Naziv
Komparativna književnost
Puni naziv
Komparativna književnost
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar komparativne književnosti
magistra komparativne književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

 1. kategorizirati i tumačiti elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 2. objasniti povijesni razvoj teorije književnosti, navesti relevantne pravce, njihove predstavnike i ključne tekstove, te kritički usporediti njihove pojmove i metode
 3. koristiti različite književnoteorijske tradicije, pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena, te ih argumentirano integrirati u samostalnom istraživanju
 4. opisati razdoblja povijesti svjetske književnosti, komentirati i usporediti njihove glavne značajke te analizirati i kritički prosuđivati postojeće književnopovijesne periodizacije
 5. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, rodu i vrsti te preispitati utemeljenost postojećih klasifikacija i interpretacija
 6. izdvojiti i komentirati relevantna obilježja razdobljâ povijesti hrvatske književnosti, kao i njihove reprezentativne književne tekstove, te kritički prosuđivati o njihovu položaju u europskom i svjetskom kontekstu
 7. samostalno istražiti i analizirati različite pojave iz hrvatske književnosti te ustanoviti njihove sličnosti i razlike s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti
 8. kategorizirati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura, te objasniti njihovu ulogu u povijesti hrvatske književnosti
 9. na temelju stručne analize kategorizirati i vrednovati dramsko i kazališno umjetničko djelo u kontekstu povijesnoga razvoja zapadnjačkoga kazališta i aktualne hrvatske i inozemne produkcije
 10. osmisliti i voditi teatrološki istraživački projekt
 11. usporediti i procijeniti opravdanost različitih teorijskih modela za analizu i interpretaciju filmova i srodnih vizualno-komunikacijskih medija
 12. skupiti i integrirati podatke dobivene teorijskom i historiografskom analizom filmskih korpusa te samostalno zaključivati o povijesnim procesima i kulturnim poveznicama filma i drugih umjetničkih i medijskih praksi
 13. primijeniti književnoteorijsku znanstvenu aparaturu u analizi drugih umjetnosti i širega kulturno-povijesnog konteksta
 14. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem dva svjetska jezika
 15. samostalno isplanirati i provesti istraživanje u nekom od pet područja struke ili njihovim kombinacijama, te argumentirano izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 16. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja

1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 18 ECTS bodova (11068)
50887 Filmologija: Klasične teorije filma
215599 Komparativna književnost: Moliere i frančezarije
235620 Komparativna književnost: William Shakespeare i hrvatska književnost
160781 Opća povijest književnosti: Oblik i smisao pripovjedne proze
125456 Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest književnosti
160788 Teatrologija i dramatologija: Kazalište u romanu, roman u kazalištu
131863 Teatrologija i dramatologija: Suvremeni hrvatski redatelji
131865 Teorija književnosti: Derrida i književni tekst
132093 Teorija književnosti: Jung i jungovska kritika
235628 Teorija književnosti: Književnost i vizualne umjetnosti
145535 Teorija književnosti: Suvremene teorije lirike
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 12 ECTS bodova (11069)
2.1. Kolegiji s odsjeka
50887 Filmologija: Klasične teorije filma
215599 Komparativna književnost: Moliere i frančezarije
235620 Komparativna književnost: William Shakespeare i hrvatska književnost
160781 Opća povijest književnosti: Oblik i smisao pripovjedne proze
125456 Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest književnosti
160788 Teatrologija i dramatologija: Kazalište u romanu, roman u kazalištu
131863 Teatrologija i dramatologija: Suvremeni hrvatski redatelji
131865 Teorija književnosti: Derrida i književni tekst
132093 Teorija književnosti: Jung i jungovska kritika
235628 Teorija književnosti: Književnost i vizualne umjetnosti
145535 Teorija književnosti: Suvremene teorije lirike
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 18 ECTS bodova (11845)
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 12 ECTS bodova (11846)
2.1. Kolegiji s odsjeka
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 18 ECTS bodova (11681)
50887 Filmologija: Klasične teorije filma
215599 Komparativna književnost: Moliere i frančezarije
235620 Komparativna književnost: William Shakespeare i hrvatska književnost
160781 Opća povijest književnosti: Oblik i smisao pripovjedne proze
125456 Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest književnosti
160788 Teatrologija i dramatologija: Kazalište u romanu, roman u kazalištu
131863 Teatrologija i dramatologija: Suvremeni hrvatski redatelji
131865 Teorija književnosti: Derrida i književni tekst
132093 Teorija književnosti: Jung i jungovska kritika
235628 Teorija književnosti: Književnost i vizualne umjetnosti
145535 Teorija književnosti: Suvremene teorije lirike
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 12 ECTS bodova (11682)
2.1. Kolegiji s odsjeka
50887 Filmologija: Klasične teorije filma
215599 Komparativna književnost: Moliere i frančezarije
235620 Komparativna književnost: William Shakespeare i hrvatska književnost
160781 Opća povijest književnosti: Oblik i smisao pripovjedne proze
125456 Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest književnosti
160788 Teatrologija i dramatologija: Kazalište u romanu, roman u kazalištu
131863 Teatrologija i dramatologija: Suvremeni hrvatski redatelji
131865 Teorija književnosti: Derrida i književni tekst
132093 Teorija književnosti: Jung i jungovska kritika
235628 Teorija književnosti: Književnost i vizualne umjetnosti
145535 Teorija književnosti: Suvremene teorije lirike