog jezika
 9. Opisati i objasniti temeljna glotodidaktička načela, te metode i postupke poučavanja španjolskog jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta
 10. Kritički prosuđivati relevantnu stručnu literaturu i prezentirati sadržaj drugima
Metode podučavanja
Izravno poučavanje, rasprava, rad na tekstu, analiza nastavnih materijala, samostalno učenje.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje studentske aktivnosti u nastavi. Konačna ocjena oblikuje se na završnom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Kumaravadivelu, B. (2003) „Beyond Methods: Macroestrategies of Language Teaching“, Yale University Press, New Heaven
 2. Littlewood, W. (1998) „ La ensenanza comunicativa: introducción al enfoque comunicativo“, Cambridge University Press, Madrid
 3. Fernández, S. (2001) „Tareas y proyectos en clase“, Edinumen, Madrid
 4. Miquel, L. y Sans, N. (1992) „El exponente cultural: un ingrediente más de las clases de lengua“ Revista Cable, No. 9, abril
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij