Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši predavač
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
Soba
F310
Telefon
01/4092-328
E-mail
mmusulin@ffzg.hr

Maša Musulin rođena je 1976. u Zagrebu, gdje je 1995. maturirala u V. gimnaziji i upisala studij hrvatskoga jezika i književnosti i španjolskoga jezika i književnosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 2002. godine, a doktorirala 2014. godine na Poslijediplomskome znanstvenome studiju lingvistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu iz područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane općega jezikoslovlja (lingvistike).
Godine 2000. boravila je pet mjeseci u Rosariju, Argentina, u sklopu projekta Hola koji je provodila Matica iseljenika Hrvatske, gdje je predavala hrvatski jezik u Kulturnom centru Rosario, a u ak. godi. 2002./2003. bila je prva lektorica hrvatskoga jezika na Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Kraljevina Španjolska.
Od 2011. radi kao vanjska suradnica na Odsjeku za romanistiku, na Katedri za španjolski jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od 2013. do danas u zvanju više predavačice. Dosad je bila mentorica ili komentorica preko 20 završnih i diplomskih radova.
Od stranih jezika, osim španjolskoga, govori engleski i njemački.

Razdoblje Naziv Uloga
2015 - 2016 Jezični identiteti hrvatske iseljeničke zajednice u Argentini Suradnik

Ključni istraživački interes
  • sociolingvistika
  • hrvatski kao nasljedni jezik i hrvatska dijaspora u Južnoj Americi
  • usvajanje drugog stranog jezika
  • hrvatski i španjolski u dodiru
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (Član)
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (Član)
  • Sos Zagreb, Civilna (Član)
  • Udruga Krešimir Ćosić, Civilna (Član)
Uredništva u časopisima
  • Poglavlja iz romanske filologije : u čast akademiku Augustu Kovačecu o njegovu 80. rođendanu, FF press ,Zagreb (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima

2015./16. Jezični identiteti hrvatske iseljeničke zajednice u Argentini, projekt uz potporu Sveučilišta u Zagrebu – suradnica u pripremi istraživanja, prijevoda na španjolski jezik, te samoj provedbi i izradi planirane monografije.

2011.-2016. Hrvatski internetski tečaj, zajednički projekt Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske matice iseljenika i Sveučilišnog računskog centra SRCE), suradnica u provedbi tečaja.

2007.- 2013. Materinski i inojezični hrvatski (MZOŠ 130-1301001-0991, prof. dr. sc. Zrinka Jelaska), suradnica u izradi materijala i ispitivanjima.

2002.-2006. Hrvatski kao drugi i strani jezik (MZOŠ 0130438, prof. dr. sc. Zrinka Jelaska), suradnica u izradi materijala i ispitivanjima.


BIBLIOGRAFIJA

I. Autorske knjige

1. Musulin, Maša; Jelaska, Zrinka; Dobravac Gordana (2012) „Rječnik hrvatsko-španjolski i španjolsko-hrvatski leksičkoga priručnika HRump 1/ Diccionario croata-español y español-croata que acompaña el libro de texto HRump 1“, HFD, Zagreb.

II. Poglavlja u knjizi

1. Skelin Horvat, A., Musulin, M.; Blažević, AG (2021). Croatian language in Argentina: Lexical transfers in the speech of bilingual Croatian-Spanish speakers, Diaspora Language Contact. The Speech of Croatian Speakers Abroad (ur. Jim Hlavac, Diana Stolac) u Bilingusim and Language Contact, Mouton de Gruyter, Berlin.
2. Musulin, Maša (2009) „Postira en el torbellino de agresión del siglo XX / Postira u vrtlogu nasilja XX. stoljeća“, Župni ured Sv. Ivana Krstitelja (597-606), Postira.

III. Znanstveni radovi

1. Valencia Spoljaric, Ana María; Musulin, Maša (2019). La mente multilingüe y la interferencia léxica // Verba Hispanica, 27 (2019), 1; 231-248 doi:10.4312/vh.27.1.231-248
2. Skelin Horvat, Anita; Musulin, Maša (2018). Nema ništa vidjeti sa španjolskim - Un esbozo de los calcos hispanocroatas // Poglavlja iz romanske filologije: u čast akademiku Augustu Kovačecu o njegovu 80. rođendanu / Lanović, N ; Ljubičić, M. ; Musulin, M. ; Radosavljević, P. ; Šoštarić, S. (ur.). Zagreb: FF Press, 2018. str. 611-624.
3. Musulin, M.; Bezlaj, M. (2016). Percepción de las variedades del español por parte de los estudiantes de la Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Zagreb. Verba Hispanica, 2016, 24(1), 87-108.
4. Jelaska, Z., Musulin, M. (2016). Razlozi učenja manjih jezika: slučaj mađarskoga, Od početaka do danas. 120 godina kroatistike a Budimpešti (ur.: Stjepan Lukač), Opera Slavica Budapestinensia, Budimpešta.
5. Musulin, M. (2015). Acquisition of L2 Phonology- Spanish Meets Croatian, Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Volume 2, Number 3, Sarajevo: 159-167.
6. Musulin, M., Jelaska, Z. (2015). El sistema fonológico en el habla y en la lectura: espanol y croata, SRAZ LIX, 77-94.
7. Skelin Horvat, A., Musulin, M. (2015). En busca de la identidad lingüística. El español cara a cara con el croata. Lenguas, lenguaje y lingüística. Subtítulo: Contribuciones desde la Lingüística General, Navarra: 485-495.
8. Jelaska, Z.; Musulin, M. (2012). Slovo i slovopis španjolskoga i hrvatskoga jezika, Lahor 2, 12: 211-239.
9. Musulin, M.; Macan, Ž. (2006). Usvajanje priloga u inojezičnome hrvatskome, Lahor 2, 2: 176-189.

IV. Stručni radovi

1. Musulin, M. (2012) „Grafem kao višeznačnica“, Lahor 2, 12: 240-247

2. Kuvač. J.; Musulin M. (2006) „A što kada hrvatski nije materinski jezik?“, Lahor 1: 106-111.

3. Musulin M. (2006) „Spoznajni pristup fonologiji“, Suvremena lingvistika 61: 86-88.

4. Musulin M. (2006) „Prvi znanstveni skup hrvatski kao drugi i strani jezik“ (HIDIS I.), Suvremena lingvistika 61: 124-128.

5. Musulin M. (2006) „Hrvatski jezik i književnost u virtualnome svijetu“, Lahor 1: 39-40.

V. Autorstvo priručnika i internih skripata

1. Morko: morfološki temeljni rječnik hrvatskoga, (2002), skripta za potrebe Sveučilišne škole hrvatskoga jezika i kulture, Zagreb, str. 253 – suradnik u izradi natuknica i prijevod na španjolski jezik
2. Morko: morfološki temeljni rječnik hrvatskoga (2003., II. dopunjeno izdanje), str. 440. – suradnik u izradi natuknica i prijevod na španjolski jezik
3. Morko: morfološki temeljni rječnik hrvatskoga (2005., III. dopunjeno izdanje), str. 480. – suradnik u izradi natuknica i prijevod na španjolski jezik

4. Skripta, udžbenik i priručnici za Sveučilišnu školu hrvatskoga jezika i kulture – suradnik u izradi i prijevod na španjolski jezik

VI. Izlaganja na znanstvenim skupovima

1. Skelin Horvat, A.; Musulin, M.; Blažević, A.G. (2021). Hrvatska jezična zajednica u Argentini – o jeziku i identitetu. CLARC 2021. Jezik i kultura. 24.-26. lipnja 2021., Centar za jezična istraživanja, Filozofski fakultet, Rijeka.
2. Musulin M., Valencia Spoljaric A.M. (2019). Se luchamos o luchamos, ahí está la duda. Contacto e interferencias lingüísticas: análisis de interferencias morfológicas en los hablantes bilingües de croata y español // Knjiga sažetaka međunarodnoga znanstvenog skupa 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive 15. – 17. studenoga 2019., Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
3. Skelin Horvat, Anita; Musulin, Maša; Blažević, Ana Gabrijela (2019). Contacto e interferencias lingüísticas: análisis de interferencias morfológicas en los hablantes bilingües de croata y español // Knjiga sažetaka međunarodnoga znanstvenog skupa 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive 15. – 17. studenoga 2019., Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
4. Musulin, M.; Skelin Horvat, A.; Blažević, AG. (2017). La comunidad croata en Argentina – reflejo de la etnovitalidad y de la multiculturalidad entre los hablantes de herencia, Revitalización de Lenguas Indígenas y Minorizadas, Barcelona, 19.-21. travnja.
5. Musulin, M. (2016). Croata como lengua de herencia en el mundo hispanohablante: Dificultades fono-acústicas, El mundo hispano y/en sus fronteras, Dubrovnik, 23.-25. lipnja
6. Musulin, M., Jelaska, Z. (2016). Analiza jezične proizvodnje trojezičnih nasljednih govornika: istraživanje slučaja, HIDIS, Zagreb, 15.-17. prosinca.
7. Musulin, M. (2016). Croata como lengua de herencia en el mundo hispanohablante: Dificultades fono-acústicas, El mundo hispano y/en sus fronteras, Dubrovnik, 23.-25. lipnja
8. Musulin, M. (2015). Acquisition of L2 phonology – Spanish meets Croatian, FLTAL, Sarajevo, 6.-9. svibnja .
9. Musulin, M. (2015). Why language, why romance language, FLTAL, Sarajevo, 6.-9. svibnja.
10. Musulin, M., Jelaska, Z. (2014). Why is an alphabet not a good topic in foreign language intoductory class, I. Congreso Internacional sobre la enseñanza de la gramática, Presente, pasado y futuro, Universitat de València, 27.-28. veljače.
11. Skelin Horvat, A., Musulin M. (2014). La influencia del español en el croata y del croata en el español – la construcción de las identidades de los jóvenes, descendientes de croatas, en Argentina, XI. Congreso Internacional de Lingüística General, Universidad de Navarra, Pamplona, 21.-23. svibnja.
12. Jelaska, Z., Musulin, M. (2014). Zašto hrvatski, a ne španjolski ili mađarski ili njemački- razlozi učenja malih jezika, Međunarodni znanstveni skup Od početka do danas. 120 godina kroatistike u Budimpešti, Filozofski fakultet Sveučilišta Loránd Eötvös u Budimpešti.
13. Musulin, M. (2014). Analiza hrvatskoga i španjolskog fonološkog sustava u pismu, HIDIS V, Zagreb, 18.-20. prosinca (knjiga sažetaka).
14. Musulin, M., Skelin Horvat, A. (2014.) Španjolski i hrvatski u dodiru-analiza narativa predačkih govornika hrvatskoga, HIDIS V, Zagreb, 18.-20. prosinca (knjiga sažetaka).
15. Musulin, M. (2007). Glagolski sustav u hrvatskome i španjolskome jeziku, HIDIS II, Zagreb 20-22. rujna (knjiga sažetaka).
16. Hržica, G., Musulin, M. (2007). Utjecaj formalne pouke na usvajanje gramatičkih pravila tvorbe prezenta, HIDIS II, Zagreb 20-22. rujna (knjiga sažetaka)..
17. Bilić M., Musulin M. (2006). Žargon radijskoga deska, 20. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem: Jezik i identiteti / Language and identities, HDPL, Split 24-27. svibnja (knjiga sažetaka).
18. Musulin M. (2006). Komparativna analiza hrvatskoga i španjolskoga fonološkog sustava, Međunarodni slavistički kongres, Rijeka 22-25. lipnja.
19. Jelaska Z., Cvikić L., Musulin M. (2005). Slavic verb aspect: A step too high for native-like speakers competnece?, EUROSLA 15, Dubrovnik (poster).
20. Musulin M., Macan Ž. (2005). Davno učim taj jezik: usvajanje priloga u hrvatskome kao drugome ili stranome jeziku, HIDIS I, Zagreb 14-15. listopada (knjiga sažetaka).

VII. Gostovanja na stranim sveučilištima

a. Institut für Romanistik - Karl-Franzens-Universität Graz

U svibnju 2016. Maša Musulin gostovala je tjedan dana na Institut für Romanistik - Karl-Franzens-Universität Graz u sklopu CEPUS FISH-a, gdje je održala 8 sati predavanja.

b. Facultad de Magisterio, Universitat de València

U veljači 2014. održala je predavanje studentima Facultad de Magisterio na temu jezičnih poteškoća koje imaju hispanofoni govornici pri usvajanju hrvatskog jezika.