Naziv
Istraživanje procesa poučavanja i usvajanja drugog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
3
Šifra
215579
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za polaganje kolegija se moraju

Cilj
Uvid u osnovne tipove i metode znanstvenih istraživanja procesa usvajanja i poučavanja drugoga jezika, problematiku analize i interpetacije podataka dobivenih istraživanjima. Razumijevanje uloge istraživanja za razvoj teorije i prakse učenja i poučavanja stranoga jezika. Svijest o etičkim načelima istraživanja usvajanja drugog jezika. Početne istraživačke kompetencije.
Sadržaj
 1. uvod u istraživanje: vrste istraživanja
 2. struktura i komponente znanstvenog istaživanja
 3. mjerni instrumenti 1
 4. mjerni instrumenti 2
 5. varijable u istraživanju i pouzdanost istraživanja
 6. kvantitativna istraživanja
 7. kvantitativna istraživanja i statističke procedure
 8. kvalitativna istraživanja
 9. istraživačka etika
 10. istraživanje u razrednom kontekstu
 11. analiza podataka i kodiranje 1
 12. analiza podataka i kodiranje 2
 13. prezentacija rezutata istraživanja 1
 14. prezentacija rezultata istraživanja 2
 15. prezentacija istraživačkih projekata

Ishodi učenja
 1. opisati i primijeniti osnovne principe i metode koje se koriste u procesu istraživanja engleskog kao inog jezik
 2. primijeniti etička načela i norme u procesu poučavanja i istraživanja inoga jezik
 3. izraditi prijedlog istraživanja u području ovladavanja i poučavanja stranoga jezika
 4. prezentirati rezultate vlastitog istraživanja
Metode podučavanja
Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja, seminare koji se temelje na diskusiji o pročitanoj literaturi o temi koja se obrađuje i prezentaciji studentskih projekata te vježbama na kojima se izrađuje i strukturira predložak vlastitog istraživanja
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje i vrednovanje – krajnja ocjena temelji se na rezultatima aktivnoga sudjelovanja u nastavi (15 %), dvama kolokvijima (ukupno 50 %) te projekntome zadatku (35 %).

Obavezna literatura
 1. Mackey, A. & Gass, S.M. (2013). Second Language Research: Methodology and Design. Lawrence Erlbaum Associates. [odabrana poglavlja]
 2. Blume, M. & Lust, B. (2017). Research methods in language acquisition: principles, procedures, and Practices. Washington, DC ; Boston : American Psychological Association, Walter de Gruyter.| [odabrana poglavlja]
 3. Wei, L. i Moyer, M. (eds.) (2008). Blackwell Guide to Research Methods in Bilingualism and Multilingualism. Blackwell Publishing. [odabrana poglavlja]
 4. Edmonds, A., Leclercq, P., & Gudmestad, A. (eds.) (2020). Interpreting language-learning data (Eurosla Studies 4). Berlin: Language Science Press. [odabrana poglavlja]
Dopunska literatura
 1. Dörnyei, Z. (2003). Questionnaires in second language research: construction, administration and processing. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 2. McDonough, J., McDonough, S. (1997). Research Methods for English Language Teachers. London: Arnold.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij