Naziv
Metodika nastave povijesti umjetnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
7
Šifra
170240
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Metodičke vježbe
15

Cilj
Kolegij je zamišljen kao neophodna sustavna teorijska priprema studenata koji su budući srednjoškolski nastavnici likovne umjetnosti i drugih srodnih umjetničkih predmeta, kao i mogući suradnici u području muzejske pedagogije. Ciljevi predmeta su studente upoznati sa: specifičnostima metodike struke povijesti umjetnosti; različitim nastavnim metodama i oblicima rada prilagođenih za izvođenje nastave likovne umjetnosti; postavkama metodičke vježbe, kao jedne od izrazito važnih metoda u nastavi predmeta; kriterijima oblikovanja kvalitetnih odgojno-obrazovnih ciljeva i ishoda kroz propisane nastavne sadržaje; pojedinim taksonomijama i područjima znanja; aktualnim dokumentima vezanima uz nastavu likovne umjetnosti i srednjoškolski nastavni proces uopće; mogućnostima i specifičnostima različitih oblika podučavanja i u izvanučioničkom okruženju (nastava u muzeju, terenska nastava) i dr. Cilj je studentima dati teorijsku podlogu metodike struke te znanja i vještine kao temelj za daljnje obrazovanje unutar nastavničkoga usmjerenja, a koje predviđa samostalno oblikovanje i izvođenje nastave u srednjim školama unutar nastavne prakse.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje; teorijske postavke metodike; upoznavanje specifičnost metodike povijesti umjetnosti; povijest podučavanja Likovne umjetnosti u hrvatskom obrazovnom sustavu;
 2. Analiza Nastavnoga plana i programa za gimnazijski predmet Likovna umjetnost (dvogodišnji i četverogodišnji program); komparacija s nastavnim planom za predmet Likovna kultura;
 3. Analiza aktualnoga nacionalnog općeg kurikuluma; analiza predmetnog kurikuluma i kurikuluma umjetničkoga područja; analiza odabranih inozemnih kurikuluma iz umjetničkih predmeta
 4. Analiza satnice predmeta Likovna umjetnost u gimnazijama i ostalih srodnih predmeta u stručnim i umjetničkim školama; analiza nastavnih planova za umjetničke predmete u stručnim i umjetničkim školama
 5. Razvijanje temeljnih kompetencija u nastavi likovne umjetnosti; kompetencije i odgojno-obrazovni ishodi; analiza i korištenje taksonomija u oblikovanju odgojno-obrazovnih ciljeva i ishoda u nastavi Likovne umjetnosti
 6. Detaljna razrada odgojno-obrazovnih ciljeva i ishoda u nastavi Likovne umjetnosti prema područjima znanja (kognitivno, psihomotoričko, afektivno)
 7. Kolokvij; Oblici i metode rada i poučavanja; učionička nastava; metodička vježba
 8. Detaljna razrada strukture nastavnog sata kroz odabrane nastavne teme i sadržaje propisane aktualnim nastavnim programom; različiti pristupi rada i metoda unutar propisanih sadržaja obzirom na razinu obrazovanja i usmjerenje;
 9. Detaljna razrada metodičke vježbe u nastavi Likovne umjetnosti kao neophodne metode rada u suvremenoj nastavi Likovne umjetnosti; vrste metodičkih vježbi; specifičnosti metodičkih vježbi; oblikovanje i provedba metodičkih vježbi; primjenjivost različitih modela metodičkih vježbi na različite nastavne sadržaje i dr.
 10. Projektno učenje i projekta nastava; specifičnosti projektne nastave; odabir teme; struktura projekta; oblikovanje vremenika; istraživačka nastava; terenska nastava i dr.
 11. Nastava Likovne umjetnosti u muzeju; upoznavanje s pravilnicima kojima se reguliraju kriteriji izvanškolske nastave; metode rada u nastavi u muzeju; oblikovanje zadataka i metodičkih vježbi za nastavu u muzeju; muzejska pedagogija; muzejsko-edukacijski projekti i radionice i dr.
 12. Državna matura; pravilnik o državnoj maturi; vrste zadataka i pitanja; analiza ispitnoga kataloga; analiza testova znanja državne mature iz Likovne umjetnosti
 13. Interdisciplinarnost u nastavi Likovne umjetnosti; postavke interdisciplinarnoga učenja; mogućnosti u nastavi; primjeri iz prakse i dr.
 14. Procjena i evaluacija učeničkoga znanja i postignuća iz predmeta Likovna umjetnost; upoznavanje s pravilnikom o ocjenjivanju; upoznavanje s različitim vrstama provjere učeničkoga znanja; pismena i usmena provjera znanja iz Likovne umjetnosti; vrste zadataka;
 15. Završno predavanje (ponavljanje); kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Opisati, analizirati i kritički prosuditi domaće i inozemne dokumente relevantne za predmet Likovna umjetnost i ostale srodne predmete u strukovnim i umjetničkim školama.
 2. Opisati, analizirati i demonstrirati različite oblike i metode rada u nastavi Likovne umjetnosti, usklađene sa suvremenim pristupima i zahtjevima nastavnih procesa.
 3. Definirati odgojno-obrazovne ciljeve učenja i poučavanja s obzirom na sadržaj predmeta Likovna umjetnost i potrebe pojedinih nastavnih cjelina.
 4. Opisati i analizirati različite taksonomske modele te kritički evaluirati njihovu primjenjivost u nastavi Likovne umjetnosti
 5. Oblikovati strukturu nastavnoga sata iz zadanih nastavnih sadržaja.
 6. Oblikovati i provesti metodičku vježbu iz zadanih nastavnih sadržaja.
 7. Analizirati i predložiti različite modele projektne, istraživačke i terenske nastave te nastave u muzeju iz sadržaja likovne umjetnosti, vizualne kulture i s njima povezanih međudisciplinarnih sadržaja.
 8. Definirati, analizirati te samostalno oblikovati i primjenjivati različite strategije za praćenje, provjeravanje i vrednovanje učeničkih postignuća u nastavi likovne umjetnosti.
Metode podučavanja
Frontalna nastava, metoda razgovora, metodička vježba, radionički pristup nastavi, interaktivna nastava, interdisciplinarna nastava i dr.
Metode ocjenjivanja
kolokvij, mapa radova, pismeni ispit, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Jadranka Damjanov, Vizualni jezik i likovna umjetnost, Zagreb: Školska knjiga, 1991.
 2. Jadranka Damjanov, Umjetnost Avantura – bilježnica, Zagreb: Hermes izdavaštvo, 1998.
 3. Jadranka Damjanov, Pogled i slika, Zagreb: Hermes izdavaštvo, 1996.
 4. Milan Matijević, Diana Radovanović, Nastava usmjerena na učenika.Prinosi razvoju metodika nastavnih predmeta u srednjim školama, Zagreb: Školske novine, 2011.
 5. Odobreni udžbenici i priručnici za srednju školu iz predmeta Likovna umjetnost u tekućoj školskoj godini.
 6. »Kurikulum nastavnog predmeta Likovna kultura za osnovne škole i Likovna umjetnost za gimnazije«, Zagreb: MZO, 2019.
 7. Nacionalni okvirni kurikulum, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2011.
Dopunska literatura
 1. Ante Bežen, Dragan Milanović, Vlatka Domović (ur.), Metodike u suvremenom odgojno-obrazovnom i znanstvenom sustavu, Zagreb; Akademija odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske, 2013., str. 26-76.
 2. Lorin W. Anderson, David A. Krathwohl, A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom's Taxonomy of educational objectives. New York: Longman, 2001.
 3. Ispitni katalog za državnu maturu - Likovna umjetnost, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zagreb (za tekuću šk. god.)
 4. Eilean Hooper-Greenhill, Museums and education: purpose, pedagogy, performance, London i New York: Routledge, 2010. [2007.]
 5. Sanja Lončar-Vicković, Zlata Dolaček-Alduk, Ishodi učenja - priručnik za
 6. Milan Matijević, Projektno učenje i nastava, u: Nastavnički suputnik 2008./09., Zagreb: Znamen, str. 188-225.

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij