Naziv
Sintaksa ruskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
3
Šifra
225516
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar