Naziv
Hispansko-američka književnost i europska periodizacija - od 16. do 19. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
4
Šifra
52156
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznati studente s glavnim karakteristikama razvoja hispansko-američke književnosti od uspostave potkraljevstava do kraja XVIII. stoljeća, problematičnosti primjene tradicionalne europske periodizacije na kolonijalnu, i općenito hispanskoameričku književnost, te odnos poluotočne i prekomorske književnosti na španjolskom jeziku u razdoblju od XVI. do XVIII. stoljeća. Osposobiti studente za samostalno proučavanje, analizu i komentiranje kolonijalnih tekstova iz očišta istaknuta u nazivu predmeta i kolegija.
Sadržaj
 1. španjolska književna historiografija; hispanskoamerička književna historiografija/nacionalne historiografije
 2. prva izvješća o otkrivenim zemljama i čitatelji u Europi; europski imaginarij o Novom svijetu
 3. značenje i cilj izvješća/svjedočanstava; intertekstualnost dnevnika, izvješća, izvještajna pisma, kronike i povijesti; imaginarij otkrivača/španjolskih osvajača
 4. žanrovi: dnevnici, izvještaji, izvještajna pisma, kronike i povijesti – najznačajniji dio hispansko-američke književnosti XVI. stoljeća prema književnoj historiografiji
 5. uloga grada u španjolskoj kolonizaciji Novoga svijeta
 6. sveučilište, izdavaštvo, književni krugovi, književno tržište, Kraljevska listina iz Ocañe, nihil obstat, …
 7. kolonijalna lirika nasuprot poluotočnim modelima. Javni život i lirsko pjesništvo: pjesnička nadmetanja, zbornici u rukopisima i tiskanom obliku
 8. kolonijalna epika: apologetički ep i ep vjerske tematike
 9. kreolsko kazalište, misionarsko kazalište, školsko kazalište, „dvorišno kazalište“ i potkraljevsko dvorsko kazalište
 10. barok kao najplodnije razdoblje američke kolonijalne umjetnosti. Apologetički i filozofski aspekti barokne misli. Razlike u dominantnim stilističkim smjerovima u odnosu na poluotočne modele. Začetci američkih identiteta.
 11. XVIII. Stoljeće: Novo vrijeme? isusovački humanizam; „ponovno otkriće“ Amerike; prvo novinstvo i tzv. nezavisni autori; putopisna književnost;
 12. doprinos američkih istraživačkih centara i projekata pod vodstvom Krune sveukupnom europskom prosvjetiteljskom znanju na području prirodnih znanosti; publiciranje istraživačkih rezultata
 13. prosvijećenost kreolskih krugova; ideja nezavisnosti španjolske Amerike u književnosti
 14. dodatna provjera analitičkih postupaka na novim tekstovima
 15. ponavljanje

Ishodi učenja
 1. Student će moći opisati i objasniti razvoj književnih vrsta i dominantnih stilova u hispanskoameričkoj književnosti danog razdoblja, razviti vještine učenja nužne za snalaženje u književno-povijesnim pojavama hispanskog kulturnog kruga i za nastavak studija u području književnosti na višoj razini studiranja te biti kadar prepoznavati i vrednovati relevantnu primarnu i sekundarnu građu i adekvatno ju koristiti u procesu razvijanja znanja i tumačenja tekstova.
 2. Student će biti kadar interpretirati relevantne podatke iz hispanskoameričke književnosti kolonijalnog razdoblja te ih moći koristiti u širem sagledavanju kulturnih i društvenih pojava
 3. Student će moći opisati, objasniti i komentirati razvoj književnih vrsta i dominantnih stilova u hispanskoameričkoj kolonijalnoj književnosti, kao i terminologiju vezanu uz to područje.
 4. Moći će analizirati djela obvezatne primarne literature te primijeniti iste analitičke postupke na drugim tekstovima iz navedenog razdoblja.
 5. Moći će argumentirati svoje kritičko mišljenje o razvoju hispanskoameričke književnosti od 16. do 18. stoljeća i njezinom odnosu prema španjolskoj književnosti istog razdoblja.
 6. Moći će primijeniti znanje u rješavanju problema na području kojim se kolegij bavi.
 7. Moći će prikazati svoje znanje u komunikaciji sa stručnjacima na svom području te procijeniti tuđa znanja i kompetencije.
 8. - student će razviti vještine učenja nužne za snalaženje u književno povijesnim pojavama hispanskog kulturnog kruga i za nastavak studija u području književnosti na višoj razini studiranja
 9. student će biti kadar interpretirati relevantne podatke iz hispanskih književnosti te ih moći koristiti u širem sagledavanju kulturnih i društvenih pojava
Metode podučavanja
Izravno poučavanja na predavanjima. Poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom tijekom analize i kritičkog tumačenja tekstova primarne literature na predavanjima i seminaru čitanja. Samostalno učenje tijekom čitanja primarne literature, proučavanja sekundarne literature te pripremanja za polaganje pismenog ispita.
Metode ocjenjivanja
Aktivnim sudjelovanjem u nastavi studenti moraju znati objasniti i komentirati elemente razvoja hispanskoameričke književnosti od 16. do 18. stoljeća po navedenim tematskim cjelinama čitajući o njima prije svakog predavanja u skriptama i ostaloj navedenoj sekundarnoj literaturi. Također moraju analizirati odabrane tekstove koje su prethodno pročitali i pripremili za predavanje. Moraju argumentirati svoja stajališta i komentirati ih u suradnji s ostalim studentima. Na kolokviju primijeniti stečeno znanje u prikazu i analizi djela obvezatne primarne literature. Tijekom semestra ocjenjuje se i vrednuje: studentovo sudjelovanje u navedenim aktivnostima na nastavi, uspjeh u analizi primarne literature na kolokvijima, te sposobnost objašnjavanja, sinteze i prikaza osnovnih znanja iz hispanskoameričke kolonijalne književnosti na pismenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Alvar Núnez Cabeza de Vaca: Naufragios
 2. Alonso de Ercilla y Zúniga: La Araucana
 3. Alonso Carrió de la Vandera: Lazarillo de los ciegos caminantes
 4. Mirjana Polić Bobić:Skripta za kolegij na stranici Katedre za hispanske književnosti, http://www.ffzg.unizg.hr/khk/predavanja.html
 5. Mirjana Polić Bobić: Rađanje hispanskoameričkog svijeta, Naklada Ljevak 2008, VIII.
 6. Historia de la literatura hispanoamericana. Cátedra, Madrid 1982.
 7. Čedomil Goić (nr.): Historia de la literatura hispanoamericana (sv. I.)
Dopunska literatura
 1. Irving Albert Leonard: Los libros de conquistador, Fondo de Cultura Economica, 2009
 2. José Antonio Maravall: La cultura del Barroco: análisis de una estructura histórica, Barcelona: Ariel S. A., 2002
 3. Robert Ricard : La Conquista espiritual de México, ensayo sobre el apostolado y los métodos misioneros de las órdenes mendicantes en la Nueva Espana de 1523-24 a 1572, México : Jus . Polis, 1947
 4. Demetrio Estébanez Calderón: Breve diccionario de términos literarios. Madrid: Alianza Editorial, 2000

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar