Naziv
Govorničke vrste
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS
5
Šifra
170378
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30
Metodičke vježbe
30

Cilj
Svrha je kolegija steći znanja o pravilima pojedinih retoričkih vrsta te ovladati vještinom organiziranja i sudjelovanja u pojedinom žanru. Na temelju teorijskog znanja i iskustva studetni će naučiti analizirati govorne nastupe, procijeniti vještinu govornikova ovladavanja vrstom te dati upute govorniku za izvedbu.
Sadržaj
 1. Upoznavanje sa sadržajem kolegija i zadacima studenata; uvod u govorničke vrste, retoričke karakteristika vrsta; prijedlozi tema za seminare, upute za izradu seminara i pretraživanje literature.
 2. Intervju: vrste i pravila.
 3. Izvedba intervjua i analiza.
 4. Sastanak: postavljanje ciljeva, tehnička i sadržajna priprema, vrste vodstva.
 5. Sastanak: organizacija i vođenje sastanka, analiza; brainstormin i druge kreativne metode rješavanja problema.
 6. Pregovori: definicije, zone pregovaranja, strategije i taktike pregovaranja; Kratki govor pitch: izvedba i analiza.
 7. Pregovori: izvedba i analiza. Kolokvij 1.
 8. Debata: struktura, propozicije; natjecateljske debate, debata kao nastavna metoda, organizacija debate, procjena.
 9. Debata: izvedba i analiza.
 10. Svečani prigodni govori: upute i primjeri.
 11. Svečani prigodni govori: izvedba i analiza.
 12. Izlaganje seminarskih radova.
 13. Izlaganje seminarskih radova.
 14. Izlaganje seminarskih radova. Kolokvij 2.
 15. Evaluacija nastavnika i predmeta; evaluacija individualnog napretka studenta.

Ishodi učenja
 1. Student će moći objasniti strukturu debate, pravila oblikovanja teze za debatu te organizirati debatu.
 2. Student će moći dati upute za organizaciju kvalitetnog sastanka te primijeniti vještine pripreme i vođenja sastanka.
 3. Student će moći objasniti temeljne postavke oluje mozgova te organizirati prikupljanja ideja tom tehnikom.
 4. Student će moći definirati pregovaranje, nabrojati pregovaračke strategije i taktike, objasniti postavke principijelnog pregovaranja i elemente koji utječu na kvalitetan ishod pregovora.
 5. Student će moći objasniti vrste i pravila vođenja intervjua, dati upute za pripremu intervjua te prepoznati i ispraviti loše oblikovana pitanja.
 6. Student će moći dati upute za sastavljanje i izvedbu raznih vrsta svečanih govora, prepoznati i ispraviti pogreške koje se pojavljuju u njima te samostalno pripremiti svečani govor.
 7. Student će moći analizirati i procjenjivati javne govore u raznim monološkim i dijaloškim retoričkim vrstama, primjerice govore u nekim novinarskim žanrovima, govore u parlamentu, govore u odgojno-obrazovnim ustanovama te govore znanstvenih i stručnih prezentacija.
 8. Student će moći samostalno pronaći stručnu i znanstvenu literaturu te kritički koristiti literaturu u pisanju stručnog i znanstvenog rada.
Metode podučavanja
Seminari, radionice, vježbe i samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra kontinuirano se prati i vrednuje rad studenata: pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u nastavi, obavljenje samostalnih zadataka, provjera znanja putem kolokvija, pisanje i prezentacija seminarskoga rada.

Obavezna literatura
 1. Barker, Alan (2001). Sastanak: učinkovit, ugodan, uspješan. Zagreb, M.E.P. Consut.
 2. Breakwell, Glynis M. (2001). Vještine vođenja intervjua. [Prijevod L. Arambašić], Jastrebarsko: Naklada Slap.
 3. Tudor, G. (1992). Kompletan pregovarač, MEP Consult, Zagreb, 1992.
 4. Lucas, Stephen E. (2015). Umijeće javnog govora. [Prijevod 10. izd. Jakša Bilić, Jagoda Poropat Darrer]. Zagreb: Mate: Zagrebačka škola ekonomije i managementa.
 5. Škarić, Ivo (2000). Temeljci suvremenoga govorništva. Zagreb, Školska knjiga.
 6. Pletikos Olof, Elenmari. Govorničke vrste – Skripta za studente: vodič kroz obveznu i izbornu literaturu. (na Omegi)
Dopunska literatura
 1. Encyclopedia of rhetoric (Thomas O. Sloane, editor in chief). Oxford ; New York : Oxford University Press, 2001.
 2. Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Band I-IX. (ur. G. Ueding i sur.) Tübingen: Max Niemeyer Verlag (1992-2009).
 3. Freeley, A. J. (1996). Argumentation and Debate. International Thomson Publishing Comp.
 4. Glasoviti govori (1999) (Odabrao I. Zadro, predgovor I. Škarić) Zagreb: Naklada Zadro.
 5. Tekstovi po vlastitom izboru iz znanstvenih časopisa, npr. Contemporary Argumentation & Debate, Canadian Journal of Communication, Journal of Organizational Culture, Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric, Philosophy & rhetoric, Rhetoric Society Quarterly, Rhetoric and Public Affairs, Medijska istraživanja, Govor i dr.

Obavezan predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar