Naziv
Komparativna književnost: Strani i domaći
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
198922
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Objasniti procese u komparativnoj povijesti hrvatske književnosti od srednjega vijeka do suvremenosti kojima se tumače pojmovi ishodišne i ciljne kulture, centra i periferije i sl. Prikazati motivske sklopove u kontekstu kategorija imagologije. Putem analize tekstova na odabranim primjerima usvojiti metode književne interpretacije; kategorizirati različite oblike komunikacije između književnosti i kultura; objasniti silnice emisije i recepcije usporedbene povijesti književnosti.
Sadržaj
 1. Konstitucija kolegija
 2. Uvod u područje
 3. Metodologija
 4. Stručno nazivlje / pojmovnik
 5. Polazišta
 6. Kontekst
 7. Stanje istraživanja I
 8. Stanje istraživanja II
 9. Provedba teme
 10. Rad na primjerima I
 11. Rad na primjerima II
 12. Prezentacija seminarskih radova I
 13. Prezentacija seminarskih radova II
 14. Zaključna razmatranja
 15. Evaluacija

Ishodi učenja
 1. primijeniti pojmove i metode književnoteorijskih pravaca u interdisciplinarnoj analizi književnih tekstova i drugih kulturnih i društvenih fenomena
 2. preispitati utemeljenost postojećih klasifikacija i interpretacija u samostalnoj analizi književnih tekstova u širem kulturnom, društvenom i povijesnom kontekstu
 3. kritički prosuđivati postojeće klasifikacije povijesti hrvatske književnosti, kao i njezin položaj u europskom i svjetskom kontekstu
 4. tumačiti različite pojave iz hrvatske književnosti, ustanoviti njihove sličnosti i razlike sa srodnim fenomenima iz drugih nacionalnih književnosti i kultura te samostalno istražiti različite oblike komunikacije između hrvatske te drugih inozemnih književnosti i kultura
 5. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem dva svjetska jezika
 6. samostalno isplanirati i provesti istraživanje u nekom od područja struke (komparatistika, dramatologija i teatrologija, filmologija) ili njihovim kombinacijama te argumentirano izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku u skladu s etičkim i profesionalnim standardima akademskog pisanja
 7. procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja ili samostalnog rada
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Ivo Hergešić: Komparativna književnost, Ex libris, Zagreb, 2005.
 2. Ivo Hergešić: Strani i domaći, Zagreb, 1935.; Ivo Hergešić: Domaći i strani, Ex libris, Zagreb, 2005.
 3. Uvod u imagologiju. Kako vidimo strane zemlje, prir. Davor Dukić, Zrinka Blažević, Lahorka Plejić Poje, Ivana Brković, Srednja Europa, Zagreb, 2009.
Dopunska literatura
 1. Stewart Hall: Kome treba identitet?, u: Politika teorije. Zbornik rasprava iz kulturalnih studija, ur. D. Duda, Disput, Zagreb, 2006. = Who needs identity. Introduction, „Questions of Cultural Identity“, ur. S. Hall & P. Du Gay, Sage, London, 1998., str. 1–17.
 2. H. Dyserinck: Zum Problem der «images» und «mirages» und ihrer Untersuchung im Rahmen der Vergleichenden Literaturwissenschaft, Arcadia, 1966., 1.
 3. J.-M. Carré: Les écrivains français et le mirage allemand, Paris, 1947.
 4. Tzvetan Todorov: The Conquest of America: The Question of the Other, New York, 1984.
 5. Cvijeta Pavlović: Alberto Fortis i hrvatska književnost, «Umjetnost riječi» XLVIII (2004), 1, str. 25–41
 6. Cvijeta Pavlović: August Šenoa i Jules Verne: Percepcija pučke ili popularne i beletrističke književnosti u 19. stoljeću, u: Dani Hvarskoga kazališta, knj. 44, Pučko i popularno II. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Književni krug, Zagreb – Split, 2018., str. 38–57
 7. Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova IX. Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija, ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug Split, 2007. – Cvijeta Pavlović: Hrvatska književnost u orijentalnom krugu: «Orijentalne priče» Marguerite Yourcenar, str. 191–204; Jelena Šesnić: Novija hrvatsko-američka književnost: od iseljeničkog, etničkog do dijasporijskog pisma, str. 292–311.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar