Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Talijanistika, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije talijanskog jezika i književnosti
magistra edukacije talijanskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. analizirati i protumačiti smisao tekstova koji pripadaju različitim varijetetima talijanskoga jezika
 2. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na talijanskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 3. interdisciplinarnim pristupom analizirati pojave u intermedijalnom okruženju te na temelju toga ustanoviti sličnosti, razlike i uzročno-posljedične veze među društvenim, kulturnim i umjetničkim fenomenima i ostvarenjima iz različitih povijesnih razdoblja i sfera stvaralaštva na Apeninskom poluotoku i u ostalim italofonim područjima
 4. kritički prosuđivati o pojedinim književnim i kulturnim pojavama u odnosu na talijanski i globalni društveno-povijesni kontekst
 5. izabrati prikladne metode i postupke poučavanja i vrednovanja s obzirom na cilj poučavanja i vrednovanja i u skladu s temeljnim glotodidaktičkim načelima
 6. kritički prosuđivati o pojedinim književnim djelima i pojavama na temelju usvojenih književnokritičkih i književnoteorijskih kategorija i pojmovnog aparata
 7. kritički prosuđivati, izgrađivati i zastupati vlastita mišljenja o kulturnim, društvenim i povijesnim pojavama u Italiji
 8. samostalno istražiti i razlikovati elemente talijanske civilizacije i kulture te ih usporediti s ekvivalentnim hrvatskim elementima
 9. samostalno planirati/kreirati nastavnu jedinicu talijanskoga kao stranoga jezika na različitim stupnjevima učenja
 10. opisati i objasniti uz pomoć suvremene lingvističke aparature talijanske jezične pojavnosti te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 11. samostalno izvesti nastavnu jedinicu u odgojno-obrazovnim ustanovama različitih profila
 12. planirati i kritički promišljati proces učenja i poučavanja talijanskog kao stranoga jezika
 13. primjenjivati vještine cjeloživotnoga učenja i jezičnoga usavršavanja u struci u ovisnosti o potrebama posla
 14. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na talijanskome jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 15. primjenjivati znanja iz suvremenih lingvističkih disciplina u procesu poučavanja talijanskoga jezika
 16. primijeniti naučene temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 17. samostalno provesti istraživanje, sastaviti korpus, analizirati prikupljene materijale te prezentirati dobivene rezultate
 18. odrediti i formulirati opće ciljeve nastavnoga sata i ciljeve pojedinačnih aktivnosti
 19. primijeniti odgovarajuće kriterije u identifikaciji i ispravljanju učeničkih pogrešaka
 20. primjenjivati vještine cjeloživotnoga učenja i usavršavanja (jezičnoga i metodičkoga) u struci u skladu s potrebama učenika

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - Tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12640)
3.1. Kolegiji s odsjeka
4. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10741)
5. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10742)
Fantastika, magični realizam i nadrealizam u talijanskoj književnosti 20. stoljeća 125568
Filozofija u Italiji 131892
Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana 118219
Kazalište Carla Goldonija 170169
Mafija na filmu 118220
Od latinskoga do talijanskoga 125583
Pragmalingvistika i tekstna lingvistika: izvornik i prijevod 125586
Semantika talijanskog jezika 118221
Talijanska dijalektologija 125589
Talijanska lirika od 14. do 17. stoljeća 131894
Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina 171584
Talijanski jug na filmu 170190
Talijansko kazalište 20. st. 186935
Talijansko srednjovjekovlje i animalistika 131898
Teorija prevođenja 125593
Tvorba riječi 118225
Varijeteti talijanskog jezika 118226
6. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10740)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - Tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12640)
3.1. Kolegiji s odsjeka
4. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10742)
Fantastika, magični realizam i nadrealizam u talijanskoj književnosti 20. stoljeća 125568
Filozofija u Italiji 131892
Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana 118219
Kazalište Carla Goldonija 170169
Mafija na filmu 118220
Od latinskoga do talijanskoga 125583
Pragmalingvistika i tekstna lingvistika: izvornik i prijevod 125586
Semantika talijanskog jezika 118221
Talijanska dijalektologija 125589
Talijanska lirika od 14. do 17. stoljeća 131894
Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina 171584
Talijanski jug na filmu 170190
Talijansko kazalište 20. st. 186935
Talijansko srednjovjekovlje i animalistika 131898
Teorija prevođenja 125593
Tvorba riječi 118225
Varijeteti talijanskog jezika 118226
5. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10741)
6. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10740)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - Tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12640)
3.1. Kolegiji s odsjeka
4. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10742)
Fantastika, magični realizam i nadrealizam u talijanskoj književnosti 20. stoljeća 125568
Filozofija u Italiji 131892
Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana 118219
Kazalište Carla Goldonija 170169
Mafija na filmu 118220
Od latinskoga do talijanskoga 125583
Pragmalingvistika i tekstna lingvistika: izvornik i prijevod 125586
Semantika talijanskog jezika 118221
Talijanska dijalektologija 125589
Talijanska lirika od 14. do 17. stoljeća 131894
Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina 171584
Talijanski jug na filmu 170190
Talijansko kazalište 20. st. 186935
Talijansko srednjovjekovlje i animalistika 131898
Teorija prevođenja 125593
Tvorba riječi 118225
Varijeteti talijanskog jezika 118226
5. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10741)
6. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10740)
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - Tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Diplomski rad ili izborni kolegij - odabrati 15 ECTS bodova (14334)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12640)
4.1. Kolegiji s odsjeka
5. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10741)
6. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10742)
Fantastika, magični realizam i nadrealizam u talijanskoj književnosti 20. stoljeća 125568
Filozofija u Italiji 131892
Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana 118219
Kazalište Carla Goldonija 170169
Mafija na filmu 118220
Od latinskoga do talijanskoga 125583
Pragmalingvistika i tekstna lingvistika: izvornik i prijevod 125586
Semantika talijanskog jezika 118221
Talijanska dijalektologija 125589
Talijanska lirika od 14. do 17. stoljeća 131894
Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina 171584
Talijanski jug na filmu 170190
Talijansko kazalište 20. st. 186935
Talijansko srednjovjekovlje i animalistika 131898
Teorija prevođenja 125593
Tvorba riječi 118225
Varijeteti talijanskog jezika 118226
7. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10740)