Naziv
Metodika govorništva
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS
5
Šifra
124277
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Metodičke vježbe
30

Cilj
Osposobiti buduće nastavnike govorništva da organiziraju nastavu s govorničkim sadržajima, da samostalno odabiru, oblikuju i primjenjuju nastavne metode i tehnike u obradi pojedinih govorničkih sadržaja te da oblikuju nastavu koja će motivirati učenike i omogućiti razumijevanje govorničke teorije i razvoj govorničkih vještina.
Sadržaj
 1. Uvod u Metodiku govorništva. Analiza retoričkih tema u udžbenicima i radnim bilježnicama hrvatskoga jezika za gimnazije.
 2. Metodika kao znanstvena disciplina. Interdisciplinarnost. Analiza retoričkih tema u udžbenicima i radnim bilježnicama hrvatskoga jezika za gimnazije.
 3. Govorništvo kao nastavni predmet. Modeli obrade nastavnih jedinica u udžbenicima hrvatskoga jezika za gimnazije.
 4. Kurikul. Upute o hospitiranju i o vođenju Dnevnika praćenja nastave.
 5. Određivanje ciljeva obrazovanja: Bloomova taksonomija. Ishodi u nastavnom planu i u nastavnim jedinicama.
 6. Stilovi učenja. Primjena stilova učenja u nastavi Govorništva.
 7. Nastavne metode. Odabir metoda u obradi retoričkih sadržaja.
 8. Nastavna sredstva i pomagala. Analiza postojećih izvedbenih planova predmeta Govorništvo u hrvatskim školama.
 9. Motivacijski postupci u nastavi. Metodičke obrade odabranih govorničkih tema.
 10. Tipovi nastavnih sati. Metodičke obrade odabranih govorničkih tema.
 11. Priprema nastavnoga sata. Metodičke obrade odabranih govorničkih tema.
 12. Kriteriji vrednovanja retoričkih sadržaja. Studentski usmeni prikazi metodičkih tema.
 13. Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika. Studentski usmeni prikazi metodičkih tema.
 14. Analiza dnevnika praćenja nastave. Studentski usmeni prikazi metodičkih tema.
 15. Pisanje kolokvija. Vrednovanje i zaključak.

Ishodi učenja
 1. Odrediti nastavne ciljeve predmeta Govorništvo.
 2. Objasniti ishode obrazovanja u kontekstu Bloomove taksonomije.
 3. Planirati, osmisliti i provoditi nastavu predmeta Govorništvo u srednjim školama, višim i visokim učilištima.
 4. Analizirati aktualne kurikule predmeta Govorništvo u hrvatskim školama.
 5. Utvrditi kriterije vrednovanja govorne izvedbe te pratiti i vrednovati učenička postignuća
 6. Pripremiti i održati ogledni sat iz nastave Govorništva u gimnaziji.
 7. Objasniti i primijeniti motivacijske postupke i stilove učenja u nastavi.
Metode podučavanja
Predavavanja i vježbe.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje, seminarski rad, hospitacije i ogledni sat u školi, kolokvij i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Bežen, A. (2008). Metodika – znanost o poučavanju nastavnog predmeta. Učiteljski fakultet u Zagrebu i Profil. Zagreb
 2. Vangelisti, A. L; Daly, J.A; Friedrich G.W. (ur.) (1999). Teaching communication: theory, reaserch and methods. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey, London
 3. Vizek Vidović, Vlasta (2009), ur. Planiranje kurikuluma usmjerenog na kompetencije u obrazovanju učitelja i nastavnika: priručnik za visokoškolske nastavnike. Zagreb. Filozofski fakultet.
Dopunska literatura
 1. Češi, M. i Barbaroša-Šikić M. (ur.) (2007). Komunikacija u nastavi hrvatskoga jezika: suvremeni pristupi poučavanju u osnovnim i srednjim školama, Naklada Slap, Agencija za odgoj i obrazovanje. Jastrebarsko, Zagreb
 2. McKeachie, W.J. i Svinicki, M. (2006) McKeachie's teaching tips. Strategies, research, and theory for college and university teachers. Boston i New York: Houghton Mifflin Company.
 3. Relevantni radovi iz časopisa: Metodika: časopis za teoriju i praksu metodikâ u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi / [glavni urednik Ante Bežen].
 4. Lucas, S. E. (2015). Umijeće javnog govora, Mate marketing, Zagreb
 5. Marzano, Robert, J., Pickering J. Debra, Pollock, E. Jane (2006). Nastavne strategije: kako primijeniti devet najuspješnijih nastavnih strategija. Zagreb. Educa.

Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij