Naziv
Sintaksa ruskog jezika 1
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
3
Šifra
225515
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar