Naziv
Proces ovladavanja jezikom
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
3
Šifra
117844
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Uvid u složenost procesa usvajanja, obrade i uporabe jezika te u suvremene teorije i temeljne pojmove vezane uz usvajanje i poučavanje inoga jezika. Ovladavanje stručnom terminologijom. Kritičko promišljanje teorijskih aspekata ovladavanja inim jezikom. Samostalnost u istraživanju spomenutog procesa.
Sadržaj
 1. uvajanje i učenje jezika: prvog, drugog i stranog
 2. 2 Teorije usvajanja jezika
 3. 3 unos, ostvaraj i interakcija
 4. 4 individualni i kontekstualni čimbenici u ovladavanju jezikom
 5. 5 1. kolokvij
 6. 6 Metode poučavanja stranoga jezika
 7. 7 jezično-komunikacijska kompetencija na stranom jezika
 8. 8 analiza jezičnih potreba
 9. 9 međukulturna kompetencija
 10. 10 Drugi kolokvij
 11. 11 Jezična svjesnost
 12. 12 Autonomija u učenju stranoga jezika
 13. 13 razredni diskurs
 14. 14 Metodologija istraživanja procesa ovladavanja i poučavanja jezika
 15. 15 treći kolokvij

Ishodi učenja
 1. 1. objasniti osnovna načela temeljnih teorija ovladavanja inim jezikom
 2. 2. opisati i objasniti svrhu i rezultate ključnih istraživanja u području ovladavanja inim jezikom
 3. 3. povezati i objasniti temeljne principe suvremenih pristupa poučavanju engleskog kao inog jezika
 4. 4. objasniti i temeljne individualne razlike učenika u procesu učenja i usvajanja engleskog kao inog jezika, te predvidjeti kako će navedene razlike utjecati na određene aspekte učenja i poučavanja
Metode podučavanja
Nastava ovog kolegija izvodi se kombinirano kroz predavanja i seminare. Prema uputama predavača, studenti se pripremaju za nastavu prethodnim proučavanjem zadanih dijelova literature o temi koja se obrađuje. Na nastavi se očekuje visok stupanj interakcije studenata, posebno u seminarskom dijelu.
Metode ocjenjivanja
Ishodi učenja vrednuju se pisanim testom (kontinuirano vrednovanje) u tri navrata tijekom semestra te kroz seminarske zadatke i sudjelovanje u diskusijama na nastavi. Uspješnim rješavanjem predviđena tri testa studenti se mogu osloboditi polaganja završnog ispita.

Obavezna literatura
 1. Lightbown, P.M., Spada, N. (2013). How Languages are Learned. Oxford: Oxford University Press.
 2. Gass, M., Behney, J. & Plonsky, L. (2013) Second language acquisition: An introductory course (4th ed). New York: Routledge.
 3. Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.
Dopunska literatura
 1. Medved Krajnović, M. (2010). Od jednojezičnosti do višejezičnosti: Uvod u istraživanje procesa ovladavanja inim jezikom. Zagreb: Leykam International d.o.o. -
 2. Ellis, R. i Shintoni, N. (2014) Exploring language pedagogy through second language acquisition research. Routledge.
 3. Doughty, C. J. i Long, M. H. (ur.) (2003). The Handbook of Second Language Acquisition. Malden, MA, Oxford, Melbourne, Berlin: Blackwell Publishing.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij