Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
petak, 10:30 - 12:00
Soba
C-104
Telefon
01/4092-143
E-mail
josipa.alviz@fffzg.unizg.hr

Dr. sc. Josipa Alviž (rođ. 1980.) diplomirala je 2006. povijest umjetnosti i etnologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu doktorirala 2015. disertacijom Slikarstvo XVII. i XVIII. stoljeća u kapucinskim crkvama i samostanima u Hrvatskoj (mentorica prof. dr. sc. Sanja Cvetnić). Od 2008. zaposlena je na Odsjeku za povijest umjetnosti, na Katedri za metodiku nastave povijesti umjetnosti. U zvanje znanstvene suradnice izabrana je 2018. godine, a u zvanje docentice 2019. godine.
Od 2008. do 2013. godine sudjelovala je na znanstvenom projektu Slikarstvo i kiparstvo XVII. i XVIII. stoljeća u kontinentalnoj Hrvatskoj (voditeljica prof. dr. sc. Sanja Cvetnić, financiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta). Godine 2014. bila je suradnica na IPAQ V.: Afirmativna nastava i inovativno učenje i poučavanje u gimnazijama u okviru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (u organizaciji V. gimnazije u Zagrebu; sufinanciran od Europske unije). Od 2014. do 2021. surađivala je na nekoliko znanstvenih projekata financiranih od Sveučilišta u Zagrebu, odnosno Filozofskog fakulteta, voditelj prof. dr. sc. Dragan Damjanović: Slikarstvo u Hrvatskoj od 18. do 20. stoljeća u srednjoeuropskom kontekstu (2014.), Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke 1-5 (2015., 2016., 2017., 2018., 2019.), Hrvatska likovna baština od baroka do suvremenosti – umjetničke veze, provenijencija umjetnina, konteksti 1-2 (2020., 2021.).
Od 2018. surađuje na projektu Umjetnost i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas financiranom od Hrvatske zaklade za znanost, (voditelj prof. dr. sc. Dragan Damjanović). Od 2021. sudjeluje na projektu Učenje kroz rad i sustav upravljanja studentskim iskustvom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (voditelj dr. sc. Dragan Bagić, izv. prof.), financiran od strane Europskog socijalnog fonda, Europska unija. Godine 2022. sudjeluje na projektu Konteksti poučavanja o kulturnoj baštini financiranom institucijskom podrškom Filozofskog fakulteta u Zagrebu (voditelj dr. sc. Željka Miklošević, doc.).
Od 2008. godine predaje nekoliko obaveznih i izbornih kolegija na diplomskom studiju na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2016. godine izvodi nastavu iz obaveznoga kolegija Povijest umjetnosti na preddiplomskom studiju Krajobrazna arhitektura na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.
Od 2012. suradnica je Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u Zagrebu, kao članica stručne radne skupine za sastavljanje ispita državne mature iz Likovne umjetnosti i ispitnoga kataloga za predmet Likovna umjetnost (2012.-2022.) te ocjenjivačica ispita državne mature (2012.-2022.).
Od 2015. do 2018. godine članica je stručne radne skupine za izradu Kurikuluma za nastavni predmet Likovna kultura za osnovne škole i Likovna umjetnost za gimnazije u Republici Hrvatskoj (2019.). Od rujna do prosinca 2016. godine je kao stručna savjetnica i članica stručne radne skupine doprinijela izradi Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa za umjetničko područje zasnovanih na ishodima učenja (2017.), izrađenog u organizaciji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine.
Od 2015. godine članica je ispitnoga povjerenstva za polaganje stručnoga ispita za profesore likovne umjetnosti (Agencija za odgoj i obrazovanje). Od 2016. godine članica je stručnoga povjerenstva za priznavanje prava na rad u reguliranoj profesiji na radnome mjestu nastavnika povijesti umjetnosti u srednjim školama (Ministarstvo znanosti i obrazovanja).
Sudjelovala je na nekoliko znanstvenih simpozija i održala nekoliko javnih predavanja. Područja njezina znanstvenoga interesa su metodika nastave povijesti umjetnosti, povijest učenja povijesti umjetnosti, likovna umjetnost 17. i 18. stoljeća.

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2021 Hrvatska likovna baština od baroka do suvremenosti – umjetničke veze, provenijencija umjetnina, konteksti Suradnik
2020 - 2023 Učenje kroz rad i sustav upravljanja studentskim iskustvom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Suradnik
2018 - 2018 Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke 4 Suradnik
2018 - 2023 Umjetnost i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas (ASCEP) Suradnik
2017 - 2017 Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke 3 Suradnik
2016 - 2016 Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke 2 Suradnik
2014 - 2019 Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke Suradnik

Ključni istraživački interes
 • metodika nastave povijesti umjetnosti
 • povijest poučavanja povijesti umjetnosti
 • likovne umjetnosti 17. i 18. st.
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH) (redovni član)
 • Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnog ispita nastavnika likovne umjetnosti, Agencija za odgoj i obrazovanje (članica)
 • Stručna radna skupina za izradu ispita državne mature za srednjoškolski predmet Likovna umjetnost (članica od 2012. godine do danas), Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO)
 • Stručna radna skupina za izradu Kurikuluma nastavnoga predmeta Likovna kultura za osnovne škole i Likovna umjetnost za gimnazije (članica od 2015. do 2019.; dokument službeno odobren 2019.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Stručna radna skupina za izradu Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa za umjetničko područje definisane na ishodima učenja (stručna savjetnica od rujna do prosinca 2016; dokument je službeno odobren 2017), Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine, uz potporu neprofitne organizacije Save the Children International
 • Stručno povjerenstvo za utvrđivanje odgovarajućih obrazovnih kvalifikacija za stjecanje prava na zapošljavanje u Republici Hrvatskoj na radnom mjestu učitelja likovne kulture u osnovnoj školi i/ili nastavnika povijesti umjetnosti u srednjoj školi (članica od 2016. do danas), Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Matica hrvatska, Matica hrvatska (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2023. Art (History) in Educational Contexts, (projekt HRZZ-a; voditelj prof. dr. sc. Dragan Damjanović) (međunarodni, znanstveni)
 • 2021. The Art and State in Modern Central Europe, Umjetnost i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas (projekt HRZZ-a; voditelj prof. dr. sc. Dragan Damjanović) (-, -)
 • 2018. Skup povodom 140 godina podučavanja povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu (1878. - 2018.), Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
Josipa Alviž surađivala je na znanstvenom projektu pod vodstvom prof. dr. sc. Sanje Cvetnić "Slikarstvo i skulptura XVII. i XVIII. stoljeća u kontinentalnoj Hrvatskoj" (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2008. – 2013.) te projektima u okviru potpore istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom prof. dr. sc. Dragana Damjanovića: "Slikarstvo u Hrvatskoj od 18. do 20. stoljeća u srednjoeuropskom kontekstu" (2014.), "Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke 1 – 5" (2015., 2016., 2017., 2018., 2019) i "Hrvatska likovna baština od baroka do suvremenosti – umjetničke veze, provenijencija umjetnina, konteksti 1–2" (2020.,2021.). Suradnica je na projektu pod pokroviteljstvom Hrvatske zaklade za znanost Umjetnost i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas / Art and the State in Croatia from the Enlightenment to the Present (2018. – 2022.; voditelj projekta prof. dr. sc. Dragan Damjanović). Od 2020. suradnica na projektu "Učenje kroz rad i sustav upravljanja studentskim iskustvom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu" (voditelj: prof. dr. sc. Dragan Bagić). U srpnju 2008. godine pohađala je seminar From Holy War to Peaceful Co-Habitation. Diversity of Crusading and the Military Orders na Central European University (CEU; Summer University Program) u Budimpešti. Glavna područja njezina istraživačkoga interesa iz kojih objavljuje radove vezana su za metodiku nastave povijesti umjetnosti te likovne umjetnosti 17. i 18. stoljeća. U Upisniku znanstvenika RH upisana je pod brojem 306645.

Autorska knjiga:
1. Josipa Alviž, Hrvoje Kekez, Luka Šešo, Zoran Turza, Katolička crkva u Hrvatskoj, Zagreb: Mozaik knjiga, 2018.

Znanstveni radovi u časopisu
1. »Prilog istraživanju kapucinskoga hospicija u Zadru«, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti 41 (2017.), str. 171-184
2. »Sudbina kapucina i kapucinskoga hospicija u Herceg Novom u svjetlu novih arhivskih istraživanja«, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti 42 (2018.), str. 37-52
3. »Uloga i mjesto srednjoškolskog predmeta Likovna umjetnost u okviru umjetničkog područja hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava«, u: Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, 62 (2019), str. 203-219

Znanstveni radovi u drugim vrijednim domaćim znanstveno-stručnim publikacijama i zbornicima skupova
1. »Oltar sv. Filipa u kapeli sv. Fabijana i Sebastijana u Varaždinu«, u: 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209. – 2009. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 3. i 4. prosinca 2009. godine u Varaždinu, (ur.) Miroslav Šicel, Slobodan Kaštela, Zagreb, Varaždin: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2009., str. 705-714 [izvorni znanstveni rad, objavljen pod djevojačkim prezimenom Petrinić]
2. »Likovno djelo u srednjoškolskom obrazovanju – novi doprinosi«, u: Umjetničko djelo u likovnom odgoju i obrazovanju. Zbornik umjetničko-znanstvenih skupova 2009. – 2011., (ur.) Antonija Balić-Šimrak. Zagreb: ECNSI; Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011., str. 183-194 [pregledni rad, u koautorstvu s Jasminom Nestić]
3. »Viri illustri Ordinis fratrum minorum capuccinorum na slikama u kapucinskome samostanu i crkvi Presvetoga Trojstva u Varaždinu«, u: Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU u Varaždinu, br. 24., Varaždin: Zavod za znanstveni rad HAZU u Varaždinu, 2013., str. 229-274 [izvorni znanstveni rad]
4. »Flores seraphici na slikama u kapucinskom samostanu u Karlobagu: prilog istraživanju kapucinske ikonografije«, u: Franjevci kapucini u Karlobagu. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa o 300. obljetnici djelovanja franjevaca kapucina u Lici i Krbavi (1713. – 2013.), (ur.) fra Anto Barišić, Zagreb-Karlobag: Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića, Kršćanska sadašnjost d. o. o., Kapucinski samostan sv. Josipa u Karlobagu, Općina u Karlobagu, 2014., str. 195-218 [izvorni znanstveni rad]
5. »Izidor Kršnjavi i počeci podučavanja povijesti umjetnosti u Hrvatskoj«, u: Zbornik radova znanstvenog skupa Iso Kršnjavi – veliki utemeljitelj, (ur.) Ivana Mance, Zlatko Matijević, Zagreb, Hrvatski institut za povijest, Institut za povijest umjetnosti, 2015., str. 153-168 [izvorni znanstveni rad, u koautorstvu s Jasminom Nestić]
6. »Muzejsko-edukacijski projekti u nastavi likovne umjetnosti«, u: Zbornik radova Partnerstvo: VII. skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, (ur.) Milica Đilas. Zagreb: Hrvatsko muzejsko društvo, 2015., str. 175-183. [stručni rad, u koautorstvu s Jasminom Nestić]
7. »Artur Schneider i nastava povijesti umjetnosti na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu«, u: Artur Schneider 1879. - 1946. Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Hrvatski povjesničari umjetnosti 1, (ur.) Ljerka Dulibić, Zagreb, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2016, str. 31-53 [izvorni znanstveni rad, u koautorstvu s Jasminom Nestić]
8. »Visual Art as School Subject in Recent Curricula and Development Documents in Croatia and Bosnia and Herzegovina«, u: Proceedings of 2017 Global Education, Teaching & Learning Conference, (ur.) Zoran Krupka, Jurica Pavičić, Goran Vlašić, Zagreb: Institut za inovacije, 2017., str. 9-18 [stručni rad]
9. »Dramsko izražavanje u srednjoškolskoj nastavi likovne umjetnosti: mogućnosti primjene i prijedlozi metodičko-didaktičkih vježbi«, u: Komunikacija i interakcija umjetnosti i pedagogije. Zbornik radova s 2. međunarodnog znanstvenog i umjetničkog simpozija o pedagogiji u umjetnosti, (ur.) Radočaj-Jerković, Antoaneta, Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku, 2018., str. 11-27 [izvorni znanstveni rad, u koautorstvu s Jelenom Kovačić]
10. »Učenje i poučavanje Likovne umjetnosti u srednjoškolskome odgoju i obrazovanju – kritički osvrt i mogućnosti reforme«, u: Zbornik 4. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti. Institucije povijesti umjetnosti, (ur.) Ivana Mance, Martina Petrinović, Tanja Trška, Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2019., str. 233–237. [u koautorstvu s Jasminom Nestić]

Stručni prikazi i ostalo:
1. Vrhunci talijanskoga baroknoga slikarstva u Hrvatskoj, u: Kvartal: kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, XII, 3/4, Zagreb: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 2015., str. 36-39.
2. Ad honorem et in memoriam Jadranka Damjanov, u: Kvartal: kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, XIII, 1/2, Zagreb: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 2016., str. 84-93.

Međunarodni znanstveni skupovi:
1. Treći specijalizirani umjetničko-znanstveni skup – Međunarodna konferencija za napredna i sustavna istraživanja ECNSI, Pedagoški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 10. –12. prosinca 2011., izlaganje »Likovno djelo u srednjoškolskom obrazovanju – novi doprinosi« (u koautorstvu s Jasminom Nestić)
2. VII. skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem: Partnerstvo, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za povijest umjetnosti; Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka, 14. – 16. prosinca 2012., izlaganje »Muzejsko-edukacijski projekti u nastavi likovne umjetnosti« (u koautorstvu s Jasminom Nestić)
3. Interdisciplinarni znanstveni simpozij Pomen barve v vizualni umetnosti, Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteta za podiplomski humanistični študij i Umetnostnozgodovinskoga inštituta Franceta Steleta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti u Ljubljani, Ljubljana, 24 – 25. svibnja 2013., izlaganje »Interdisciplinarnost u istraživanju boje«
4. Međunarodni znanstveni simpozij o 300. obljetnici djelovanja franjevaca kapucina u Lici i Krbavi [1713. – 2013.], Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića, Karlobag, 12. listopada 2013., izlaganje »Flores seraphici na slikama u kapucinskom samostanu u Karlobagu: prilog istraživanju kapucinske ikonografije«
5. Međunarodni znanstveni skup Traditional & Contemporary in Art and Education, Fakultet umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, 4. – 6. studeni 2016., izlaganje »Mjesto srednjoškolskoga predmeta Likovna umjetnost u okviru umjetničkoga područja odgojno-obrazovnoga sustava Republike Hrvatske«
6. Global Education, Teaching & Learning Conference, Institut za inovacije, Dubrovnik, 27.–30. rujna 2017., izlaganje »Visual Art as School Subject in Recent Curricula and Development Documents in Croatia and Bosnia and Herzegovina«
7. Međunarodni znanstveni skup The Saints of Rome: Diffusion and Reception from Late Antiquity to the Early Modern Period, Mađarsko udruženje za hagiografske studije, Hrvatsko hagiografsko društvo „Hagiotheca“, pod pokroviteljstvom Papinskoga vijeća za kulturu, Rim: Accademia d˙Ungheria in Roma, 4. – 6. listopada 2017., izlaganje »Saint Felix of Cantalice (c. 1515 – 1587): saint of the Roman streets in the context of Central Europe«
8. Međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti (Komunikacija i interakcija umjetnosti i pedagogije), Umjetnička akademija u Osijeku, Osijek, 12. – 14. listopada 2017., izlaganje »Dramsko izražavanje u srednjoškolskoj nastavi Likovne umjetnosti: mogućnosti primjene i prijedlozi metodičko-didaktičkih vježbi« (u koautorstvu s Jelenom Kovačić)
9. Međunarodni znanstveni simpozij Franjevci kapucini: 400. godina u Zagrebu (1618. – 2018.), Nadbiskupijski pastoralni institut, Zagreb, 12. – 13. listopada 2018., izlaganje »Titular kapucinske crkve na zagrebačkome Gradecu«
10. Arts and Creativity in Education 2020.: 2. međunarodna umjetničko-znanstvena konferencija, organizator Učiteljski fakultet, Zagreb,18. – 19. listopad 2020., izlaganje »Digital media in high school subject Visual Arts«
11. Međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti, Inovativne metode poučavanja u umjetničkom području, Osijek, 23. i 24. listopada 2020., izlaganje »Vizualne rekonstrukcije i reinterpretacije umjetničkih djela i ideja u obrazovanju iz područja likovne umjetnosti i povijesti umjetnosti«
12. Art and the State in Modern Central Europe (18th – 21st Century), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 30. lipnja – 3. srpnja 2021., Zagreb, Croatia, izlaganje
»National Art in the University of Zagreb’s Art History Programme from Its Foundation to the 1970s in the Context of Political, Cultural and Educational Reforms«


Domaći znanstveni skupovi i okrugli stolovi:
1. Znanstveni skup Akademik Andre Mohorovičić: Varaždin i varaždinske teme, Zavod za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu, Varaždin, 25. svibnja 2012., izlaganje »Viri illustri Ordinis fratrum minorum capuccinorum na slikama u kapucinskome samostanu i crkvi Presvetoga Trojstva u Varaždinu«
2. Znanstveni skup Iso Kršnjavi - veliki utemeljitelj, Hrvatski institut za povijest; Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 21. – 23. prosinca 2012., izlaganje »Izidor Kršnjavi i počeci podučavanja povijesti umjetnosti u Hrvatskoj« (u koautorstvu s Jasminom Nestić)
3. Znanstveno-stručni skup Klasicizam u Hrvatskoj, Institut za povijest umjetnosti, Muzej za umjetnost i obrt, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 30. – 31. svibnja 2014., izlaganje »Interijeri kapucinskih crkava u razdoblju klasicizma«
4. 4. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb: Muzej suvremene umjetnosti, 24. – 26. studenoga 2016., izlaganje »Učenje i poučavanje likovne umjetnosti u srednjoškolskome odgoju i obrazovanju – kritički osvrt i mogućnosti reforme« (u koautorstvu s Jasminom Nestić)
5. Skup povodom 140 godina podučavanja povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu (1878. – 2018.), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 22. studenoga 2018., izlaganje »Učenje i podučavanje povijesti umjetnosti u digitalno doba«
6. Trident u Hrvatskoj: vizualizacije tridentskoga programa u likovnoj baštini, okrugli stol, Filozofski fakultet, Zagreb, 28. veljače 2020., izlaganje »Kapucini i poslijetridentska ikonografija«


Bibliografija dostupna na:
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=306645