Naziv
Metodika nastave hrvatskog jezika I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
3
Šifra
117632
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s važnijim pojmovima u nastavi hrvatskog jezika u osnovnoj i srednjoj školi (učenje i poučavanje, taksonomski opisi znanja, standard kao sekundarna jezična kompetencija, pojam komunikacijske jezične kompetencije, jezične djelatnosti, samoregulirano učenje, strategije učenja, metode poučavanja, oblici rada, metodički sustavi, tip nastavnog sata, artikulacija nastavnog sata, važniji dokumenti (Kurikulum za nastavni predmet Hrvatski jezik, kurikulumi međupredmetnih tema, Zajednički europski referentni okvir za jezike).
Sadržaj
 1. Određenje metodike i temeljnih pojmova
 2. Teorije učenja i poučavanje
 3. Važnija načela u nastavi hrvatskog jezika
 4. Taksonomski opisi znanja
 5. Komunikacijska jezična kompetencija
 6. Jezične djelatnosti: čitanje i slušanje
 7. Jezične djelatnosti: pisanje i govorenje
 8. Oblici rada
 9. Metode poučavanja
 10. Strategije učenja
 11. Programske vrste i sustavi u nastavi hrvatskog jezika
 12. Predmetni kurikulum za hrvatski jezik
 13. Strukturni modeli nastavnog sata
 14. Motivacija
 15. Ponavljanje

Ishodi učenja
 1. navesti i objasniti teorije učenja, temeljne školske dokumente, načela, izvore i oblike u nastavi hrvatskoga jezika
 2. objasniti metodičke sustave, modele i metode i primjenjivati ih u nastavi hrvatskog jezika
 3. jasno i nedvosmisleno predstaviti jezikoslovne spoznaje stručnomu i širemu slušateljstvu
 4. koristiti se suvremenim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama za potrebe svoje struke
 5. Znati objasniti navesti primjer za obrazovne, odgojne i funkcionalne zadatke u nastavi hrvatskoga jezika (znanja, vještine, stavovi).
 6. Objasniti razliku između imanentne i normativne gramatike.
 7. Objasniti i oprimjeriti najčešće poteškoće u opisu gramatičke norme.
 8. Objasniti i oprimjeriti najčešće poteškoće u ovladavanju gramatičkom normom.
 9. Objasniti i primijeniti nastavna načela u nastavi hrvatskoga jezika.
 10. B. Metodika nastave hrvatskoga jezika 1 (dvopredmetni diplomski nastavnički studij):
 11. Odrediti i objasniti svrhu nastavnog predmeta Hrvatski jezik u osnovnoj i srednjoj školi te opisati njegovu strukturu.
 12. Nabrojiti i opisati važnije dokumente (NOK, Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje, ZEROJ)
 13. Odrediti i objasniti načela nastave Hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjoj školi te sustave i pristupe u nastavi hrvatskoga jezika.
 14. Razlikovati i objasniti programske vrste nastave hrvatskoga jezika.
 15. Odrediti i objasniti obilježja didaktičke i znanstvene gramatike.
 16. Objasniti primjenu taksonomskih opisa znanja u nastavi Hrvatskog jezika.
 17. Razlikovati i primjenjivati prikladne nastavne oblike i izvore nastave hrvatskoga jezika.
 18. Nabrojiti, objasniti i primjenjivati strategije i metode u nastavi Hrvatskog jezika.
 19. Stečena znanja i sposobnosti studentice/studenti moći će primjenjivati u planiranju nastavnih jedinica.
 20. A. Doc. dr. sc. Marko Alerić (jednopredmetni diplomski nastavnički studij):
 21. Znati opisati nastanak dokumenata Ključne kompetencije za cjeloživotno obrazovanje Europske komisije.
 22. Znati primijeniti ključnu kompetenciju komunikacije na materinskom jeziku na obrazovne dokumente.
 23. Znati razlikovati nacionalni okvirni kurikul, predmetni kurikul i nastavni plan i program.
 24. Objasniti i oprimjeriti pojam 'obrazovni ishod'.
Metode podučavanja
predavanja, seminari i radionice, samostalni zadaci i izlaganja
Metode ocjenjivanja
sustavno praćenje, pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Težak, Stjepko (1996): Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1, Zagreb
 2. Stjepko Težak (1996). Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1. Zagreb: Školska knjiga.
 3. Pritchard, Alan (2009). Ways of Learning. New York: Routledge (poglavlja „Learning“, „Behaviourism and the beginnings of theory“, „Cognitive, constructivist learning“, str. 1–33).
Dopunska literatura
 1. Pandžić, Vlado (2001). Govorno i pismeno izražavanje u srednjoj školi. Zagreb: Profil.
 2. Bežen, Ante (2008). Metodika: znanost o poučavanju nastavnog predmeta. Zagreb: Učiteljski fakultet i Profil.
 3. Peko, Anđelka Peko, Anđelka – Ana Pintarić (1999). Uvod u didaktiku hrvatskoga jezika. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera.
 4. Dunja Pavličević-Franić (2005). Komunikacijom do gramatike (razvoj komunikacijske kompetencije u ranome razdoblju usvajanja jezika), Zagreb, 2005.
 5. Kolić-Vehovec, Svjetlana (1999). Edukacijska psihologija. Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci.
 6. Renzo Titone, Primijenjena lingvistika, Zagreb, 1977.
 7. Visinko, Karol (2014). Čitanje – učenje i poučavanje. Zagreb: Školska knjiga.
 8. Visinko, Karol (2010). Jezično izražavanje u nastavi hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga.
 9. Schunk, Dale (62012). Learning Theories: An Educational Perspective. Boston: Pearson.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij