Naziv
smjer Književni
Puni naziv
Kroatistika, smjer Književni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar hrvatskog jezika i književnosti
sveučilišna magistra hrvatskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. analizirati, interpretirati, kritički vrednovati tekstove starije, novije i usmene hrvatske književnosti te zauzeti primjeren stav prema književnoj kritici
 2. analizirati i vrednovati pojave i procese u hrvatskoj književnosti u povijesnom kontekstu
 3. suvereno istraživati hrvatsko književno i kulturno naslijeđe i njegovu posebnost u odnosu prema srodnim europskim i svjetskim književnim pojavama i procesima
 4. koristiti se prikladnim književnopovijesnim i književnoteorijskim kriterijima u vrednovanju starijih, novijih i suvremenih književnih tekstova
 5. usporediti i vrednovati različite teorijske pristupe pojedinim književnim i kulturnim fenomenima
 6. razviti vlastita teorijska tumačenja književnih tekstova i kulturnih fenomena
 7. u susretu s nepoznatim i novim problemom odabrati i povezati različite teorijske pojmove i pristupe
 8. s pomoću stečenih načela u pisanju znanstvenih i stručnih radova, bit će sposobni samostalno oblikovati pojedine teme iz hrvatske književnosti
 9. predstaviti povijesne književne tekstove i pisane kulturne spomenike iz vizure suvremenih književnoznanstvenih paradigmi
 10. kritički preispitivati utjecaj medija na književnost
 11. prezentirati i posredovati prezentaciju književnih tekstova u različitim medijima (kazalište, radio, televizija, ples), stučnoj publici kao i onima koji nisu sustručnjaci
 12. osmisliti i organizirati javna književna i kulturna događanja te stečena znanja primijeniti u novinarskim, uredničkim, animacijskim i kulturnim djelatnostima
 13. steći vještine usvajanja novih književnoznanstvenih i interdisciplinarnih spoznaja presudnih za cjeloživotno obrazovanje
 14. analizirati pojave popularne kulture i povezati ih sa specifičnim književnim tekstovima
 15. identificirati i locirati istraživačka područja, organizirati i provesti istraživački rad na području dijalektologije ili usmene književnosti te rezultate vrednovati i pohraniti i tako ih učiniti dostupnima lokalnoj ili široj zajednici
 16. integrirati analizu književnih tekstova sa stečenim znanjima iz drugih humanističkih i nekih društvenih disciplina
 17. razviti visoku razinu interpresonalnih vještina i sposobnosti za timski rad
 18. poticati na poštovanje različitosti među kulturama i ljudima te primjenjivati etička načela u radu

1. Izborni kolegiji - Hrvatska književnost - Odabrati 4 ECTS boda (11899)
2. Izborni kolegiji - Teorija književnosti/ kulture - Odabrati 4 ECTS boda (11900)
3. Izborni kolegiji - Hrvatsko jezikoslovlje - Odabrati 4 ECTS boda (11901)
4. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 4 ECTS boda (12439)
1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - Hrvatska književnost/kultura - odabrati 4 ECTS boda (11904)
225499 Feministička književna teorija
125464 Hrvatska ćirilička pismenost
161122 Hrvatska dijalektna leksikografija
198887 Hrvatska pučka književnost
215539 Hrvatska standardna prozodija
225501 Hrvatski jezik u digitalnom dobu
118116 Hrvatsko modernističko i postmodernističko pjesništvo
131727 Ljudi i igre. Filološke i književnoantropološke analize hrvatske ranonovovjekovne književnosti
80632 Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije
118125 Prijevodne inačice Biblije
250756 Rodna lingvistika
225504 Roman: teorija i povijest žanra
170295 Suvremeni hrvatski roman: od stila do diskurza
128036 Teorija standardnog jezika