Naziv
Glotodidaktika 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
3
Šifra
117779
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Upoznati studente s osnovnom terminologijom, pojmovima i postavkama teorije nastave stranih jezika te ih potaknuti na promišljanje o modelima, metodama i pristupima učenju stranih jezika.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij, literatura i pojam glotodidaktike
 2. Uvod u glotodidaktiku
 3. Odnos između prvog i /ili materinjeg jezika i drugog i /ili stranog jezika
 4. Razlozi i povodi za učenje stranog jezika i njihov utjecaj na nastavni proces.
 5. Individualne potrebe i „krojeni“ tečajevi s posebnim ciljevima
 6. Motivacija za učenje stranih jezika (vrste), uspjeh i neuspjeh
 7. Vrste institucionaliziranog učenja (redovne škole, privatne ustanove, individualno poučavanje)
 8. Osnovne značajke dobnih skupina učenika
 9. Osnovne značajke razina znanja prema ZEROJ-u
 10. Nastavni proces tj. poučavanje i učenje, razlika između usvajanja i učenja, uloga poučavanja
 11. Elementi nastavnog procesa
 12. Sudionici u nastavnom procesu
 13. Sadržaji nastavnog procesa: predznanja, stečena znanja, vještine, strategije, kompetencije
 14. Ostali komunikativni elementi
 15. Nastavni proces i metodika nastave

Ishodi učenja
 1. definirati glotodidaktiku kao interdisciplinarnu znanstvenu disciplinu
 2. definirati i objasniti ključne pojmove u području suvremene nastave stranih jezika
 3. prepoznati i objasniti utjecaj različitih čimbenika na proces učenja i usvajanja drugog/stranog jezika
 4. objasniti posebnosti nastave stranih jezika ovisno o dobi učenika
 5. objasniti posebnosti nastave stranih jezika ovisno o kontekstu učenja
 6. objasniti posebnosti nastave stranih jezika ovisno o stupnju učenja
 7. objasniti i prepoznati osnovne značajke nastavnog procesa
 8. opisati i objasniti temeljna glotodidaktička načela, te metode i postupke poučavanja španjolskog jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta
 9. razviti vještine cjeloživotnog učenja i usavršavanja, kritičkog promišljanja o struci i procjene vlastite nastavničke kompetencije
 10. kritički prosuđivati relevantnu stručnu literaturu i prezentirati sadržaj drugima
Metode podučavanja
Studenti će slušati izlaganja i aktivno sudjelovati u seminaru analizirajući i komentirajući zadane materijale i primarnu literaturu.
Metode ocjenjivanja
Studenti su dužni redovito pohađati nastavu i sudjelovati u raspravama i rješavanju samostalnih zadataka koji prate predavanja na zadane teme. Na usmenom ispitu moraju pokazati vladanje osnovnom terminologijom i ključnim pojmovima s područja te promišljati o modelima, metodama i pristupima učenju stranih jezika u skladu s ishodima učenja definiranima za kolegij.

Obavezna literatura
 1. Alonso, E. (2012) Soy profesor/a 1, 2, 3: Aprender a enseñar, Madrid: Edelsa.
 2. Baralo, M. (2004) „La adquisición del espanol como lengua extranjera“, Arco Libros, Madrid
 3. Lacorte, M.; Reyes-Torres, A. (2021) Didáctica del español como 2/L en el siglo XXI, Madrid: ArcoLibros.
Dopunska literatura
 1. Scrivener, J. (2011) Learning teaching, London: McMillan.

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij