Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Povijest umjetnosti, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije povijesti umjetnosti
magistra edukacije povijesti umjetnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. analizirati te samostalno oblikovati i primjenjivati različite strategije za praćenje, provjeravanje i vrednovanje učeničkih postignuća u nastavi likovne umjetnosti
 2. analizirati i primijeniti različite oblike i metode rada u nastavi likovne umjetnosti, usklađene sa suvremenim pristupima i zahtjevima nastavnih procesa
 3. napisati dobro strukturiranu pisanu pripremu i slijed nastavnoga sata temeljene na metodama i znanjima stečenima tijekom studija
 4. osmisliti, pripremiti i izvoditi nastavu likovne umjetnosti u srednjim školama
 5. kompetentno koristiti suvremena nastavna sredstva i pomagala za potrebe tehnički i metodički kvalitetne prezentacije nastavnih sadržaja iz likovne umjetnosti
 6. napisati dobro strukturirani diplomski rad temeljen na metodama i znanjima stečenima tijekom studija
 7. snalaziti se u mnogobrojnim aspektima nastavničkoga poziva (npr. razredno i nastavničko vijeće, razredništvo i suradnja s roditeljima, opći i predmetni kurikulumi, udžbenici i priručnici, katalozi znanja)
 8. osmisliti i izraditi nastavni materijal potreban za samostalno izvođenje nastave iz likovne umjetnosti
 9. osmisliti, pripremiti i izvoditi edukativne radionice namijenjene srednjoškolskom uzrastu u muzejskim i galerijskim prostorima
 10. razviti i demonstrirati visoku profesionalnu predanost i etički pristup u nastavničkom pozivu, u radu s učenicima i nastavnicima
 11. detaljno analizirati i interpretirati vizualne i likovne pojave te ih kvalitetno prezentirati u nastavi likovne umjetnosti

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 5 ECTS bodova (10708)
Frankapani kao naručitelji 170234
Grobni spomenici od starog do ranog novog vijeka 184286
Historicizam u hrvatskoj arhitekturi 184287
Kustoske prakse 146665
Modul 1: Interpretacija djela - Umjetnost oko godine 1000. 117731
Modul 1: Postupci i metode istraživanja - Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi 117735
Modul 2: Postupci i metode istraživanja - Autopsija, arhiv, atribucija 117734
Modul 2: Problemi stila - Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka" 117738
Modul 3: Interpretacija djela - Povijest i teorija dizajna 170245
Modul 3: Problemi stila - Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća 117739
Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću 117736
Modul 4: Zaštita nepokretne baštine 117740
Pluralizam stilova u arhitekturi XVII. i XVIII. stoljeća 125516
Transformacije antičkog svijeta 118190
Umjetnost Trecenta 118192
Venice and the Architectural Heritage of the Croatian Coast 118193
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12634)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Hospitacije 124455
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 5 ECTS bodova (11858)
Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća 125507
Ikonografija nakon Tridentskoga sabora 125510
Likovna baština Dubrovačke Republike od XVI. do XVIII. stoljeća: atribucija, stil, ikonografija 131802
Modul 1: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka 126387
Modul 3: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost 125513
Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću 124458
Modul 4: Zaštita pokretne baštine 124465
Povijest, vrste i karakteristike ilustracije 170248
Sakralna arhitektura u XV. i XVI stoljeću u Dalmaciji - od ideje do realizacije 128892
Samostanska arhitektura Hrvatske 173266
Spomenici i ambijenti Italije od Boita do Brandija 184289
Zagrebačka umjetnička baština XVI.-XVIII. stoljeća 184290
4. Metodički izborni kolegiji - Odabrati 5 ECTS bodova (11859)
5. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12634)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 5 ECTS bodova (10808)
Frankapani kao naručitelji 170234
Grobni spomenici od starog do ranog novog vijeka 184286
Historicizam u hrvatskoj arhitekturi 184287
Kustoske prakse 146665
Modul 1: Interpretacija djela - Umjetnost oko godine 1000. 117731
Modul 1: Postupci i metode istraživanja - Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi 117735
Modul 2: Postupci i metode istraživanja - Autopsija, arhiv, atribucija 117734
Modul 2: Problemi stila - Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka" 117738
Modul 3: Interpretacija djela - Povijest i teorija dizajna 170245
Modul 3: Problemi stila - Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća 117739
Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću 117736
Modul 4: Zaštita nepokretne baštine 117740
Pluralizam stilova u arhitekturi XVII. i XVIII. stoljeća 125516
Transformacije antičkog svijeta 118190
Umjetnost Trecenta 118192
Venice and the Architectural Heritage of the Croatian Coast 118193
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12634)
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12634)