Naziv
Španjolski jezik i književnost
Puni naziv
Španjolski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) španjolskog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) španjolskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

 1. student će moći pokazati poznavanje razmjerno širokog spektra društvenih, kulturnih i povijesnih čimbenika konteksta relevantna za usvajanje i aktivan odnos prema španjolskom jeziku, te umjetnosti, kulturi i društvu hispanskog svijeta; bit će kadar samostalno prikupljati i procjenjivati sve činjenice iz tog područja
 2. student će moći navesti i protumačiti najvažnije pojmove iz opće romanistike primjenjive na španjolski jezik
 3. student će biti kadar upotrebljavati morfosintaktičke strukture španjolskog jezika i analizirati ih u različitim oblicima pismenog i usmenog izražavanja
 4. student će moći samostalno kreirati pisani tekst na zadanu temu, odnosno samostalno primijeniti jezično znanje u različitim jezičnim registrima
 5. student će biti kadar ispravno koristiti komunikacijske receptivne i produktivne vještine
 6. student će moći kategorizirati jezične pojmove i jezične koncepte na svim lingvističkim razinama
 7. student će moći objasniti osnovnu lingvističku metodologiju i terminologiju na različitim razinama proučavanja jezika u sinkroniji i dijakroniji te je primijeniti u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse, semantike i pragmatike španjolskog jezika
 8. student će moći opisati i objasniti razvoj književnih vrsta i dominantnih stilova u hispanskim književnostima
 9. student će razviti vještine učenja nužne za snalaženje u književno-povijesnim pojavama hispanskog kulturnog kruga i za nastavak studija u području književnosti na višoj razini studiranja
 10. student će pokazati prepoznati i vrednovati relevantne primarne i sekundarne izvore informacija i adekvatno ih koristiti u procesu razvijanja znanja i tumačenja tekstova
 11. student će biti kadar interpretirati relevantne podatke iz hispanskih književnosti te ih moći koristiti u širem sagledavanju kulturnih i društvenih pojava
 12. student će moći primijeniti naučenu književnu kritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književno-stilskim formacijama i tumačenju književnih djela
 13. student će moći prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti, osnovne književno-teorijske pojmove nužne za analizu književnog djela na španjolskom jeziku
 14. student će moći posredovati stečena znanja s područja hispanske povijesti, kulture i književnosti usmeno i pismeno na španjolskom jeziku u skladu s profesionalnim standardima i konvencijama akademskog pisanja
 15. student će moći samostalno prevesti sa španjolskog jezika na hrvatski i obratno tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 16. student će biti kadar procijeniti i kontrastivno prikazati interkulturalne sadržaje različitih tematika
 17. student će moći preispitati vlastito usvojeno znanje i spoznaje iz struke te će biti kadar koristit vještine učenja nužne za nastavak studija na višoj razini (diplomskom studiju)
 18. student će razviti vještine timskog rada i predstavljanja tog rada u području španjolskog jezika i književnosti
 19. student će moći pod mentorstvom izraditi završni rad iz područja lingvistike ili književnosti; za tu svrhu on će iz različitih izvora moći prikupiti i sustavno prikazati građu relevantnu za obradu teme rada