Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
utorkom 10-11 prema prethodnom dogovoru (jvduic@ffzg.hr)
Soba
B 318a
Telefon
01/4092296
E-mail
jvduic@ffzg.hr

Rođena je 1973. godine u Splitu. Osnovnu školu završila je u Veloj Luci, a gimnaziju i srednju glazbenu školu u Zagrebu. Diplomirala je 1999. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekla zvanje profesorice fonetike i profesorice hrvatskoga jezika i književnosti. Magistrirala je 2003. obranivši rad Verbalni humor u zbirci „Libro Dubaja Marusa“ Šime Vučetića, a doktorirala 2009. godine radom Govor u hrvatskome filmu. Od 2000. godine kao asistentica sudjelovala u izvođenju nastave na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2000. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na projektu MZOŠ-a Govorna stilistika u pjesničkoj i političkoj komunikaciji. U znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana je 2009, a u zvanje izvanredne profesorice 2018. godine. U zvanje redovite profesorice izabrana je 2023. Nositeljica je i izvoditeljica kolegija Lingvistika govora, Metodika govorništva, Ortoepija hrvatskoga jezika II i Retorika i stilistika na Odsjeku za fonetiku te kolegija Dikcija na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Na Poslijediplomskom sveučilišnom specijalističkom studiju primijenjene kroatistike predaje kolegij Govorna i pisana komunikacija. Kao vanjska suradnica (fonetičarka) radila je na RTL-televiziji i u Službi za jezik i govor HRT-u. Članica je Savjeta za jezik i govor HRT-a. Voditeljica je mnogih govorničkih i medijskih radionica te održava individualne vježbe za profesionalne govornike. Izlagala je na tridesetak znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Objavila je dvije znanstvene monografije: "U Abesiniju za fonetičara: govor u hrvatskome filmu" (2013) i "Naglasak na naglasku" u suautorstvu s Blaženkom Martinović i Elenmmari Pletikos Olof (2021) te tridesetak znanstvenih i stručnih radova iz fonetike, retorike, pravogovora, medijskoga govora i stilistike. Održala je niz pozvanih predavanja (u Matici hrvatskoj, Zagrebačkom lingvističkom krugu, Hrvatskom filološkom društvu, Agenciji za odgoj i obrazovanje itd.) te plenarno predavanje (na znanstvenom skupu Obdobja, Ljubljana). Sudjelovala je kao predavačica na Govorničkoj školi Ivo Škarić te na Sveučilišnoj školi hrvatskoga jezika i kulture. Članica je Hrvatskoga filološkog društva, Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku te uredništva časopisa Govor.


Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2021 Prozodija hrvatskoga jezika: intonacija Suradnik
2020 - 2020 Mali i veliki čitači Voditelj
2020 - 2022 RHEFINE - Rhetoric for Innovative Education
2019 - 2019 Izrada i verifikacija korpusa za učenje i poučavanje hrvatskih naglasaka
2019 - 2019 Izrada i verifikacija korpusa za učenje i poučavanje hrvatskih naglasaka
2018 - 2018 Izrada korpusa za učenje i poučavanje hrvatskih naglasaka Voditelj
2017 - 2017 Stilistički repozitorij Suradnik

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
  • Savjet za jezik i govor Hrvatske radio-televizije
  • Sektor filologije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. Istraživanja govora (IG2019), Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva; Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
  • 2018. Jezik i um, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
  • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
  • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
  • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
  • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (članica uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji:
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=239404