Naziv
smjer Književni
Puni naziv
Kroatistika, smjer Književni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar hrvatskog jezika i književnosti
magistra hrvatskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. analizirati i vrednovati pojave i procese u hrvatskoj književnosti u povijesnom kontekstu
 2. analizirati pojave popularne kulture i povezati ih sa specifičnim književnim tekstovima
 3. analizirati, interpretirati, kritički vrednovati tekstove starije, novije i usmene hrvatske književnosti te zauzeti primjeren stav prema književnoj kritici
 4. koristiti se prikladnim književnopovijesnim i književnoteorijskim kriterijima u vrednovanju starijih, novijih i suvremenih književnih tekstova
 5. integrirati analizu književnih tekstova sa stečenim znanjima iz drugih humanističkih i nekih društvenih disciplina
 6. identificirati i locirati istraživačka područja, organizirati i provesti istraživački rad na području dijalektologije ili usmene književnosti te rezultate vrednovati i pohraniti i tako ih učiniti dostupnima lokalnoj ili široj zajednici
 7. razviti vlastita teorijska tumačenja književnih tekstova i kulturnih fenomena
 8. kritički preispitivati utjecaj medija na književnost
 9. poticati na poštovanje različitosti među kulturama i ljudima te primjenjivati etička načela u radu
 10. s pomoću stečenih načela u pisanju znanstvenih i stručnih radova, bit će sposobni samostalno oblikovati pojedine teme iz hrvatske književnosti
 11. predstaviti povijesne književne tekstove i pisane kulturne spomenike iz vizure suvremenih književnoznanstvenih paradigmi
 12. usporediti i vrednovati različite teorijske pristupe pojedinim književnim i kulturnim fenomenima
 13. u susretu s nepoznatim i novim problemom odabrati i povezati različite teorijske pojmove i pristupe
 14. razviti visoku razinu interpresonalnih vještina i sposobnosti za timski rad
 15. prezentirati i posredovati prezentaciju književnih tekstova u različitim medijima (kazalište, radio, televizija, ples), stučnoj publici kao i onima koji nisu sustručnjaci
 16. steći vještine usvajanja novih književnoznanstvenih i interdisciplinarnih spoznaja presudnih za cjeloživotno obrazovanje
 17. suvereno istraživati hrvatsko književno i kulturno naslijeđe i njegovu posebnost u odnosu prema srodnim europskim i svjetskim književnim pojavama i procesima
 18. osmisliti i organizirati javna književna i kulturna događanja te stečena znanja primijeniti u novinarskim, uredničkim, animacijskim i kulturnim djelatnostima

1. semestar
1. Izborni kolegiji - Hrvatska književnost - Odabrati 8 ECTS bodova (10684)
2. Izborni kolegiji - Hrvatsko jezikoslovlje - Odabrati 4 ECTS boda (10685)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (12437)
2. semestar
1. Izborni kolegiji - Hrvatska književnost - Odabrati 4 ECTS boda (11899)
2. Izborni kolegiji - Teorija književnosti/ kulture - Odabrati 4 ECTS boda (11900)
3. Izborni kolegiji - Hrvatsko jezikoslovlje - Odabrati 4 ECTS boda (11901)
4. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 4 ECTS boda (12439)
3. semestar
1. Hrvatska književnost/kultura - odabrati 8 ECTS bodova (10784)
Biblija kao književnost u nastavi 125461
Dramsko stvaralaštvo Miroslava Krleže 118105
Figure i diskurzi 79615
Hrvatska autobiografija 132084
Hrvatska usmenoknjiževna retorika 170270
Hrvatsko modernističko i postmodernističko pjesništvo 118116
Intertekstualne veze starije i novije hrvatske književnosti 77907
Orijentalizam i okcidentalizam u hrvatskoj književnosti 132086
Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije 80632
Predaja kao usmenoknjiževni žanr 118124
Psihoanalitičko čitanje hrvatskog romana 125473
Putopis u hrvatskoj književnosti - ideologija žanra 118126
Terenska dijalektološka istraživanja 160824
Uvod u tematsku analizu ranonovovjekovnih tekstova 118134
2. Hrvatsko jezikoslovlje - odabrati 4 ECTS boda (10785)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 4 ECTS boda (10786)
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - Hrvatska književnost/kultura - odabrati 4 ECTS boda (11904)