Naziv
Komparativna književnost
Puni naziv
Komparativna književnost
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar komparativne književnosti
magistra komparativne književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

 1. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, rodu i vrsti te preispitati utemeljenost postojećih klasifikacija i interpretacija
 2. objasniti povijesni razvoj teorije književnosti, navesti relevantne pravce, njihove predstavnike i ključne tekstove, te kritički usporediti njihove pojmove i metode
 3. kategorizirati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura, te objasniti njihovu ulogu u povijesti hrvatske književnosti
 4. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem dva svjetska jezika
 5. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju komparativne književnosti sa znanjima stečenim na kolegijima drugih studijskih grupa
 6. izdvojiti i komentirati relevantna obilježja razdobljâ povijesti hrvatske književnosti, kao i njihove reprezentativne književne tekstove, te kritički prosuđivati o njihovu položaju u europskom i svjetskom kontekstu
 7. osmisliti i voditi teatrološki istraživački projekt
 8. samostalno isplanirati i provesti istraživanje u nekom od područja struke (teorija književnosti, povijest književnosti, komparatistika, dramatologija i teatrologija, filmologija) ili njihovim kombinacijama, te argumentirano izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 9. kategorizirati i tumačiti elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 10. na temelju stručne analize kategorizirati i vrednovati dramsko i kazališno umjetničko djelo u kontekstu povijesnoga razvoja zapadnjačkoga kazališta i aktualne hrvatske i inozemne produkcije
 11. koristiti različite književnoteorijske tradicije, pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena, te ih argumentirano integrirati u samostalnom istraživanju
 12. opisati razdoblja povijesti svjetske književnosti, komentirati i usporediti njihove glavne značajke te analizirati i kritički prosuđivati postojeće književnopovijesne periodizacije
 13. skupiti i integrirati podatke dobivene teorijskom i historiografskom analizom filmskih korpusa te samostalno zaključivati o povijesnim procesima i kulturnim poveznicama filma i drugih umjetničkih i medijskih praksi
 14. usporediti i procijeniti opravdanost različitih teorijskih modela za analizu i interpretaciju filmova i srodnih vizualno-komunikacijskih medija
 15. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 16. samostalno istražiti i analizirati različite pojave iz hrvatske književnosti te ustanoviti njihove sličnosti i razlike s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti
 17. primijeniti književnoteorijsku znanstvenu aparaturu u analizi drugih umjetnosti i širega kulturno-povijesnog konteksta

1. semestar
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 18 ECTS bodova (11068)
Filmologija: Hrvatski žanrovski film 132090
Filmologija: Klasične teorije filma 50887
Komparativna književnost: Biblija i književnost II 184233
Komparativna književnost: Novija hrvatska drama u stihu 145532
Opća povijest književnosti: Moderna književnost i poetika Danijela Dragojevića 184237
Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta 145545
Opća povijest književnosti: Tekst i konstrukcija identiteta 184241
Teatrologija i dramatologija: Off-Off-Broadway 125602
Teatrologija i dramatologija: Teatar psihoanalize 184245
Teorija književnosti: Derrida i književni tekst 131865
Teorija književnosti: Michel Foucault - skeptični uvod 184246
Teorija književnosti: Politika književnosti 184247
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 12 ECTS bodova (11069)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Filmologija: Hrvatski žanrovski film 132090
Filmologija: Klasične teorije filma 50887
Komparativna književnost: Biblija i književnost II 184233
Komparativna književnost: Novija hrvatska drama u stihu 145532
Opća povijest književnosti: Moderna književnost i poetika Danijela Dragojevića 184237
Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta 145545
Opća povijest književnosti: Tekst i konstrukcija identiteta 184241
Teatrologija i dramatologija: Off-Off-Broadway 125602
Teatrologija i dramatologija: Teatar psihoanalize 184245
Teorija književnosti: Derrida i književni tekst 131865
Teorija književnosti: Michel Foucault - skeptični uvod 184246
Teorija književnosti: Politika književnosti 184247
3. semestar
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 18 ECTS bodova (11681)
Filmologija: Hrvatski žanrovski film 132090
Filmologija: Klasične teorije filma 50887
Komparativna književnost: Biblija i književnost II 184233
Komparativna književnost: Novija hrvatska drama u stihu 145532
Opća povijest književnosti: Moderna književnost i poetika Danijela Dragojevića 184237
Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta 145545
Opća povijest književnosti: Tekst i konstrukcija identiteta 184241
Teatrologija i dramatologija: Off-Off-Broadway 125602
Teatrologija i dramatologija: Teatar psihoanalize 184245
Teorija književnosti: Derrida i književni tekst 131865
Teorija književnosti: Michel Foucault - skeptični uvod 184246
Teorija književnosti: Politika književnosti 184247
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 12 ECTS bodova (11682)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Filmologija: Hrvatski žanrovski film 132090
Filmologija: Klasične teorije filma 50887
Komparativna književnost: Biblija i književnost II 184233
Komparativna književnost: Novija hrvatska drama u stihu 145532
Opća povijest književnosti: Moderna književnost i poetika Danijela Dragojevića 184237
Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta 145545
Opća povijest književnosti: Tekst i konstrukcija identiteta 184241
Teatrologija i dramatologija: Off-Off-Broadway 125602
Teatrologija i dramatologija: Teatar psihoanalize 184245
Teorija književnosti: Derrida i književni tekst 131865
Teorija književnosti: Michel Foucault - skeptični uvod 184246
Teorija književnosti: Politika književnosti 184247