Naziv
Znanstveno usmjerenje fonetike
Puni naziv
Fonetika, Znanstveno usmjerenje fonetike
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar fonetike
sveučilišna magistra fonetike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. Analizirati i vrednovati akustičke, fiziološke i perceptivne govorne podatke.
 2. Samostalno izraditi govorni, govornički i slušni status.
 3. Osmisliti i provoditi individualne i grupne fonetske vježbe.
 4. Samostalno osmisliti, planirati i provesti te kritički analizirati nastavu govorništva u odgojno-obrazovnim ustanovama na svim obrazovnim razinama.
 5. Pripremiti i savjetovati govorne profesionalce za oblikovanje govorne poruke i postavljanje glasa u elektroničkim medijima.
 6. Planirati, provesti i kritički analizirati individualnu i grupnu rehabilitaciju ovisno o vrsti i stupnju slušnog oštećenja i govornog poremećaja primjenom Verbotonalne metode.
 7. Obrazložiti i vrednovati postupke odabira, prikupljanja i analize različitih vrsta podataka u društveno-humanističkim znanostima te primijeniti suvremene tehnologije u obradi i opisu odabrane građe.
 8. Kreirati i razvijati usluge i proizvode namijenjene klijentima/korisnicima ili drugim stručnjacima na temelju teorija i metoda društvenih i humanističkih znanosti.
 9. samostalno planirati i provoditi znanstvena istraživanja u području fonetskih znanosti
 10. prezentirati rezultate i relevantne zaključke istraživanja u području fonetskih znanosti
 11. analizirati akustičke i fiziološke govorne podatke, te ih kombinirati u istraživanjima
 12. preispitati i osmisliti akustičke i fiziološke istraživačke postupke u području fonetskih znanosti
 13. analizirati fiziološke karakteristike artikulacijskih podsustava
 14. primijeniti psihoakustičke spoznaje pri oblikovanju akustičkih stimulusa, proceduri testiranja i interpretaciji rezultata istraživanja
 15. primijeniti fiziološke i akustičke instrumentalne laboratorijske tehnike u analizi govora
 16. upravljati prijenosom, snimanjem i reprodukcijom govora na raznim medijima
 17. usporediti i praktično izvesti različite pristupe sintezi govora i automatskom prepoznavanju govora
 18. primijeniti primjerene statističke postupke u analizi govornih podataka te ih kompetentno interpretirati
 19. kritički prosuđivati znanstvenu literaturu iz područja fonetskih znanosti
 20. prezentirati istraživačke ideje i znanstvene spoznaje kolegama u struci, interdisciplinarnim timovima i javnosti
 21. stručno argumentirati primjenu temeljnih istraživačkih podataka
 22. planirati vlastito znanstveno usavršavanje i surađivati u planiranju tuđeg
 23. primijeniti vještine učenja koje omogućuju cjeloživotno obrazovanje

1. Obavezni kolegiji
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom 1., 2. i 3. sem. upisati min. 18 ECTS - tijekom 1., 2. i 3. semestra upisati najmanje 18 ECTS bodova (10761)
1. Obavezni kolegiji
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom 1., 2. i 3. sem. upisati min. 18 ECTS - tijekom 1., 2. i 3. semestra upisati najmanje 18 ECTS bodova (10761)
1. Obavezni kolegiji
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom 1., 2. i 3. sem. upisati min. 18 ECTS - tijekom 1., 2. i 3. semestra upisati najmanje 18 ECTS bodova (10761)