Naziv
Lik žene i žene autorice u starijoj hrvatskoj književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
170857
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Na kolegiju će se s pozicija rodnih koncepcija osvijetliti razumijevanje žene u različitih autora i analizirati modusi predstavljanja ženskih likova te pokušati odrediti status ženskog bića u odnosu prema muškom u staroj hrvatskoj književnoj kulturi, kao i u drugim europskim književnim kulturama, kako bi se pokazala razina otvorenosti i demokratičnosti odnosno konzervativnosti pojedinih razdoblja, žanrova i djela hrvatske ranonovovjekovne književnosti.
Sadržaj
 1. Uvod: pregled teorijske literature relevantne za kolegij.
 2. Feministička književna kritika. Feministička teologija.
 3. Oblikovanje i razumijevanje žene u hrvatskom srednjovjekovlju.
 4. Koncepcije ženskog bića u hrvatskoj renesansnoj lirici.
 5. Likovi žena u Marulićevim djelima.
 6. Likovi žena u Držićevim djelima.
 7. Ženski likovi u baroknim plačevima.
 8. Ženski likovi u baroknoj epici.
 9. Ženski likovi u Palmotićevim melodramama.
 10. Polemike o ženskom biću (Marija Gundulić, I. Ivanišević i J. Armolušić).
 11. Dubrovačke pjesnikinje 18. stoljeća.
 12. Marija Dimitrović Bettera, Lukrecija Bogašinović i Anica Bošković
 13. Ana Katarina Zrinski i ozaljski književni krug; Katarina Patačić
 14. Sinteza.
 15. Evaluacija.

Ishodi učenja
 1. analizirati tekstove hrvatske književnosti s obzirom na pripadnost određenom književnom razdoblju te rodu i vrsti
 2. objasniti i razlikovati obilježja književnopovijesnih razdoblja i stilskih formacija u hrvatskoj književnosti od srednjovjekovlja do postmodernizma
 3. povezati književne sadržaje s ostalim srodnim umjetničkom, znanstvenim i općekulturnim sadržajima na sinkronijskoj i dijakronijskoj razini
 4. primijeniti naučene spoznaje o znanosti o književnosti i književnopovijesnim razdobljima u analizi i tumačenju književnih djela
 5. analizirati i vrednovati pojave i procese u hrvatskoj književnosti u povijesnom kontekstu
Metode podučavanja
Podučavanje i rasprava, individualan rad sa studentima, njihovo aktivno sudjelovanje u analizi i interpretaciji djela koja oblikuju lik žene (M. Marulić, M. Držić, I. Gundulić) ili djela koje su napisale žene (Lukrecija Bogašinović, Anica Bošković, Ana Katarina Zrinski, Katarina Patačić). Pisanje eseja.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Primarna literatura: Ženska ljubav, Šibenska molitva, Spasi, Marije, tvojih vernih; Muka sv. Margarite; Djela Pavla i Tekle, O prekrasnom Josipu; O djevojci bez ruku, Djevojka bez očiju, Grešna redovnica, Sakristanka; Legenda o Ivanu Zlatoustom, Život sv. Katarine, Život Marije Magdalene, Život svete Marije Egipatske, Od Svete Julijane Dive, Od Svete Eufrosine, Legenda o Svetoj Margareti; Barlaam i Jozafat, > u: Hrvatska književnost srednjega vijeka: od XII. do XVI. stoljeća, Pet stoljeća hrvatske književnosti, knjiga 1, Zora – Matica hrvatska, Zagreb, 1969. Hrvatsko srednjovjekovno pjesnišvo: pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2010. Hrvatska srednjovjekovna proza I: legende i romani, Matica hrvatska, Zagreb, 2013; Hrvatska srednjovjekovna proza II.: apokrifi, vizije, prenja, Marijini mirakuli, Matica hrvatska, Zagreb, 2013.
 2. Marulić, Marko, 1986. Pouke za čestit život s primjerima, Globus, Zagreb – Knjiga IV, pogl. 7: O čuvanju ćudoredne čistoće – primjeri muškaraca; pogl. 8: O čuvanju ćudoredne čistoće – primjeri žena; Marulić, Marko, 2001. Judita, Suzana, Anka satira, Poklad i Korizma, Spovid koludric od sedam smrtnih grihov, u: Duhom do zvijezda, Mozaik knjiga, Zagreb; Držić, Marin, 1987. Djela, Zagreb.
 3. Gundulić, Ivan, Suze sina razmetnoga, Osman. - Bunić Vučić, Dživo, Mandalijena pokornica. - Đurđević, Ignjat, Uzdasi Mandalijene pokornice. - Palmotić, Junije, 1995. Izabrana djela, priredio Rafo Bogišić, Stoljeća hrvatske književnosti, Matica hrvatska, Zagreb. - Gučetić, Nikola Vitov, 2008. Dialogo della Bellezza / Dijalog o ljepoti. Dialogo d'Amore / Dijalog o ljubavi, prir. Lj. Schiffler, prev. s talijanskog N. Badurina, Stoljeća hrvatske književnosti, Zagreb. - Slava ženska i protivni odgovor Jakova Armolušića Šibenčanina cvitu šestomu, priredili Dunja Fališevac i Stjepan Damjanović, Gradska knjižnica Juraj Šižgorić, Šibenik, 1993.
 4. Dimitrović-Bettera, Marija, 1973. Anđeli uče malahnicu Mariju, Pet stoljeća hrvatske književnosti, knjiga 19, Zora – Matica hrvatska, Zagreb. - Bogašinović, Lukrecija, 2007. Posluh Abrama patrijarke, Život Tobije, Život Jozefa patrijarke, Razgovor pastirski vrhu porođenja Gospodinova, u: Djela, priredila Lahorka Plejić Poje, Thema, Zadar. - Bošković, Anica, 1973. Razgovor pastirski (odlomci), Prolaznost ljepote, Pismo bratu Ruđi, u: Pet stoljeća hrvatske književnosti, knjiga 19, Zora – Matica hrvatska, Zagreb. - Pjesmarica Ane Katarine Zrinske, 2014. Priredio Josip Bratulić, Matica hrvatska, Zagreb. - Pesme horvatske Katarine Patačić (1781.), 1991. [pretisak], priredio i pogovor napisao Alojz Jembrih, Kajkaviana – Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Donja Stubica–Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Sekundardna literatura: Anić, Jadranka Rebeka. 2011. Ljudska prava žena u kršćanstvu, u: Ljudska prava žena, ur. I. Radačić i J. Vince Pallua. Zagreb, 59–80.
 2. Bogdan, Tomislav. 2002. Ženski glas hrvatskih petrarkista, Republika, 3–4: 113–120. - Bogdan, Tomislav. 2012. Ljubavi razlike. Tekstualni subjekt u hrvatskoj ljubavnoj lirici 15. i 16. stoljeća. Zagreb. - Bogdan, Tomislav. 2012. Pesme horvatske i predlošci strani, u: Perivoj od slave: zbornik Dunje Fališevac, Zagreb, 13–26.
 3. Fališevac, Dunja. 1995. Muško pismo Šibenčanina Jakova Armolušića: Slava ženska, u: Smiješno & ozbiljno u staroj hrvatskoj književnosti, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 77–104. - Fališevac, Dunja. 1995. Pesme horvatske Katarine Patačić kao zbornik rokoko-popijevaka, u: Smiješno i ozbiljno u starijoj hrvatskoj književnosti, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 105–125. - Fališevac, Dunja. 1995–96. Žena u hrvatskoj književnoj kulturi. Gordogan, 41–42: 123-146. - Fališevac, Dunja. 2003. Ženska književnost u Dubrovniku 18. stoljeća, u: Kaliopin vrt II. Studije o poetičkim i ideološkim aspektima hrvatske epike. Split, 135–145. - Fališevac, Dunja. 2007. Žensko i muško pismo u hrvatskoj ranonovovjekovnoj književnosti, u: Stari pisci hrvatski i njihove poetike. Zagreb, 301–325. - Fališevac, Dunja. 2010. Sveta Katarina – prva učena žena u hrvatskoj književnoj kulturi. Slovo 60: 255–277. Fališevac, Dunja. 2013. Slike starog Dubrovnika. Filološke i književnoatropološke studije. Zagreb, 135 – 204.
 4. Gabrielli, Francesca Maria. 2015. Sestra sestri: bilješke o kanconijeru Nade Bunić (Speranze di Bona). Građa za povijest književnosti hrvatske 38: 83–126. - Grmača, Dolores. 2010. Držićevi grijesi u tri prizora, u: Marin Držić. 1508–2008. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 5–7. studenoga 2008. u Zagrebu, ur. Nikola Batušić i Dunja Fališevac. Zagreb: HAZU, 247–279. - Gulin Zrnić, Valentina. 2006. O jednom pristupu drugom spolu u tri čina. Kaleidoskop ženskih slika u Dubrovniku 15. i 16. stoljeća, u: Čovjek, prostor, vrijeme. Književnoantropološke studije iz hrvatske književnosti, ur. Ž. Benčić i D. Fališevac, Zagreb.
 5. Janeković Römer, Zdenka. 1994. Rod i grad: dubrovačka obitelj od XIII. do XV. stoljeća. Dubrovnik: HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku. - Marković, Zdenka. 1970. Pjesnikinje starog Dubrovnika od sredine XVI do svršetka XVIII stoljeća u kulturnoj sredini svoga vremena, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Odjel za suvremenu književnost, Zagreb.
 6. Moi, Toril. 2007. Seksualna/tekstualna politika. Feministička književna teorija, prev. M. Grdešić, Zagreb. - Novak, Slobodan Prosperov. 1990. Ideja o ženi u hrvatskoj renesansnoj književnosti, Dubrovnik 1–2: 158–175. - Plejić Poje, Lahorka. 2007. Ženski pjesnik i muški likovi, u: Bogašinović, Lukrecija, 2007. Djela, priredila Lahorka Plejić Poje, Thema, Zadar, 5–31. - Plejić Poje, Lahorka. 2008. Mizoginija, mizandrija, satira. Bilješke uz tri pjesme iz starije hrvatske književnosti, u: Nova Croatica 2: 27–42. - Stojan, Slavica. 2003. Vjerenice i nevjernice. Žene u svakodnevici Dubrovnika (1600-1815), Prometej, Zagreb–Dubrovnik. - Stojan, Slavica. 1999. Anica Bošković, Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, Dubrovnik. - Tatarin, Milovan. 2010. Uskraćeni užitak: o spolnim zabranama u hrvatskoj srednjovjekovnoj i ranonovovjekovnoj književnoj kulturi, u: Povijest hrvatskoga jezika. Književne prakse sedamdesetih. Zbornik radova 38. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb, 223–255.
 7. Dodatna literatura: - Banić-Pajnić, Erna. 2004. Žena u renesansnoj filozofiji, Prilozi 59-60. - Bloch, Howard. 1991. Medieval Misogyny and the Invention of Western Romantic Love. Chicago-London. - Čale Feldman, Lada i Ana Tomljenović. 2012. Uvod u feminističku književnu kritiku. Zagreb. - Duby, Georges i Michelle Perrot. 1995. Storia delle donne in Occidente; Dal Rinascimento all'età moderna, Roma-Bari. - Gučetić, Nikola Vitov. 1998. Upravljanje obitelji, Biblioteka Scopus, Zagreb. - Janeković Römer, Zdenka. 2007. Maruša ili suđenje ljubavi. Bračno-ljubavna priča iz srednjovjekovnog Dubrovnika. Algoritam, Zagreb. - Kotruljević, Beno. 2005. Knjiga o umijeću trgovanja, Binoza press, Zagreb. - Le Goff, Jacques. 1993. Tijelo i ideologija na srednjovjekovnom zapadu; Uskraćivanje užitka, u: Srednjovjekovni imaginarij: eseji. Anitbarbarus, Zagreb, 131–134; 143–153. - Perrot, Michelle. 2009. Moja povijest žena, Ibis grafika, Zagreb. - Tatarin, Milovan. 2003. Bludnica i svetica (Starohrvatska legenda o Mariji Egipćanki), Naklada Ljevak, Zagreb. - Zagorac, Ivana. 2007. Nikola Vitov Gučetić: o ljepoti, ljubavi i ženama, u: Filozofska istraživanja, 27/3: 613–627.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar