Naziv
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS
5
Šifra
124278
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Metodičke vježbe
30

Cilj
Svrha je metodičkoga predmeta usvojiti teorijska i praktična znanja fonetskoga rada s elitnim govornim profesionalcima u elektroničkim medijima s obzirom na različite žanrove i govorne stilove, usvojiti i primijeniti znanje o njezi glasa i izgovora. Specifična je svrha osposobiti studente za kompetentan rad u ispravljanju govorne izvedbe, retoričkog dizajna u radu s govornim profesionalcima te da primjene stečena znanja i vještine u nastavi govora u elektroničkim medijima.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje o metodici rada na govoru u elektroničkim medijima. Ulazne i izlazne kompetencije. Govorna i uzgovorna komunikacija – tematika predavanja namijenjena govornim profesionalcima. Vježbe (2 sata): Dogovori o obvezama studenata: literatura, pripreme za vježbe, pohađanje prakse na televiziji, kolokviji; podjela tema (vođenje ciklusa VZGI – obrazac 1, kratka metodička izlaganja -15 min., fonetski status govornoga profesionalca)
 2. Predavanje (2): Prozodijski čimbenici televizijskoga i radijskoga govora (Obrazac 2); Vremenske mjere govora – tempo: TA, TG, TG – TA (slog/s); omjer stanki i govora (%) na primjerima televizijskoga govora prema govornim vrstama Vježbe (2): VZGI – I dio: voditelji ciklusa fonetskih vježbi za glas i izgovor uz nadzor nastavnika (4 voditelja studenta) prema autorskim vježbama Škarić, I. i Varošanec-Škarić, G. u: Varošanec-Škarić, G. (2010). Fonetska njega glasa i izgovora. Zagreb: FF press. (str.
 3. Predavanje (2): Odlike hrvatske državne medijske govorničke škole – arhetipski govor: govornost, razgovor, usmjerenost na govornika; purizam; elegancija Vježbe: VZGI – II dio: voditelji ciklusa fonetskih vježbi za glas i izgovor uz nadzor nastavnika (4 voditelja studenta) prema autorskim vježbama Škarić, I. i Varošanec-Škarić, G. u: Varošanec-Škarić, G. (2010). Fonetska njega glasa i izgovora. Zagreb: FF press. (str. 56-83).Izvođenje ciklusa vježbi za glas i izgovor (voditelji studenti) – uz nad
 4. Predavanje (2): Odlike hrvatske državne medijske govorničke škole Govorni bonton Vježbe (2): Snimanje vijesti
 5. Predavanje (2): Fonetski status (Obrazac 3) Vježbe (2): Usvajanje protokola fonetskoga statusa (1. dio) na primjeru govora vokalnih profesionalaca Vježbe dikcije (samoglasnička i suglasnička dikcija); Govorna izvedba vijesti – čitaći stil
 6. Predavanje (2): Kolokvij 1 – Fonetski status (teorijski i praktični dio); Varošanec-Škarić, G. (2010). Fonetska njega glasa i izgovora. Zagreb: FF press. (str. 100-110) i Škarić, I. (2009). Hrvatski izgovor. Zagreb: Nakladni zavod Globus. Poglavlje: Odlike hrvatske državne medijske govorničke škole. 51-62. Vježbe (2): Primjena protokola fonetskoga statusa (Obrazac 4 - 2. dio)
 7. Predavanje (2): Televizijski žanrovi – govorna izvedba i retorički dizajn; Govor voditelja dnevnika – fonetski status Vježbe (2): Govorne vježbe – distancirani i emfatični stil u vijestima
 8. Predavanje (2): Izgovor stranih imena (Obrazac 5) Vježbe (2): Govorne vježbe – izgovor stranih imena
 9. Predavanje: Glas i vizualni znaci na televiziji i Internetu Vježbe (2): Analiza govora i retoričkoga dizajna voditelja u TV sučeljavanjima (uključujući političke debate), mozaičnim emisijama (primjena fonetskoga statusa)
 10. Predavanje (2). Govorni bonton u medijskom govoru Vježbe: Analiza govornoga bontona voditelja u različitim žanrovima
 11. Predavanje (2): Metodika fonetskih istraživanja televizijskoga i radijskoga govora Vježbe (2): Fonetski status
 12. Predavanje (2): Komunikacijske strategije i govorni stilovi Vježbe (2): Kratka predavanja na zadanu temu (po 20 min.); zvučne analize glasa i govora televizijskih i radijskih govornih profesionalaca
 13. Predavanje (2): Istraživanja televizijskoga govora Vježbe (2): Kratka predavanja na zadanu temu (po 20 min.); zvučne analize govora govornih profesionalaca
 14. Predavanje (2): Završni pismeni ispit – teorijski dio (obvezna literatura) Vježbe (2): Fonetski status televizijskih i radijskih govornih profesionalaca
 15. Ocjenjivanje Mogućnost ispravljanja pismenog ispita

Ishodi učenja
 1. kritički prosuđivati odlike arhetipskoga govora kod govornih profesionalaca u elektroničkim medijima
 2. predložiti vježbe za poboljšanje govornosti i elegancije vokalnih govornih profesionalaca
 3. kritički prosuđivati javni govor u elektroničkim medijima
 4. valorizirati govor u elektroničkim medijima na temelju fonetskoga statusa
 5. osmisliti i provoditi individualne i grupne vježbe za poboljšanje glasove kvalitete
 6. kreirati i voditi individualne vježbe za poboljšanje dikcije za govornike u elektroničkim medijima
 7. procijeniti govornu izvedbu, retorički dizajn i vizualne znake vokalnih profesionalaca u elektroničkim medijima
Metode podučavanja
-seminari
-mješovito e-učenje
-samostalni zadatci
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave 10% (maksimalno – nijedan izostanak)
Kolokvij i završni pismeni ispit: maksimalno 50% (kolokvij 25%: ocjena izvrstan – 5; i ispit 25% – izvrstan 5)
Praksa na televiziji - hospitacije 10% (pohađanje 10 sati hospitacija na HRT)
Voditelj ciklusa VZGI (10%)
Fonetski status (10%)
Kratko predavanje (10%)
Ukupno: = 100%

Značenje ocjena: 60 – 70% = dovoljan (2); 71-80% = dobar (3); 81-90% = vrlo dobar (4); 91-100% = izvrstan (5)

Obavezna literatura
 1. Creeber, G. (2007). The Television Genre Book. London: The British Film Institute. (obvezni sadržaj proći će se u nastavi)
 2. Hartley, J. (1982). Understanding News. London & New York: Routledge.
 3. Škarić, I. i Varošanec-Škarić, G. (1994). Skupna slika Hrvatske televizije. Govor XII, 2, 1-12.
 4. Škarić, I. (2009). Hrvatski izgovor. Zagreb: Nakladni zavod Globus. Poglavlje: Odlike hrvatske državne medijske govorničke škole. 51-62.
 5. Varošanec-Škarić, G. (2010). Fonetska njega glasa i izgovora. Zagreb: FF press.
Dopunska literatura
 1. Bell, A. (1991). The Language of News Media. Oxford UK & Cambridge MA: Blackwell.
 2. Berger, A. A. (1998). Media Analysis Techniques. Sage.
 3. Crisell, A. (1986). Understanding Radio. London & New York: Routledge.
 4. McCoy, M., Utterback, A. S. (2000). Sound and Look Professional on Television and the Internet. Chicago: Bonus Books, Inc.
 5. McLuhan, M. (2008). Razumijevanje medija. Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga.
 6. McQueen, D. (1998). Television; A Media Student's Guide. London: Arnold.
 7. O.Marsh, P. (1983). Messages that work; A Guide to Communication design. Englewood Cliffs, New Jersey: Educational Technology Publications.
 8. Utterback, A. S., Freedman, M. G. (2005). Broadcast Voice Handbook; How to Polish Your On-Air Delivery. Los Angeles: Bonus Books, Inc.
 9. Škarić, I. (1988). U potrazi za izgubljenim govorom. Zagreb: Školska knjiga. (poglavlje: U potrazi za govorom na radiju i televiziji, str. 215-240)
 10. Škarić, I. & Varošanec-Škarić, G. (1994). Ocjene televizijskih govornika. Govor XI, 1, 1-9.
 11. Varošanec-Škarić, G. (1995). Govorni stilovi u informativnim emisijama. Govor XII, 1, 71-78.

Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij