Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Naslovni docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
PON. 11.00-12.00
Soba
F-310
Telefon
01/4092-328
E-mail
abjelic@ffzg.hr

Dr. sc. Andrea-Beata Jelić rođena je 1974. u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Diplomirala je 1997. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu francuski i španjolski jezik, a zatim magistrirala (2002.) i doktorirala (2007.) na istome fakultetu iz znanstvenog polja filologija, grana romanistika, s temama vezanim za vještinu čitanja na stranom jeziku i usvajanje leksika. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika izabrana je 2010., a u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta 2019.
Područja užeg interesa uključuju istraživanje individualnih čimbenika u procesu usvajanja stranog jezika, vještine čitanja na stranom jeziku, usvajanja vokabulara, učenikove samostalnosti te vrednovanja znanja stranog jezika, s posebnim naglaskom na španjolski i francuski jezik.
Nositeljica je i Izvodi nastavu iz niza obaveznih i izbornih kolegija na diplomskim studijima – nastavnički smjer Odsjeka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Mentorica je tridesetak obranjenih diplomskih radova.
Objavila je dvadesetak znanstvenih i stručnih radova i koautorica je četiri udžbenička kompleta za rano učenje francuskog jezika.
Sudjelovala je u više znanstvenih i stručnih projekata i izlagala na petnaestak stručnih i znanstvenih skupova. Bila je članica nekoliko nacionalnih stručnih radnih skupina za španjolski jezik i službena je ispitivačica za međunarodne ispite španjolskoga jezika DELE na razinama A1 i A2.
Recenzirala je (kao anonimni recenzent) dvadesetak znanstvenih i stručnih radova za hrvatske i strane časopise i zbornike te jednu znanstvenu monografiju. Članica je Hrvatskog filološkog društva, Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku, međunarodnog udruženja ASELE (Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera) i međunarodnog udruženja International Association of Multilingualism.


Razdoblje Naziv Uloga

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (redovni član)
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
  • Upravni odbor, Francuska alijansa Zagreb
  • ASELE (Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera), ... (Član)
  • IAM (International Association of Multilingualism), ... (Član)

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstveni radovi:
1. Jelić, Andrea-Beata; Blažević, Ana Gabrijela (2020) “Las competencias de los docentes de ELE en Croacia: Perspectiva curricular, estudiantil y profesional”, Vestnik za tuje jezike/Journal for Foreign Languages, 12 , 1, 171-188 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
2. Jelić, Andrea-Beata; Vlašič, Nikolina (2020) “Uporaba materinskoga jezika u razrednom diskursu na satu španjolskoga jezika”, Strani jezici : časopis za primijenjenu lingvistiku, 49 , 2, 227-245 (domaća recenzija, članak, znanstveni)
Jelić, A.-B., Bajt, A. (2016) “Orientaciones motivacionales de los estudiantes universitarios croatas de ELE”, SRAZ LXI, 161-174 (izvorni znanstveni rad)
3. Jelić, A.-B., Guć, A. (2014) “Análisis de errores verbales y su implicación comunicativa en la producción escrita de los alumnos croatas de ELE”, SRAZ LIX, 95-121 (izvorni znanstveni rad)
4. Jelić, A.-B. (2012) “Portfolio européen des langues: attitude et expérience des enseignants croates”, in Vrhovac, Y. (ed.) Introduire le Portfolio européen des langues dans des classes croates et françaises de langues étrangères. De l’usage de la langue à la conscience linguistique/Introducing the European Language Portfolio into Croatian and French Foreign Language Classrooms. From Language Use to Language Awareness, Zagreb: FF Press, 195-214 (međunarodna recenzija, poglavlje u knjizi)
5. Jelić, A.-B. (2012) “European Language Portfolio: The Croatian Parents’ Perspective”, in Vrhovac, Y. (ed.) Introduire le Portfolio européen des langues dans des classes croates et françaises de langues étrangères. De l’usage de la langue à la conscience linguistique/Introducing the European Language Portfolio into Croatian and French Foreign Language Classrooms. From Language Use to Language Awareness, Zagreb: FF Press, 181-194 (međunarodna recenzija, poglavlje u knjizi)
6. Jelić, A.-B. (2011) „Vještina čitanja u Europskom jezičnom portfoliju“, u Vodopija, I., Petrović, E., Smajić, D. (ur.) Dijete i jezik danas – Dijete i tekst, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Dijete i jezik danas 2007., Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera, 251-265 (izvorni znanstveni rad)
7. Rovan D., Jelić, A.-B. (2010) “Motivacijska uvjerenja pri učenju materinskog i stranih jezika”, Društvena istraživanja 19, 4-5, 873-834 (izvorni znanstveni rad)
8. Jelić, A.-B. (2009) “Čitanje, usvajanje vokabulara i strateško ponašanje učenika stranog jezika”, Društvena istraživanja 18, 4-5 (102-103), 895-911 (izvorni znanstveni rad)
9. Grahek, S., Jelić, A.-B. (2008) “Contribution à la typologie des erreurs d’inférence lexicale”, SRAZ LIII, 191-209 (izvorni znanstveni rad)
10. Jelić, A.-B. (2007) “Lexical inferencing strategy use by Croatian foreign language learners”, in J. Horvat, M. Nikolov (eds.) UPRT 2007: Empirical studies in English applied linguistics, Pecs: Lingua Franca Csoport, 245-254 (međunarodna recenzija, poglavlje u knjizi)
11. Jelić, A.-B. (2007) “Nenamjerno usvajanje vokabulara kroz čitanje: čimbenici, strategije i rezultat”, Strani jezici XXXVI, 2, 123-138 (pregledni znanstveni rad)
12. Jelić, A.-B., Vrhovac, Y. (2006) “Razvijanje komunikacijske kompetencije na satu stranog jezika pomoću videomaterijala”, u Granić, J. (ur.) Jezik i mediji – Jedan jezik: više svjetova, Zbornik radova sa savjetovanja HDPL-a, 325-333 (prethodno priopćenje)
13. Jelić, A.-B. (2004) “Vještina čitanja na stranom jeziku – teorijska ishodišta”, Strani jezici XXXIII, 1-2, 19-34 (izvorni znanstveni rad).
14. Jelić, A.-B. (2003) “Uloga metafora u usvajanju vokabulara stranog jezika”, u Stolac, D.; Ivanetić, N.; Pritchard, B.; Psiholingvistika i kognitivna znanost u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici, Zbornik radova sa savjetovanja HDPL-a, 323-332 (pregledni rad)
15. Jelić, A.-B. (2001) “Lecture interactive du texte littéraire et communication en classe de langue” u Vrhovac, Y. (ur.) Children and foreign languages III/Les enfants et les langues étrangères III, Faculty of Philosophy, University of Zagreb, Zagreb, 169-185 (izvorni znanstveni rad)
16. Jelić, A.-B. (2001) “Strategije čitanja na stranom jeziku”, u Stolac, D.; Ivanetić, N.; Pritchard, B.; Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj – izazovi na početku XXI. stoljeća, Zbornik radova sa savjetovanja HDPL-a, 233-240 (pregledni rad)
17. Jelić, A.-B. (1999) “Strategije učenja i nastava stranih jezika”, Strani jezici XXVIII, 3-4, 177-190 (pregledni znanstveni rad)

Prijevodi:
1. Hrvatski jezični suvenir: Souvenir de la langue croate / Croate: dictionnaire de mots et expressions (2006) Naklada Ljevak, Zagreb (prijevod na francuski: Vrhovac, Y., Jelić, A-B.,) 246 str.)
2. Barth, B.-M.. (2004) Razumjeti što djeca razumiju: struktura znanja i njegovo oblikovanje – problemi prijenosa znanja, Profil international, Zagreb. (149 str.)
3. Dujovne Ortiz, A. (2004) Dora Maar – zatočenica pogleda, Profil international, Zagreb (335 str.)

Udžbenici:
1. Vrhovac, Y., Horvat-Vukelja, Ž., Jelić, A-B., Topličanec, M. (2005) Un, deux, trois, nous voilà 1, udžbenik, radna bilježnica, priručnik za nastavnika i CD za 1. razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb.
2. Vrhovac, Y., Jelić, A-B., Topličanec, M. (2006) Un, deux, trois, nous voilà 2, udžbenik, radna bilježnica, priručnik za nastavnika i CD za 2. razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb.
3. Vrhovac, Y., Horvat-Vukelja, Ž., Jelić, A-B., Topličanec, M. (2007) Un, deux, trois, nous voilà 3, udžbenik, radna bilježnica, priručnik za nastavnika i CD za 3. razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb.
4. Vrhovac, Y., Horvat-Vukelja, Ž., Jelić, A-B., Topličanec, M. (2008) Un, deux, trois, nous voilà 4, udžbenik, radna bilježnica, priručnik za nastavnika i CD za 4. razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb.

Ostalo:
- Europski jezični portfolio (za učenike i učenice od 7 do 10/11 godina u RH), Školska knjiga, Zagreb
- E-portal UpraVO (Učenje i poučavanje u visokom obrazovanju): Akademsko čitanje i pisanje

Sudjelovanje u znanstvenim projektima:
2007.– 2010. “Razvijanje učenikove samostalnosti uz pomoć Europskog jezičnog portfolija”, MZOŠ (istraživač)
1998.-2002. “Istraživanje procesa učenja i usvajanja stranih jezika”, MZOŠ (znanstvena novakinja)