Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
petkom, 11:00-12:30
Soba
C-104
Telefon
01/4092-143
E-mail
jasmina.nestic@ffzg.unizg.hr

Jasmina Nestić diplomirala je povijest umjetnosti i etnologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine, na kojemu je doktorirala 2014. godine radom "Iluzionirani oltari XVIII. stoljeća na području sjeverozapadne Hrvatske" (mentor akademik Vladimir Marković). Od 2006. do 2007. bila je zaposlena kao profesor likovne umjetnosti u dvije gimnazije u Zagrebu. Na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na Katedri za metodiku nastave povijesti umjetnosti, zaposlena je od 2008. godine; u ožujku 2018. stekla je znanstveno-nastavno zvanje docenta, a u svibnju 2023. izvanrednog profesora. Od listopada 2018. do listopada 2020. bila je predstojnica Katedre za metodiku nastave povijesti umjetnosti.
Na Odsjeku za povijest umjetnosti sudjeluje u izvođenju nastave iz obaveznih kolegija nastavničkoga smjera na diplomskome studiju, ujedno i za studente nastavničkoga smjera Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Od 2015./2016. do 2023./2024. izvodila je nastavu iz obaveznoga kolegija Povijest umjetnosti na preddiplomskome studiju Krajobrazna arhitektura na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.
Bila je recenzentica ispita državne mature (za šk. god. 2011./2012.-2015./2016.), ocjenjivačica ispita državne mature (za šk. god. 2014./2015.-2023./2024.), članica komisije za izradu ispita državne mature (za šk. god. 2016./2017.-2024./2025.) i članica skupine za izradu ispitnoga kataloga državne mature za predmet Likovna umjetnost (za šk. god. 2014./2015., 2021./2022.), sve u organizaciji Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Od 2015. godine članica je ispitnoga povjerenstva za polaganje stručnoga ispita za profesore likovne umjetnosti (Agencija za odgoj i obrazovanje, MZOŠ). Od 2016. godine članica je stručnoga povjerenstva za priznavanje prava na rad u reguliranoj profesiji na radnome mjestu nastavnika povijesti umjetnosti u srednjim školama (MZOŠ). Redovito izlaže na stručnim skupovima za nastavnike likovne umjetnosti u organizaciji područnih stručnih aktiva srednjoškolskih nastavnika likovne umjetnosti i Agencije za odgoj i obrazovanje.
Godine 2011. studijski je tri mjeseca boravila u Ljubljani (Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani), kao stipendist bilateralne potpore Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Članica je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske. U Upisniku znanstvenika RH upisana je pod brojem 306566.

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2021 Hrvatska likovna baština od baroka do suvremenosti – umjetničke veze, provenijencija umjetnina, konteksti Suradnik
2020 - 2023 Učenje kroz rad i sustav upravljanja studentskim iskustvom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Suradnik
2018 - 2018 Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke 4 Suradnik
2018 - 2023 Umjetnost i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas (ASCEP) Suradnik
2017 - 2017 Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke 3 Suradnik
2016 - 2016 Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke 2 Suradnik
2014 - 2019 Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke Suradnik

Ključni istraživački interes
 • metodika nastave povijesti umjetnosti
 • povijest podučavanja povijesti umjetnosti
 • likovne umjetnosti 17. i 18. stoljeća
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH) (redovni član )
 • Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnog ispita nastavnika likovne umjetnosti, Agencija za odgoj i obrazovanje
 • Kulturno vijeće Grada Velike Gorice, Grad Velika Gorica
 • Stručna radna skupina za državnu maturu iz Likovne umjetnosti, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO)
 • Stručno povjerenstvo za priznavanje prava na rad u reguliranoj profesiji na radnome mjestu nastavnika povijesti umjetnosti u srednjim školama, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2023. Art (History) in Educational Contexts, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
 • 2022. Održivost kulturne baštine , Ministarstvo kulture i medija; Grad Velika Gorica; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Velikoj Gorici; Institut za turizam (domaći, stručni)
 • 2021. Art and the State in Modern Central Europe (18th-21st Century, Projekt Umjetnost i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas, IP-2018-01-9364 (HRZZ), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
Nagrade i priznanja
 • 2012. Povelja Društva povjesničara umjetnosti "Radovan Ivančević" za 2012. godinu, kao suradnica na projektu Multidisciplinarna istraživanja dvorca Brezovica

Opis znanstvene djelatnosti
Jasmina Nestić je od 2008. do 2013. surađivala na znanstvenom projektu Povijest zaštite kulturne baštine u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, voditelj prof. dr. sc. Zlatko Jurić, d.i.a.). Surađivala je na istraživačkim projektima u okviru potpore istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu: "Slikarstvo u Hrvatskoj od 18. do 20. stoljeća u srednjoeuropskom kontekstu" (2014.), "Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke 1 – 5" (2015., 2016., 2017., 2018., 2019) i "Hrvatska likovna baština od baroka do suvremenosti – umjetničke veze, provenijencija umjetnina, konteksti 1–2" (2020., 2021.) pod vodstvom prof. dr. sc. Dragana Damjanovića; 2022. na projektu "Konteksti poučavanja o kulturnoj baštini" (voditeljica doc. dr. sc. Željka Miklošević), 2023. na projektu "Pojmovno, multimedijsko i podatkovno povezivanje tradicije i suvremenosti u domeni kulturne baštine – od istraživanja do poučavanja" (voditelj izv. prof. dr. sc. Goran Zlodi), a 2024. voditeljica je istraživačkog projekta "Umjetnička baština u razdoblju digitalne reprodukcije – pristupi istraživanju, očuvanju, prezentaciji i poučavanju". Godine 2016. surađivala je na projektu Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada (ESF-HKO, voditelj dr. sc. Dragan Bagić, izv. prof.; sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda). Od 2018. do 2023. bila je suradnica na projektu "Umjetnost i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas" (Hrvatska zaklada za znanost, voditelj prof. dr. sc. Dragan Damjanović). Od 2020.-2023. godine bila je suradnica na projektu „Učenje kroz rad i sustav upravljanja studentskim iskustvom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu“, (voditelj prof. dr. sc. Dragan Bagić). Od 2023. godine suradnica je na projektu "Reprezentacija, razvoj, edukacija, participacija – umjetnost u društvu od 19. do 21. stoljeća" (Hrvatska zaklada za znanost, voditelj dr. sc. Dragan Damjanović, izv. prof.).


Objavljeni znanstveni radovi:
1. Jasmina Nestić, "Sakralna baština župe sv. Ivana krstitelja u Novom Čiču", u: Croatica Christiana periodica: časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu 31 (2007.), 59; str. 105-142.
2. Jasmina Nestić, "Kamena skulptura Bezgrješnoga začeća na pročelju kuće Drach (Košmerl) u Varaždinu - problem atribucije i kontekst narudžbe", u: Miroslav Šicel, Slobodan Kaštela (ur.), 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209. - 2009. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 3. i 4. prosinca 2009. godine u Varaždinu. Zagreb, Varaždin: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2009., str. 715-724.
3. Jasmina Nestić, "Kipovi bočnih oltara kapele sv. Križa u međimurskom Svetom Križu", u: Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, 52 (2009); 45-52.
4. Jasmina Nestić, "Sveti Leopold, Austriae Marchionis, unutar habsburške 'ikonografske panorame' Hrvatske u XVIII. stoljeću", u: Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti. 54 (2011.), str. 187-194.
5. Josipa Alviž, Jasmina Nestić, "Likovno djelo u srednjoškolskom obrazovanju – novi doprinosi", u: Balić-Šimrak, Antonija (gl. ur.), Umjetničko djelo u likovnom odgoju i obrazovanju. Zbornik umjetničko-znanstvenih skupova 2009.-2011. Zagreb: ECNSI; Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011., str. 183-194.
6. Jasmina Nestić, "Naslikani retabli u župnoj crkvi sv. Marija Magdalene u Selima kraj Siska", u: Darko Tepert, Spomenka Jurić (ur.), Antiquam fidem: radovi sa znanstvenog skupa Sisak, 3.-5. prosinca 2010. Zagreb: Glas Koncila, 2011, str. 369-381.
7. Jasmina Nestić, "Zidni oslik svetišta župne crkve sv. Antuna Pustinjaka u Slavetiću: prilog poznavanju opusa slikara Antuna Archera", u: Portal: godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda, 5, Zagreb, 2014., str. 123¬–136.
8. Josipa Alviž, Jasmina Nestić, "Izidor Kršnjavi i počeci podučavanja povijesti umjetnosti u Hrvatskoj", u: Iso Kršnjavi – veliki utemeljitelj, ur. Ivana Mance, Zlatko Matijević, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, Institut za povijest umjetnosti, 2015., str. 153-168. (koautorstvo s Josipom Alviž)
9. Jasmina Nestić, "The influence of Andrea Pozzo’s models from his Treatise Perspectiva pictorum et architectorum on Croatian 18th-Century Illusionist Altarpieces", u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti 39, Zagreb, 2015., str. 85-98.
10. Josipa Alviž, Jasmina Nestić, "Muzejsko-edukacijski projekti u nastavi likovne umjetnosti", u: Milica Đilas (ur.), Zbornik radova Partnerstvo: VII. skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb: Hrvatsko muzejsko društvo, 2015., str. 175-183.
11. Josipa Alviž, Jasmina Nestić, "Artur Schneider i nastava povijesti umjetnosti na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu", u: "Artur Schneider 1879. - 1946." Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Hrvatski povjesničari umjetnosti 1, (ur.) Ljerka Dulibić, Zagreb, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2016., str. 31-53.
12. Jasmina Nestić, "National Cultural Heritage in High School Visual Arts Programme in Croatia – Possibilities of Different Approaches and Methodologies", u: Global Education, Teaching and Learning Conference, Dubrovnik (September 27th – 30th, 2017), (ur.) Zoran Krupka, Jurica Pavišić, Goran Vlašić, Zagreb, Institut za inovacije, 2017., str. 46-55.
13. Josipa Alviž, Jasmina Nestić, „Učenje i poučavanje Likovne umjetnosti u srednjoškolskome odgoju i obrazovanju – kritički osvrt i mogućnosti reforme“, u: Zbornik 4. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti. Institucije povijesti umjetnosti, (ur.) Ivana Mance, Martina Petrinović, Tanja Trška, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2019., 233–237.
14. Jasmina Nestić, natuknice „crkva sv. Ivana Krstitelja“ (J. Nestić), „Novo Čiče“ (J. Nestić i redakcija), u: Turopoljski leksikon, (ur.) Mladen Klemenčić, Katja Matković Mikulčić, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2021., 96–99., 406–407.
15. Jasmina Nestić, „Auxilium in tribulatione – ikonografija dobre smrti na primjeru slike iz župne crkve Majke Božje Snježne u Kutini“, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 44 (2020.), 57–72.
16. Jasmina Nestić, „Visual Arts subject in high school education in Croatia in the context of educational changes and reforms from the mid-20th century to present-day“, u: Croatian Journal of Education, Vol. 23, Sp.Ed.No.2 (2021), 167–193.
17. Jasmina Nestić, „Imago Thaumaturga Beatissimae Virginis Mariae Frisingae – slike s prikazom Seminarmadonne iz Freisinga u Varaždinu i Zagrebu“, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 45 (2021.), 145–160.
18. Jasmina Nestić, "Poslijetridentska ikonografija u sjeverozapadnoj Hrvatskoj", u Trident u Hrvatskoj: vizualizacije tridentskoga programa u likovnoj baštini, (ur.) Sanja Cvetnić, Danko Šourek, Tanja Trška, Zagreb: FF Press, 2022. str. 113-156.
19. Jasmina Nestić, "Povijest metodičke izobrazbe na Odsjeku za povijest umjetnosti i poveznice s nastavom Likovne umjetnosti u hrvatskom srednjoškolskom obrazovanju", u Zbornik radova sa skupa 140 godina podučavanja povijesti umjetnosti na Sveučilišta u Zagrebu, (ur.) Dubravka Botica, Miljenko Jurković. Zagreb: FF Press, 2022. str. 179-194.
20. Vodič za nastavnike mentore: stručna studentska praksa u školama, (ur.) Renata Geld, Josipa Alviž, Jasmina Nestić. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; FF Press, 2022.
21. Josipa Alviž, Jasmina Nestić, "The Annual Umjetnost i mi: Jadranka Damjanov’s Contribution to the Beginnings of Visual Arts Education in Croatia", u: Život umjetnosti, 110 (2022), str. 130-153.
22. Održivost kulturne baštine, (ur.) Mirela Hrovatin, Jasmina Nestić, Martina Ožanić, Martina, Velika Gorica: Grad Velika Gorica; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2023.
23. Art and the State in Modern Central Europe (18th – 21st Century), (ur.) Josipa Alviž, Dragan Damjanović, Jasmina Nestić, Jeremy F. Walton, Zagreb: FF Press, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2024.


Izlaganja na međunarodnim znanstvenim skupovima:
1. 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209.–2009., Varaždin, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 3.–4. XII. 2009., izlaganje »Kamena skulptura Bezgrješnoga začeća na pročelju kuće Drach (Košmerl) u Varaždinu - problem atribucije i kontekst narudžbe«
2. Treći specijalizirani umjetničko-znanstveni skup – Međunarodna konferencija za napredna i sustavna istraživanja ECNSI, Pedagoški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 10.-12. XI. 2011., izlaganje »Likovno djelo u srednjoškolskom obrazovanju – novi doprinosi« (u koautorstvu s Josipom Alviž)
3. VII. skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem: Partnerstvo, Rijeka, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za povijest umjetnosti; Muzej moderne i suvremene umjetnosti, 14.-16. XI. 2012., izlaganje »Muzejsko-edukacijski projekti u nastavi likovne umjetnosti« (u koautorstvu s Josipom Alviž)
4. Between Rococo and Classicism: Ceiling Painting in the Second Half of the 18th Century, Zagreb, Institut za povijest umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 13.-14. X. 2014., izlaganje »Theatrum sacrum: illusionistic painted altars in the 18th century in Croatia«
5. Arts and Creativity in Education 2020.: 2. međunarodna umjetničko-znanstvena konferencija, Učiteljski fakultet, Zagreb, 19. listopada 2020., izlaganje »Likovna umjetnost u srednjoškolskom obrazovanju u Hrvatskoj od sredine 20. stoljeća do danas u kontekstu cjeloživotnoga obrazovanja i učenja«.
6. 6. Međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti: inovativne metode poučavanja u umjetničkom području, Akademija za umjetnost i kulturu, Osijek, 24. listopada 2020., izlaganje »Vizualne rekonstrukcije i reinterpretacije umjetničkih djela i ideja u obrazovanju iz područja likovne umjetnosti i povijesti umjetnosti« (u koautorstvu s Josipom Alviž).
7. Art and the State in Modern Central Europe (18th – 21st Century), Filozofski fakultet, Zagreb, 1. srpnja 2021., izlaganje »National Art in the University of Zagreb’s Art History Programme from Its Foundation to the 1970s in the Context of Political, Cultural and Educational Reforms« (u koautorstvu s Josipom Alviž).
8. Art (History) in Educational Contexts, Filozofski fakultet, Zagreb, 10. i 11. veljače 2023., međunarodna konferencija, izlaganje »Between Tradition and Modernity: Didactic Approaches to Teaching Art History in Secondary Schools in Croatia« (u koautorstvu s Josipom Alviž)


Izlaganja na domaćim znanstvenim skupovima i okruglim stolovima:
1. ANTIQUAM FIDEM – simpozij o Sisačkoj biskupiji, Sisak, Sisačka biskupija, Katoličko bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010., izlaganje »Naslikani retabli u župnoj crkvi sv. Marija Magdalene u Selima kraj Siska«.
2. Anđela Horvat (1911.–1985.): znanstveni skup posvećen stotoj obljetnici rođenja, Zagreb, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 10.-11. XI. 2011., izlaganje »Sveti Leopold, Austriae Marchionis, unutar habsburške ikonografske panorame Hrvatske u XVIII. stoljeću«.
3. Iso Kršnjavi – veliki utemeljitelj, Hrvatski institut za povijest; Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 21. –23. XI. 2012., izlaganje »Izidor Kršnjavi i počeci podučavanja povijesti umjetnosti u Hrvatskoj« (u koautorstvu s Josipom Alviž).
4. Klasicizam u Hrvatskoj, Zagreb, Institut za povijest umjetnosti, Muzej za umjetnost i obrt, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 30.-31.V. 2014., izlaganje »Iluzionirani oltari ranog XIX. stoljeća na području kontinentalne Hrvatske – prilog istraživanju zidnoga slikarstva XIX. stoljeća u Hrvatskoj«.
5. 4. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti – Institucije povijesti umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 24. –26. XI. 2016., izlaganje »Učenje i poučavanje likovne umjetnosti u srednjoškolskome odgoju i obrazovanju – kritički osvrt i mogućnosti reforme« (u koautorstvu s Josipom Alviž).
6. 140 godina podučavanja povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, 22. studenoga 2018., izlaganje »Povijest metodičke izobrazbe na Odsjeku za povijest umjetnosti i poveznice s nastavom Likovne umjetnosti u hrvatskom srednjoškolskom obrazovanju«.
7. Trident u Hrvatskoj: vizualizacije tridentskoga programa u likovnoj baštini, Filozofski fakultet, Zagreb, 28. veljače 2020., izlaganje »Poslijetridentska ikonografija u sjeverozapadnoj Hrvatskoj«.
8. Vinko Zlamalik 1923.-1991. - znanstveno-stručni skup, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 7. prosinca 2023., izlaganje "Zlamalikovi studentski dani na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu", (u koautorstvu s Josipom Alviž).


Članstva u organizacijskim odborima skupova:

2021. Art and the State in Modern Central Europe (18th – 21st Century), Filozofski fakultet, Zagreb, 30. lipnja – 3. srpnja 2021., Filozofski fakultet, Zagreb (članica organizacijskog odbora)
2022. Održivost kulturne baštine, Velika Gorica, 13.–15. listopada 2022., Ministarstvo kulture i medija, Grad Velika Gorica, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti/Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Velikoj Gorici, Institut za turizam (članica organizacijskog i programskog odbora)
2023. Art (History) in Educational Contexts, Filozofski fakultet, 10.–11. veljače 2023., Filozofski fakultet, Zagreb (članica organizacijskog i znanstvenog odbora)