Naziv
smjer Jezikoslovni
Puni naziv
Kroatistika, smjer Jezikoslovni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar hrvatskog jezika i književnosti
sveučilišna magistra hrvatskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. koristiti se logičkim, apstraktnim, analitičkim, kritičkim, divergentnim i asocijativnim razmišljanjem
 2. razumjeti, analizirati, sažeti i kritički vrednovati znanstvene i stručne tekstove
 3. koristiti se suvremenim informacijskim i komunikaicjskim tehnologijama za potrebe svoje struke
 4. samostalno pisati znanstvene i stručne radove
 5. interdisciplinarno povezivati stečena znanja i kompetencije sa srodnim akademskim područjima
 6. samostalno, na vlastiti poticaj i na nov način rješavati jezikoslovna pitanja s različitih znanstvenih i stručnih motrišta
 7. oblikovati, organizirati i ponuditi jezikoslovne teme kao projekte
 8. razumjeti ovisnost znanstvenih spoznaja i dostignuća
 9. kritički procijeniti vlastite i tuđe spoznaje i znanja
 10. razumjeti i kritički vrednovati temeljne jezikoslovne smjerove i njihova filozofska ishodišta
 11. samostalno istražiti i opisati jezične pojave u njihovoj sustavnoj, društvenoj, spoznajnoj i povijesnoj povezanosti
 12. samostalno istraživati i kritički vrednovati jezične pojave u prošlosti i sadašnjosti
 13. samostalno istraživati jezik kao sredstvo i ishod međudjelovanja u njegovoj spoznajnoj, osjećajnoj, stvaralačkoj i društvenoj ulozi
 14. primjereno preispitivati novije jezične teorije i modele
 15. suoblikovati standardnojezičnu normu i kritički razmatrati njezino djelovanje
 16. preispitivati jezičnu politiku
 17. analizirati i vrednovati različite funkcionalnostilske tekstove
 18. jasno i nedvosmisleno predstaviti jezikoslovne spoznaje stručnomu i širemu slušateljstvu
 19. savjetovati izvorne i neizvorne govornike hrvatskoga jezika o općejezičnim, normativnim i terminološkim pitanjima
 20. stečena znanja primijeniti u lektorskim, novinarskim, uredničkim i kulturnim djelatnostima

1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - Hrvatsko jezikoslovlje - odabrati 4 ECTS boda (11898)
225499 Feministička književna teorija
125464 Hrvatska ćirilička pismenost
161122 Hrvatska dijalektna leksikografija
198887 Hrvatska pučka književnost
215539 Hrvatska standardna prozodija
225501 Hrvatski jezik u digitalnom dobu
118116 Hrvatsko modernističko i postmodernističko pjesništvo
80632 Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije
118125 Prijevodne inačice Biblije
250756 Rodna lingvistika
225504 Roman: teorija i povijest žanra
128036 Teorija standardnog jezika