Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
Zimski semestar: četvrtkom od 12:00 do 13:00
Ljetni semestar: utorkom od 13:00 do 14:00
Na konzultacije u uredu treba se najaviti e-poštom najkasnije dan ranije. Online konzultacije prema dogovoru.
Soba
B 318a
Telefon
01/4092296
E-mail
epletikos@ffzg.hr

Dr. sc. Elenmari Pletikos Olof radi kao izvanredna profesorica na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Elenmari Pletikos Olof rođena je 1974. u Puli gdje je završila osnovnu školu i jezičnu gimnaziju. Diplomirala je 1999. godine fonetiku i njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši diplomski rad pod nazivom “Razlikovanje glasnika č i ć u hrvatskom govoru”. Na istom fakultetu doktorirala je 2008. godine na području humanističkih znanosti, polje filologija, grana fonetika s disertacijom “Akustički opis hrvatske prozodije riječi”. Za vrijeme diplomskog i poslijediplomskog studija dobila je nekoliko stipendija te bila na stručnom i znanstvenom usavršavanju u inozemstvu: jedan semestar na Odsjeku za germanistiku Sveučilišta u Salzburgu u Austiji (CEEPUS, 1995/96), jednu godinu na Institutu za strojnu obradu govora Sveučilišta u Stuttgartu u Njemačkoj (DAAD, 2002/03) te jedan semestar kao stipendistica Američke vlade Junior Faculty Development Program na University of Iowa u Iowa Cityju u SAD-u (JFDP, 2007/2008).
Od 2000. do 2009. godine radila je kao znanstvena novakinja na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Hrvatska standardna prozodija riječi te kao asistentica na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice izabrana je 2009. godine. Bila je pročelnica Odsjeka za fonetiku (2017-2021). Radila je kao vanjska suradnica u “Službi za jezik i govor” Hrvatske televizije govorne vježbe s novinarima, voditeljima i spikerima. Vodila je više od dvadeset sedmodnevnih radionica za srednjoškolce u okviru Govorničke škole “Ivo Škarić”.
Izvodi kolegije Opća fonetika, Govorničke vrste, Prozodija riječi i rečenice i Psihoakustika. Objavila je oko 30 znanstvenih i stručnih radova s područja fonetike i retorike, te izlagala na 30ak znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Objavila je znanstvenu monografiju "Naglasak na naglasku" (2021. godine) u suautorstvu s Blaženkom Martinović i Jelenom Vlašić Duić. Članica je Hrvatskoga filološkog društva, Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku i Hrvatskog čitateljskog društva te članica uredništva časopisa Govor.

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2021 Prozodija hrvatskoga jezika: intonacija Voditelj
2020 - 2022 RHEFINE - Rhetoric for Innovative Education Suradnik
2020 - 2020 Mali i veliki čitači
2019 - 2019 Izrada i verifikacija korpusa za učenje i poučavanje hrvatskih naglasaka Voditelj
2018 - 2018 Izrada korpusa za učenje i poučavanje hrvatskih naglasaka Suradnik
2017 - 2017 Istraživanje leksičkog procesiranja govornika hrvatskog jezika: psiholingvistički parametri riječi Suradnik
2016 - 2016 Istraživanje leksičkog i gramatičkog procesiranja govornika hrvatskog (zdravih i osoba s jezičnim poteškoćama) Suradnik
2015 - 2022 Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu Suradnik

Ključni istraživački interes
 • naglasni sustav u hrvatskome
 • percepcija prozodije riječi
 • prozodija
 • intonacija
 • retoričke vrste
 • naglasak
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatska strukovna udruga fonetičara (HSUF), HSUF (član osnivač, 2017. g.)
 • Hrvatsko čitateljsko društvo, Hrvatsko čitateljsko društvo (Član)
 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL), HDPL (Član)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD), HFD (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. Jezik u digitalnom okruženju (35. međunarodni znanstveni skup), Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (međunarodni, znanstveni)
 • 2019. Istraživanja govora (IG2019), Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva; Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
 • 2019. Značenje u jeziku - od individualnoga do kolektivnoga (33. međunarodni znanstveni skup), Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (međunarodni, znanstveni)
 • 2018. Jezik i um (32. međunarodni znanstveni skup), Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (međunarodni, znanstveni)
 • 2016. Istraživanja govora (IG2016), Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva; Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (članica uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Elenmari Pletikos Olof bavi se analizom proizvodnje i percepcije hrvatskih naglasaka, govornom prozodijom i retoričkim obilježjima javnoga govora. Surađivala na projektima MZOŠ-a "Hrvatska standardna prozodija riječi" (1996-2002), "Istraživanje općega svehrvatskoga govora" (2002-2005), "Slobodne i uvjetovane izgovorne mijene jezičnih čestica u općem hrvatskome " (2007-2009) čiji je glavni istraživač bio Ivo Škarić. Surađivala je i na međunarodnim projektima "Razlike između bosanskog-bošnjačkog, hrvatskog i srpskog", Gralis (2007 – 2009) čiji je voditelj bio Branko Tošović sa Sveučilišta u Grazu, Austrija i "Hrvatski i slovenski u jezičnom kontaktu" (od 2005 do 2006) čiji su suvoditelji bili Vesna Požgaj Hadži sa Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija i Damir Horga sa Sveučilišta u Zagrebu.

Popis radova u hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji:
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=239415