Naziv
Komparativna književnost: Biblija i književnost II
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS
6
Šifra
184233
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Objasniti procese u povijest književnosti od antike do suvremenosti putem analize tekstova Biblije i onih koji se temom ili formom na nju odnose; prikazati tematološke smjerove u kontekstu stilskopovijesnih kategorija; na odabranim primjerima usvojiti metode književne interpretacije; kategorizirati različite oblike komunikacije između književnosti i kultura; objasniti silnice emisije i recepcije usporedbene povijesti književnosti.
Sadržaj
 1. Konstitucija kolegija
 2. Uvod u područje
 3. Metodologija
 4. Stručno nazivlje / pojmovnik
 5. Polazišta: Biblija i tekstne vrste
 6. Stanje istraživanja I; književne vrste u Bibliji
 7. Stanje istraživanja II; Biblija i književne vrste kroz stoljeća
 8. Kontekst (razdoblja povijesti književnosti)
 9. Provedba teme (biblijske teme u povijesti književnosti)
 10. Rad na primjerima I
 11. Rad na primjerima II
 12. Prezentacija seminarskih radova I
 13. Prezentacija seminarskih radova II
 14. Zaključna razmatranja
 15. Evaluacija

Ishodi učenja
 1. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, rodu i vrsti te preispitati utemeljenost postojećih klasifikacija i interpretacija
 2. samostalno istražiti i analizirati različite pojave iz hrvatske književnosti te ustanoviti njihove sličnosti i razlike s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti
 3. kategorizirati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura, te objasniti njihovu ulogu u povijesti hrvatske književnosti
 4. primijeniti književnoteorijsku znanstvenu aparaturu u analizi drugih umjetnosti i širega kulturno-povijesnog konteksta
 5. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju komparativne književnosti sa znanjima stečenim na kolegijima drugih studijskih grupa
 6. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem dva svjetska jezika
 7. samostalno isplanirati i provesti istraživanje u području struke (komparatistika)
 8. argumentirano izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 9. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 10. izdvojiti i komentirati relevantna obilježja razdobljâ povijesti hrvatske književnosti, kao i njihove reprezentativne književne tekstove, te kritički prosuđivati o njihovu položaju u europskom i svjetskom kontekstu
Metode podučavanja
predavanja, seminarski radovi, pisano i usmeno izražavanje, audiovizualne metode
Metode ocjenjivanja
kontinuirana pisana i usmena evaluacija i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. vidjeti opis kolegija u sustavu Omega
 2. Biblija (Stari i Novi zavjet), Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2003. i dr. + 5 naslova izborne primarne literature iz kontinuiteta povijesti književnosti (1 obavezan naslov /Biblija/ + 5 izborna naslova koji se referiraju na Bibliju = ukupno min. 6 naslova )
 3. Miroslav Beker, ur.: Suvremene književne teorije, HAZU, Zagreb, 1999. – Roland Barthes: Smrt autora, str. 197-201, Od djela do teksta, str. 204-207.
 4. Književnost i Biblija, «Književna smotra», god. 26, br. 92, 1994.
 5. «Forum», god. LVI. knjiga LXXXIX, br. 4–6, travanj – lipanj 2017. – Marko Grčić: Je li Biblija opasna knjiga?, str. 315–334.
 6. Northrop Frye, Peter Seyffert: Der grosse Code: Die Bibel und Literatur, Anif, Salzburg, 2007. et al.
Dopunska literatura
 1. vidjeti opis kolegija u sustavu Omega
 2. Josip Bedeković: Knjiga o svetom Jeronimu, Iliriku i Međimurju (Josephus Bedekovich: Natale solum magni ecclesiae dostoris sancti Hieronymi, 1752.), Izdavačka kuća Meridijani, Matica hrvatska, Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu, Zagreb – Čakovec, 2017.
 3. Biblija u drami hrvatskoga ekspresionizma, sv. 1-2, prir. Ivica Matičević, Ex libris, Zagreb, 2015.
 4. Biblija u Hrvata: izbor iz tekstova od XIV. do XX. stoljeća, prir. J. Bratulić, Sysprint, Zagreb, 1996.
 5. Stipe Botica: Biblija i hrvatska kulturna tradicija, Vlastita naklada, Zagreb, 1995. = Biblija i hrvatska tradicijska kultura, Školska knjiga, Zagreb, 2011.
 6. Stipe Botica: Tri starozavjetne gracije (Sara, Judita, Estera) i hrvatska tradicijska kultura, u: Poslanje filologa. Zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića, ur. Tomislav Bogdan i Cvijeta Pavlović, FF press, Zagreb, 2008., str. 487-496.
 7. «Forum», god. LVI. knjiga LXXXIX, br. 4–6, travanj – lipanj 2017. – Zvonimir Mrkonjić: Mistično iskustvo, str. 535–538.
 8. Viktoria Franić Tomić i Slobodan Prosperov Novak: Abrahamova žrtva. Abraham i Izak u hrvatskoj književnosti i njihove europske inačice, Matica hrvatska, Zagreb, 2015.
 9. Divna Mrdeža Antonina: Davidova lira u versih harvackih, Književni krug, Split, 2004.
 10. Cvijeta Pavlović: Dekadentna zavodljivost Krležine «Salome», u: Krležini dani u Osijeku 2012. Kazalište po Krleži, ur. Branko Hećimović, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatkog kazališta, Zagreb, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Filozofski fakultet, Osijek, Zagreb – Osijek 2013.; ISBN 978-953-154-191-6, str. 37-49. et al.
 11. Dean Slavić: Simboli i proroci. Uvod u biblijski intertekst, Školska knjiga, Zagreb, 2011.
 12. Mirko Tomasović: Hrvat u Empireju, Naklada Bošković, Split, 2017.
 13. Mirko Tomasović: Prepjevni primjeri, Ceres, Zagreb, 2000. – Sonet nad sonetima («A Cristo crucificado»), str. 31–36.
 14. Tragovi tradicije, znakovi kulture. Zbornik u čast Stipi Botici, ur. Evelina Rudan, Josipa Tomašić i Davor Nikolić, Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatsko filološko društvo, Matica hrvatska, Zagreb, 2018. – Mirjana Matijević Sokol: Tragovi Biblije u hrvatskim srednjovjekovnim latinskim zapisima; Zrinka Jelaska: Hrvatski biblijski prijevodi i inačice - od autora do izdanja; Cvijeta Pavlović: Biblijska basna; Ivančica Banković-Mandić: Biblijski motivi i teme u inojezičnom hrvatskom
 15. André Jolles: Jednostavni oblici, Zagreb, 1978., 2000. – memorabile

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar