Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Španjolski jezik i književnost, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar edukacije španjolskog jezika i književnosti
sveučilišna magistra edukacije španjolskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. definirati, objasniti i vrednovati ključne pojmove i načela iz područja procesa učenja i usvajanja stranog jezika te suvremene nastave stranih jezika
 2. kritički prosuđivati o procesu učenja i usvajanja španjolskog kao stranog jezika koristeći osnovne teorijske postavke koje se odnose na različite vidove tog procesa
 3. objasniti i vrednovati utjecaj različitih čimbenika na proces učenja i usvajanja španjolskog kao stranog jezika
 4. opisati i objasniti temeljna glotodidaktička načela, te metode i postupke poučavanja španjolskog jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta
 5. izabrati, primijeniti i vrednovati metode, pristupe i postupke poučavanja receptivnih i produktivnih jezičnih vještina te jezičnih i interkulturalnih sadržaja
 6. analizirati i kritički prosuđivati o strukturi i dinamici nastavnog sata te o nastavnikovim/učenikovim strategijama
 7. objasniti i vrednovati ulogu i kriterije odabira nastavnih materijala i pomagala
 8. samostalno osmisliti, izraditi i primijeniti nastavne materijale i sredstva
 9. samostalno planirati, osmisliti i izvesti nastavni sat španjolskog kao stranog jezika prilagođen kontekstu učenja
 10. kritički prosuđivati i primijeniti postupke vrednovanja znanja i vještina španjolskog kao stranog jezika
 11. primijeniti prikladne kriterije otkrivanja, analize i ispravljanja učenikovih pogrešaka
 12. vrednovati ključne elemente iz područja planiranja i programiranja nastavnog procesa i integrirati ih u nastavni plan i program španjolskog kao stranog jezika
 13. planirati, provesti i interpretirati jednostavnije istraživačke zadatke te primijeniti odgovarajuće tehnike istraživačkog rada iz područja učenja i poučavanja španjolskog kao stranog jezika
 14. pokazati poznavanje španjolskog jezika na način da je kadar spontano i bez napora primijeniti jezik u svim komunikacijskim jezičnim aktivnostima (produktivnim i receptivnim) i u svim područjima privatne i profesionalne djelatnosti
 15. razumjeti, zastupati i primijeniti etička načela i norme u procesu poučavanja i istraživanja te razviti osjećaj profesionalne odgovornosti
 16. kritički prosuđivati relevantnu stručnu literaturu i prezentirati sadržaj drugima
 17. razviti vještine cjeloživotnog učenja i usavršavanja, kritičkog promišljanja o struci i procjene vlastite nastavničke kompetencije
 18. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja
 19. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi
 20. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima

1. Obavezni kolegiji
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 2 ECTS boda (16307)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12639)