Naziv
Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
125579
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Osposobiti studente da evaluiraju, obrade i klasificiraju izvorne materijale te da ih primijene u nastavi stranog jezika.
Sadržaj
 1. • tipologija izvornih materijala
 2. • društvena i psihološka funkcija izvornih materijala
 3. • iskoristivost izvornih materijala u nastavi
 4. • selekcija materijala u odnosu na obrazovni kontekst

Ishodi učenja
 1. Student će moći samostalno analizirati izvorne materijale.
 2. Student će moći samostalno kreirati nastavni sat koristeći isključivo izvorne materijale.
 3. Student će moći procijeniti obrazovni kontekst za korištenje izvornih materijala.
 4. Student će moći demonstrirati razvijene vještine i znanja kolegama.
 5. Student će moći kritički prosuditi relevantnost izvora iz kojih selektiraju izvorne materijale.
Metode podučavanja
- predavanja - seminarski zadatci - grupne diskusije
Metode ocjenjivanja
- seminarski rad i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Comodi, A. (2012) Materiali autentici e uso nella didattica dell'italiano come lingua straniera, Edizioni Guerra, Ricerca scientifica Univ. Stranieri Perugia;
 2. De Marco, (a cura di) (2001) Manuale di glottodidattica, Insegnare una lingua straniera; Carocci, Roma.
 3. Damiani Einwalter, I.(1997) Kako pristupiti literarnom tekstu, Strani jezici god XXVI, br. 2-3
 4. Diadori, P. (a cura di) (2009) Manuale di didattica dell'italiano L2, Guerra ed. Perugia
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar