Naziv
Metodika nastave povijesti umjetnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
70
Šifra
170240
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Metodičke vježbe
15

Cilj
Kolegij je zamišljen kao neophodna sustavna teorijska priprema studenata koji su budući srednjoškolski nastavnici likovne umjetnosti i drugih srodnih umjetničkih predmeta, kao i mogući suradnici u području muzejske pedagogije. Ciljevi predmeta su studente upoznati sa: specifičnostima metodike struke povijesti umjetnosti; različitim nastavnim metodama i oblicima rada prilagođenih za izvođenje nastave likovne umjetnosti; postavkama metodičke vježbe, kao jedne od izrazito važnih metoda u nastavi predmeta; kriterijima oblikovanja kvalitetnih odgojno-obrazovnih ciljeva i ishoda kroz propisane nastavne sadržaje; pojedinim taksonomijama i područjima znanja; aktualnim dokumentima vezanima uz nastavu likovne umjetnosti i srednjoškolski nastavni proces uopće; mogućnostima i specifičnostima različitih oblika podučavanja i u izvanučioničkom okruženju (nastava u muzeju, terenska nastava) i dr. Cilj je studentima dati teorijsku podlogu metodike struke te znanja i vještine kao temelj za daljnje obrazovanje unutar nastavničkoga usmjerenja, a koje predviđa samostalno oblikovanje i izvođenje nastave u srednjim školama unutar nastavne prakse.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje; teorijske postavke metodike; upoznavanje specifičnost metodike povijesti umjetnosti; povijest podučavanja Likovne umjetnosti u hrvatskom obrazovnom sustavu;
 2. Analiza Nastavnoga plana i programa za gimnazijski predmet Likovna umjetnost (dvogodišnji i četverogodišnji program); komparacija s nastavnim planom za predmet Likovna kultura;
 3. Analiza aktualnoga nacionalnog općeg kurikuluma; analiza predmetnog kurikuluma i kurikuluma umjetničkoga područja; analiza odabranih inozemnih kurikuluma iz umjetničkih predmeta
 4. Analiza satnice predmeta Likovna umjetnost u gimnazijama i ostalih srodnih predmeta u stručnim i umjetničkim školama; analiza nastavnih planova za umjetničke predmete u stručnim i umjetničkim školama
 5. Razvijanje temeljnih kompetencija u nastavi likovne umjetnosti; kompetencije i odgojno-obrazovni ishodi; analiza i korištenje taksonomija u oblikovanju odgojno-obrazovnih ciljeva i ishoda u nastavi Likovne umjetnosti
 6. Detaljna razrada odgojno-obrazovnih ciljeva i ishoda u nastavi Likovne umjetnosti prema područjima znanja (kognitivno, psihomotoričko, afektivno)
 7. Kolokvij; Oblici i metode rada i poučavanja; učionička nastava; metodička vježba
 8. Detaljna razrada strukture nastavnog sata kroz odabrane nastavne teme i sadržaje propisane aktualnim nastavnim programom; različiti pristupi rada i metoda unutar propisanih sadržaja obzirom na razinu obrazovanja i usmjerenje;
 9. Detaljna razrada metodičke vježbe u nastavi Likovne umjetnosti kao neophodne metode rada u suvremenoj nastavi Likovne umjetnosti; vrste metodičkih vježbi; specifičnosti metodičkih vježbi; oblikovanje i provedba metodičkih vježbi; primjenjivost različitih modela metodičkih vježbi na različite nastavne sadržaje i dr.
 10. Projektno učenje i projekta nastava; specifičnosti projektne nastave; odabir teme; struktura projekta; oblikovanje vremenika; istraživačka nastava; terenska nastava i dr.
 11. Nastava Likovne umjetnosti u muzeju; upoznavanje s pravilnicima kojima se reguliraju kriteriji izvanškolske nastave; metode rada u nastavi u muzeju; oblikovanje zadataka i metodičkih vježbi za nastavu u muzeju; muzejska pedagogija; muzejsko-edukacijski projekti i radionice i dr.
 12. Državna matura; pravilnik o državnoj maturi; vrste zadataka i pitanja; analiza ispitnoga kataloga; analiza testova znanja državne mature iz Likovne umjetnosti
 13. Interdisciplinarnost u nastavi Likovne umjetnosti; postavke interdisciplinarnoga učenja; mogućnosti u nastavi; primjeri iz prakse i dr.
 14. Procjena i evaluacija učeničkoga znanja i postignuća iz predmeta Likovna umjetnost; upoznavanje s pravilnikom o ocjenjivanju; upoznavanje s različitim vrstama provjere učeničkoga znanja; pismena i usmena provjera znanja iz Likovne umjetnosti; vrste zadataka;
 15. Završno predavanje (ponavljanje); kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Opisati, analizirati i kritički prosuditi domaće i inozemne dokumente relevantne za predmet Likovna umjetnost i ostale srodne predmete u strukovnim i umjetničkim školama.
 2. Opisati, analizirati i demonstrirati različite oblike i metode rada u nastavi Likovne umjetnosti, usklađene sa suvremenim pristupima i zahtjevima nastavnih procesa.
 3. Definirati odgojno-obrazovne ciljeve učenja i poučavanja s obzirom na sadržaj predmeta Likovna umjetnost i potrebe pojedinih nastavnih cjelina.
 4. Opisati i analizirati različite taksonomske modele te kritički evaluirati njihovu primjenjivost u nastavi Likovne umjetnosti
 5. Oblikovati strukturu nastavnoga sata iz zadanih nastavnih sadržaja.
 6. Oblikovati i provesti metodičku vježbu iz zadanih nastavnih sadržaja.
 7. Analizirati i predložiti različite modele projektne, istraživačke i terenske nastave te nastave u muzeju iz sadržaja likovne umjetnosti, vizualne kulture i s njima povezanih međudisciplinarnih sadržaja.
 8. Definirati, analizirati te samostalno oblikovati i primjenjivati različite strategije za praćenje, provjeravanje i vrednovanje učeničkih postignuća u nastavi likovne umjetnosti.
Metode podučavanja
Frontalna nastava, metoda razgovora, metodička vježba, radionički pristup nastavi, interaktivna nastava, interdisciplinarna nastava i dr.
Metode ocjenjivanja
kolokvij, mapa radova, pismeni ispit, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Jadranka Damjanov, Vizualni jezik i likovna umjetnost, Zagreb: Školska knjiga, 1991.
 2. Jadranka Damjanov, Umjetnost Avantura – bilježnica, Zagreb: Hermes izdavaštvo, 1998.
 3. Jadranka Damjanov, Pogled i slika, Zagreb: Hermes izdavaštvo, 1996.
 4. Milan Matijević, Diana Radovanović, Nastava usmjerena na učenika.Prinosi razvoju metodika nastavnih predmeta u srednjim školama, Zagreb: Školske novine, 2011.
 5. Odobreni udžbenici i priručnici za srednju školu iz predmeta Likovna umjetnost u tekućoj školskoj godini.
 6. »Kurikulum nastavnog predmeta Likovna kultura za osnovne škole i Likovna umjetnost za gimnazije«, Zagreb: MZO, 2019.
 7. Nacionalni okvirni kurikulum, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2011.
Dopunska literatura
 1. Ante Bežen, Dragan Milanović, Vlatka Domović (ur.), Metodike u suvremenom odgojno-obrazovnom i znanstvenom sustavu, Zagreb; Akademija odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske, 2013., str. 26-76.
 2. Lorin W. Anderson, David A. Krathwohl, A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom's Taxonomy of educational objectives. New York: Longman, 2001.
 3. Ispitni katalog za državnu maturu - Likovna umjetnost, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zagreb (za tekuću šk. god.)
 4. Eilean Hooper-Greenhill, Museums and education: purpose, pedagogy, performance, London i New York: Routledge, 2010. [2007.]
 5. Sanja Lončar-Vicković, Zlata Dolaček-Alduk, Ishodi učenja - priručnik za
 6. Milan Matijević, Projektno učenje i nastava, u: Nastavnički suputnik 2008./09., Zagreb: Znamen, str. 188-225.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij