Naziv
Znanstveno usmjerenje fonetike
Puni naziv
Fonetika, Znanstveno usmjerenje fonetike
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar fonetike
magistra fonetike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. samostalno planirati i provoditi znanstvena istraživanja u području fonetskih znanosti
 2. prezentirati rezultate i relevantne zaključke istraživanja u području fonetskih znanosti
 3. analizirati akustičke i fiziološke govorne podatke, te ih kombinirati u istraživanjima
 4. preispitati i osmisliti akustičke i fiziološke istraživačke postupke u području fonetskih znanosti
 5. analizirati fiziološke karakteristike artikulacijskih podsustava
 6. primijeniti psihoakustičke spoznaje pri oblikovanju akustičkih stimulusa, proceduri testiranja i interpretaciji rezultata istraživanja
 7. primijeniti fiziološke i akustičke instrumentalne laboratorijske tehnike u analizi govora
 8. upravljati prijenosom, snimanjem i reprodukcijom govora na raznim medijima
 9. usporediti i praktično izvesti različite pristupe sintezi govora i automatskom prepoznavanju govora
 10. primijeniti primjerene statističke postupke u analizi govornih podataka te ih kompetentno interpretirati
 11. kritički prosuđivati znanstvenu literaturu iz područja fonetskih znanosti
 12. prezentirati istraživačke ideje i znanstvene spoznaje kolegama u struci, interdisciplinarnim timovima i javnosti
 13. stručno argumentirati primjenu temeljnih istraživačkih podataka
 14. planirati vlastito znanstveno usavršavanje i surađivati u planiranju tuđeg
 15. primijeniti vještine učenja koje omogućuju cjeloživotno obrazovanje

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom 1., 2. i 3. sem. upisati min. 18 ECTS - tijekom 1., 2. i 3. semestra upisati najmanje 18 ECTS bodova (10761)
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom 1., 2. i 3. sem. upisati min. 18 ECTS - tijekom 1., 2. i 3. semestra upisati najmanje 18 ECTS bodova (10761)